هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorListStack

عمومی TensorListStack کلاس نهایی

همه تانسورها را در لیست پشته می کند.

مستلزم آن است که همه تانسورها شکل یکسانی داشته باشند.

input_handle: تانسور فهرست ورودی: نتیجه جمع‌آوری شده num_elements: اختیاری است. اگر نه -1، تعداد عناصر موجود در لیست.

کلاس های تو در تو

کلاس TensorListStack.Options ویژگی اختیاری برای TensorListStack

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> TensorListStack <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle، عملوند <صحیح> elementShape، کلاس <T> elementDtype، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListStack جدید را بسته بندی می کند.
شخص TensorListStack.Options
numElements (numElements طولانی)
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorListStack <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle، عملوند <صحیح> elementShape، کلاس <T> elementDtype، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListStack جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorListStack

عمومی استاتیک TensorListStack.Options numElements (numElements طولانی)

عمومی خروجی <T> تانسور ()