هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorListScatter

کلاس نهایی عمومی TensorListScatter

یک TensorList با نمایه سازی در یک Tensor ایجاد می کند.

هر عضو TensorList مربوط به یک ردیف از تانسور ورودی است که توسط شاخص داده شده مشخص شده است (به tf.gather مراجعه کنید).

تانسور: تانسور ورودی. شاخص ها: شاخص هایی که برای نمایه سازی در لیست استفاده می شوند. element_shape: شکل عناصر موجود در لیست (می تواند کمتر از شکل تانسور مشخص شود). output_handle: TensorList.

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <T, U extends Number> TensorListScatter
ایجاد ( دامنه دامنه، تانسور عملوند <T>، شاخص های عملوند <صحیح>، عملوند <U> عنصر شکل)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListScatter جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد عمومی ایستا TensorListScatter ( دامنه دامنه، تانسور عملوند <T>، شاخص های عملوند <صحیح>، عملوند <U> عنصر شکل)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListScatter جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorListScatter

خروجی عمومی <?> outputHandle ()