هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TemporaryVariable

عمومی TemporaryVariable کلاس نهایی

تانسوری را برمی‌گرداند که ممکن است جهش یافته باشد، اما فقط در یک مرحله باقی می‌ماند.

این یک عملیات آزمایشی فقط برای استفاده داخلی است و امکان استفاده از آن به روش های ناامن وجود دارد. تا زمانی که خطرات آن را کاملاً درک نکرده اید، استفاده نکنید.

این مسئولیت تماس گیرنده است که اطمینان حاصل کند که "ref" در نهایت به یک عملیات منطبق با "DestroyTemporaryVariable" پس از اتمام همه استفاده های دیگر ارسال می شود.

یک ref را به حالت تانسور خروجی می دهد تا بتوان آن را خواند یا اصلاح کرد.

به عنوان مثال var = state_ops._temporary_variable([1, 2], types.float_) var_name = var.op.name var = state_ops.assign(var, [[4.0, 5.0]]) var = state_ops.assign_add(var, [[ 6.0، 7.0]] نهایی = state_ops._destroy_temporary_variable(var، var_name=var_name)

کلاس های تو در تو

کلاس TemporaryVariable.Options ویژگی اختیاری برای TemporaryVariable

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> TemporaryVariable <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، شکل شکل، کلاس <T> dtype، گزینه ها ... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TemporaryVariable جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
کد عکس ()
ارجاع به تانسور متغیر.
شخص TemporaryVariable.Options
VARNAME (رشته VARNAME)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TemporaryVariable <T> ایجاد ( محدوده دامنه، شکل شکل، کلاس <T> dtype، گزینه ها ... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TemporaryVariable جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل تانسور متغیر.
dtype نوع عناصر در تانسور متغیر.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TemporaryVariable

عمومی خروجی <T> کد عکس ()

ارجاع به تانسور متغیر.

عمومی استاتیک TemporaryVariable.Options VARNAME (رشته VARNAME)

مولفه های
varName نام مورد استفاده برای منبع متغیر موقت را لغو می کند. مقدار پیش‌فرض نام عملیات «تغییر موقت» است (که تضمین شده منحصر به فرد است).