هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorListFromTensor

کلاس نهایی عمومی TensorListFromTensor

یک TensorList ایجاد می کند که وقتی روی هم قرار می گیرد، مقدار "tensor" را دارد.

هر تانسور در لیست نتایج مربوط به یک ردیف از تانسور ورودی است.

تانسور: تانسور ورودی. output_handle: فهرست.

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <T, U extensions Number> TensorListFromTensor
ایجاد ( حوزه دامنه، تانسور عملوند <T>، عنصر شکل عنصر <U>)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListFromTensor جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد عمومی ایستا TensorListFromTensor ( دامنه دامنه، تانسور عملوند <T>، عنصر شکل عنصر <U> عملوند)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListFromTensor جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorListFromTensor

خروجی عمومی <?> outputHandle ()