هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorListPushBack

عمومی TensorListPushBack کلاس نهایی

فهرستی را برمی‌گرداند که «Tensor» را به عنوان آخرین عنصر و سایر عناصر فهرست داده شده را در «input_handle» دارد.

تانسور: تانسوری که در لیست قرار می گیرد. input_handle: لیست قدیمی. output_handle: لیستی با عناصر لیست قدیمی و به دنبال آن تانسور. element_dtype: نوع عناصر موجود در لیست. element_shape: شکلی سازگار با عناصر موجود در لیست.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> TensorListPushBack
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle، عملوند <T> تانسور)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListPushBack جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorListPushBack ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle، عملوند <T> تانسور)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListPushBack جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorListPushBack

عمومی خروجی <؟> outputHandle ()