هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorListElementShape

عمومی TensorListElementShape کلاس نهایی

شکل عناصر لیست داده شده، به عنوان یک تانسور.

input_handle: list element_shape: شکل عناصر لیست

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> TensorListElementShape <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle، کلاس <T> shapeType)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListElementShape جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorListElementShape <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle، کلاس <T> shapeType)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListElementShape جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorListElementShape

عمومی خروجی <T> elementShape ()