هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorListGather

کلاس نهایی عمومی TensorListGather

با ایندکس کردن در TensorList یک Tensor ایجاد می کند.

هر ردیف در Tensor تولید شده مربوط به عنصری در TensorList است که توسط شاخص داده شده مشخص شده است (به tf.gather مراجعه کنید).

input_handle: لیست تانسور ورودی. شاخص ها: شاخص هایی که برای نمایه سازی در لیست استفاده می شوند. مقادیر: تانسور.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> TensorListGather <T>
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputHandle ، Operand <Integer> شاخص، Operand <Integer> elementShape، Class<T> elementDtype)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListGather جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی Static TensorListGather <T> ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند <?> inputHandle ، عملوند <Integer> شاخص، عملوند <Integer> elementShape، Class<T> elementDtype)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListGather جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorListGather

مقادیر <T> خروجی عمومی ()