TensorListSetItem

کلاس نهایی عمومی TensorListSetItem

کلاس های تو در تو

کلاس TensorListSetItem.Options ویژگی های اختیاری برای TensorListSetItem

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> TensorListSetItem
ایجاد (حوزه دامنه ، عملوند <?> inputHandle، شاخص عملوند <عدد صحیح>، آیتم عملوند <T>، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListSetItem جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>
TensorListSetItem.Options استاتیک
resizeIfIndexOutOfBounds (بولی resizeIfIndexOutOfBounds)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد عمومی ایستا TensorListSetItem ( دامنه دامنه ، عملوند <?> inputHandle، شاخص عملوند <عدد صحیح>، آیتم عملوند <T>، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListSetItem جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorListSetItem

خروجی عمومی <?> outputHandle ()

عمومی استاتیک TensorListSetItem.Options resizeIfIndexOutOfBounds (تغییر اندازه بولیIfIndexOutOfBounds)