هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorMapHasKey

عمومی TensorMapHasKey کلاس نهایی

نشان می دهد که آیا کلید داده شده در نقشه وجود دارد یا خیر.

input_handle: کلید نقشه ورودی: کلید چک has_key: آیا کلید از قبل در نقشه وجود دارد یا خیر

روش های عمومی

خروجی <بولی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> TensorMapHasKey
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle، عملوند <T> کلید)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorMapHasKey جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <بولی>
hasKey ()

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <بولی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorMapHasKey ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle، عملوند <T> کلید)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorMapHasKey جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorMapHasKey

عمومی خروجی <بولی> hasKey ()