TensorListStack

کلاس نهایی عمومی TensorListStack

همه تانسورها را در لیست جمع می کند.

مستلزم آن است که همه تانسورها شکل یکسانی داشته باشند.

input_handle: تانسور لیست ورودی: نتیجه جمع آوری شده num_elements: اختیاری است. اگر نه -1، تعداد عناصر موجود در لیست.

کلاس های تو در تو

کلاس TensorListStack.Options ویژگی های اختیاری برای TensorListStack

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> TensorListStack <T>
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputHandle، Operand <Integer> elementShape، Class<T> elementDtype، Options... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListStack جدید را بسته بندی می کند.
Static TensorListStack.Options
numElements (Long numElements)
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی Static TensorListStack <T> ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <?> inputHandle، عملوند <Integer> elementShape، Class<T> elementDtype، Options... گزینه‌ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListStack جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorListStack

عمومی استاتیک TensorListStack.Options numElements (Long numElements)

تانسور خروجی عمومی <T> ()