هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorScatterUpdate

کلاس نهایی عمومی TensorScatterUpdate

«به‌روزرسانی‌ها» را با توجه به «شاخص‌ها» در یک تانسور موجود پراکنده کنید.

این عملیات با اعمال «به‌روزرسانی‌های» پراکنده در «تانسور» یک تانسور جدید ایجاد می‌کند. این عملیات بسیار شبیه به tf.scatter_nd است، با این تفاوت که به‌روزرسانی‌ها روی یک تانسور موجود پراکنده می‌شوند (برخلاف تانسور صفر). اگر حافظه تانسور موجود قابل استفاده مجدد نباشد، یک کپی ساخته و به روز می شود.

اگر «شاخص‌ها» دارای موارد تکراری باشد، آخرین به‌روزرسانی را برای فهرست انتخاب می‌کنیم.

اگر یک نمایه خارج از کران در CPU یافت شود، یک خطا برگردانده می شود.

اخطار : برخی از معنای خاص GPU برای این عملیات وجود دارد. - اگر یک نمایه خارج از کران یافت شود، شاخص نادیده گرفته می شود. - ترتیب اعمال به‌روزرسانی‌ها غیر قطعی است، بنابراین اگر «شاخص‌ها» دارای موارد تکراری باشند، خروجی غیر قطعی خواهد بود.

«شاخص‌ها» یک تانسور عدد صحیح است که شامل شاخص‌هایی در یک تانسور جدید به شکل «شکل» است.

  • «شاخص‌ها» باید حداقل 2 محور داشته باشند: «(تعداد_به‌روزرسانی‌ها، index_depth)».
  • آخرین محور «شاخص‌ها» این است که چقدر عمیق باید به «تانسور» نمایه شود، بنابراین این عمق شاخص باید کمتر از رتبه «تانسور» باشد: «indices.shape[-1] <= tensor.ndim».
اگر 'indices.shape[-1] = tensor.rank' این عملیات عناصر اسکالر را نمایه و به روز می کند. اگر «indices.shape[-1] < tensor.rank» برش‌هایی از «تانسور» ورودی را نمایه می‌کند و به‌روزرسانی می‌کند.

هر «به‌روزرسانی» دارای رتبه «tensor.rank - indices.shape[-1]» است. شکل کلی «به‌روزرسانی‌ها» این است:

indices.shape[:-1] + tensor.shape[indices.shape[-1]:]
 
برای مثال‌های استفاده، تابع پایتون [tf.tensor_scatter_nd_update] (https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/tensor_scatter_nd_update) را ببینید.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T، U گسترش شماره> TensorScatterUpdate <T>
ایجاد ( دامنه دامنه، تانسور عملوند <T>، شاخص های عملوند <U>، به روز رسانی های عملوند <T>)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید TensorScatterUpdate را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
یک تانسور جدید با شکل داده شده و به روز رسانی های اعمال شده بر اساس شاخص ها.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی Static TensorScatterUpdate <T> ایجاد ( دامنه دامنه، تانسور عملوند <T>، شاخص های عملوند <U>، به روز رسانی های عملوند <T>)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید TensorScatterUpdate را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
تانسور تانسور برای کپی/به روز رسانی
شاخص ها تانسور شاخص
به روز رسانی ها به روز رسانی برای پراکندگی در خروجی.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorScatterUpdate

خروجی عمومی <T> خروجی ()

یک تانسور جدید با شکل داده شده و به روز رسانی های اعمال شده بر اساس شاخص ها.