هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorArrayUnpack

عمومی TensorArrayUnpack کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <شناور>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> TensorArrayUnpack
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> دسته، عملوند <T> ارزش، عملوند <شناور> flowIn)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArrayUnpack جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <شناور>
flowOut ()

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شناور> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorArrayUnpack ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> دسته، عملوند <T> ارزش، عملوند <شناور> flowIn)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArrayUnpack جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorArrayUnpack

عمومی خروجی <شناور> flowOut ()