هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorListScatterV2

کلاس نهایی عمومی TensorListScatterV2

یک TensorList با نمایه سازی در یک Tensor ایجاد می کند.

هر عضو TensorList مربوط به یک ردیف از تانسور ورودی است که توسط شاخص داده شده مشخص شده است (به tf.gather مراجعه کنید).

تانسور: تانسور ورودی. شاخص ها: شاخص هایی که برای نمایه سازی در لیست استفاده می شوند. element_shape: شکل عناصر موجود در لیست (می تواند کمتر از شکل تانسور مشخص شود). num_elements: اندازه لیست خروجی. باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بزرگترین شاخص در شاخص ها را در خود جای دهد. اگر -1 باشد، فهرست به اندازه‌ای بزرگ است که بزرگ‌ترین شاخص را در شاخص‌ها لحاظ کند. output_handle: TensorList.

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <T, U extends Number> TensorListScatterV2
ایجاد ( حوزه دامنه، تانسور عملوند <T>، شاخص های عملوند <صحیح>، عملوند <U> elementShape ، عملوند <Integer> numElements)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید TensorListScatterV2 را بسته بندی می کند.
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد عمومی ایستا TensorListScatterV2 ( دامنه دامنه، تانسور عملوند <T>، شاخص های عملوند <عدد صحیح>، عملوند <U> عنصر شکل، عملوند <عدد صحیح> numElements )

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید TensorListScatterV2 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorListScatterV2

خروجی عمومی <?> outputHandle ()