هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorArrayRead

کلاس نهایی عمومی TensorArrayRead

یک عنصر از TensorArray را در «مقدار» خروجی بخوانید.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> TensorArrayRead <T>
ایجاد ( scope scope، Operand <?> handle، Operand <Integer> Index، Operand <Float> flowIn، Class<T> dtype)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArrayRead جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
ارزش ()
تانسوری که از TensorArray خوانده می شود.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا TensorArrayRead <T> ایجاد ( scope scope، Operand <?> handle، Operand <Integer> Index، Operand <Float> flowIn، Class<T> dtype)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArrayRead جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
رسیدگی دسته یک TensorArray.
جریان در یک اسکالر شناور که زنجیره‌بندی مناسب عملیات را اعمال می‌کند.
dtype نوع عنصری که برگردانده می شود.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorArrayRead

مقدار <T> خروجی عمومی ()

تانسوری که از TensorArray خوانده می شود.