هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorMapLookup

عمومی TensorMapLookup کلاس نهایی

مقدار یک کلید داده شده را در یک نقشه تانسور برمی گرداند.

input_handle: کلید نقشه ورودی: کلیدی که باید جستجو شود مقدار: مقدار یافت شده از کلید داده شده

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <U، T> TensorMapLookup <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle، عملوند <T> کلید، کلاس <U> valueDtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorMapLookup جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <U>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorMapLookup <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle، عملوند <T> کلید، کلاس <U> valueDtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorMapLookup جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorMapLookup

عمومی خروجی <U> ارزش ()