هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorArrayGather

عمومی TensorArrayGather کلاس نهایی

عناصر خاصی را از TensorArray به مقدار خروجی جمع آوری کنید.

همه عناصر انتخاب شده توسط «شاخص‌ها» باید شکل یکسانی داشته باشند.

کلاس های تو در تو

کلاس TensorArrayGather.Options ویژگی اختیاری برای TensorArrayGather

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> TensorArrayGather <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> دسته، عملوند <صحیح> شاخص ها، عملوند <شناور> flowIn، کلاس <T> dtype، گزینه ها ... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArrayGather جدید را بسته بندی می کند.
شخص TensorArrayGather.Options
elementShape ( شکل elementShape)
خروجی <T>
ارزش ()
همه عناصر موجود در TensorArray، در امتداد یک محور جدید (بعد جدید 0) به هم پیوسته اند.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorArrayGather <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> دسته، عملوند <صحیح> شاخص ها، عملوند <شناور> flowIn، کلاس <T> dtype، گزینه ها ... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArrayGather جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
رسیدگی دسته یک TensorArray.
شاخص ها مکان‌هایی در TensorArray که از آن‌ها می‌توان عناصر تانسور را خواند.
جریان در یک اسکالر شناور که زنجیره‌بندی مناسب عملیات را اعمال می‌کند.
dtype نوع عنصری که برگردانده می شود.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorArrayGather

عمومی استاتیک TensorArrayGather.Options elementShape ( شکل elementShape)

مولفه های
عنصر شکل شکل مورد انتظار یک عنصر، اگر شناخته شود. برای اعتبارسنجی اشکال عناصر TensorArray استفاده می شود. اگر این شکل به طور کامل مشخص نشده باشد، جمع آوری TensorArrays با اندازه صفر یک خطا است.

عمومی خروجی <T> ارزش ()

همه عناصر موجود در TensorArray، در امتداد یک محور جدید (بعد جدید 0) به هم پیوسته اند.