هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorArraySize

عمومی TensorArraySize کلاس نهایی

اندازه فعلی TensorArray را دریافت کنید.

روش های عمومی

خروجی <صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص TensorArraySize
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> دسته، عملوند <شناور> flowIn)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArraySize جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <صحیح>
اندازه ()
اندازه فعلی TensorArray.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <صحیح> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorArraySize ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> دسته، عملوند <شناور> flowIn)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArraySize جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
رسیدگی دسته یک TensorArray (خروجی TensorArray یا TensorArrayGrad).
جریان در یک اسکالر شناور که زنجیره‌بندی مناسب عملیات را اعمال می‌کند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorArraySize

عمومی خروجی <صحیح> اندازه ()

اندازه فعلی TensorArray.