هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorMapInsert

عمومی TensorMapInsert کلاس نهایی

نقشه‌ای را برمی‌گرداند که "input_handle" با جفت کلید-مقدار داده شده درج شده است.

input_handle: نقشه اصلی output_handle: نقشه با کلید و مقدار درج شده کلید: کلید درج مقدار: مقداری که باید درج شود

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T، U> TensorMapInsert
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle، عملوند <T> کلید، عملوند <U> ارزش)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorMapInsert جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorMapInsert ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle، عملوند <T> کلید، عملوند <U> ارزش)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorMapInsert جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorMapInsert

عمومی خروجی <؟> outputHandle ()