هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorMapErase

کلاس نهایی عمومی TensorMapErase

یک نقشه تانسور را با آیتم از کلید داده شده پاک شده برمی گرداند.

input_handle: نقشه اصلی output_handle: نقشه با مقدار از کلید داده شده کلید حذف شده: کلید مقداری که باید پاک شود

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T, U> TensorMapErase
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputHandle ، Operand <T> کلید، Class<U> valueDtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorMapErase جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد TensorMapErase ایستا عمومی ( Scope scope، Operand <?> inputHandle ، Operand <T> کلید، Class<U> valueDtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorMapErase جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorMapErase

خروجی عمومی <?> outputHandle ()