TensorListReserve

کلاس نهایی عمومی TensorListReserve

لیست اندازه داده شده با عناصر خالی.

element_shape: شکل عناصر آینده لیست num_elements: تعداد عناصر برای رزرو handle: فهرست خروجی element_dtype: نوع مورد نظر از عناصر در لیست.

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T تعداد، U> TensorListReserve را گسترش می دهد
ایجاد ( scope scope، عملوند <T> elementShape، عملوند <Integer> numElements، Class<U> elementDtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات TensorListReserve جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد عمومی ایستا TensorListReserve ( scope scope، عملوند <T> elementShape، عملوند <Integer> numElements، Class<U> elementDtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات TensorListReserve جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorListReserve

دسته عمومی خروجی <?> ()