TPUReplicatedInput

کلاس نهایی عمومی TPUReplicatedInput

N ورودی را به یک محاسبات TPU تکراری N-way متصل می کند.

این عملیات یک ورودی تکراری را در زیرگراف محاسباتی «tpu.replicate()» نگه می‌دارد. هر ورودی تکراری شکل و نوع مشابهی در کنار خروجی دارد.

به عنوان مثال:

%a = "tf.opA"()
 %b = "tf.opB"()
 %replicated_input = "tf.TPUReplicatedInput"(%a, %b)
 %computation = "tf.Computation"(%replicated_input)
 
محاسبات فوق دارای ورودی تکراری دو کپی است.

کلاس های تو در تو

کلاس TPUReplicatedInput.Options ویژگی های اختیاری برای TPUReplicatedInput

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> TPUReplicatedInput <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، تکرارپذیر< عملوند <T>> ورودی، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید TPUReplicatedInput را بسته بندی می کند.
استاتیک TPUReplicatedInput.Options
شاخص (شاخص بلند)
استاتیک TPUReplicatedInput.Options
isMirroredVariable (بولی isMirroredVariable)
استاتیک TPUReplicatedInput.Options
isPacked (Boolean isPacked)
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا TPUReplicatedInput <T> ایجاد ( دامنه دامنه ، تکرارپذیر< عملکرد <T>> ورودی، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید TPUReplicatedInput را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TPUReplicatedInput

نمایه عمومی استاتیک TPUReplicatedInput.Options (نمایه طولانی)

عمومی استاتیک TPUReplicatedInput.Options isMirroredVariable (بولی isMirroredVariable)

TPUReplicatedInput.Options isPacked (بولی isPacked)

خروجی عمومی <T> خروجی ()