TensorStridedSliceUpdate

کلاس نهایی عمومی TensorStridedSliceUpdate

"مقدار" را به مرجع l-value برش داده شده "ورودی" اختصاص دهید.

مقادیر «مقدار» به موقعیت‌هایی در «ورودی» تانسور اختصاص داده می‌شوند که با پارامترهای برش انتخاب می‌شوند. پارامترهای برش «شروع» «پایان» «گام‌ها» و غیره دقیقاً مانند «StridedSlice» کار می‌کنند.

توجه داشته باشید که این عملیات در حال حاضر از پخش پشتیبانی نمی کند و بنابراین شکل «مقدار» باید دقیقاً شکلی باشد که توسط برش «ورودی» تولید می شود.

کلاس های تو در تو

کلاس TensorStridedSliceUpdate.Options ویژگی های اختیاری برای TensorStridedSliceUpdate

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک TensorStridedSliceUpdate.Options
BeginMask (ماسک شروع طولانی)
استاتیک <T، U را گسترش می دهد شماره> TensorStridedSliceUpdate <T>
ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>، عملوند <U> شروع، عملوند <U> پایان، عملوند <U> گام‌ها، مقدار عملوند <T>، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید TensorStridedSliceUpdate را بسته بندی می کند.
استاتیک TensorStridedSliceUpdate.Options
EllipsisMask (ماسک بیضی بلند)
استاتیک TensorStridedSliceUpdate.Options
endMask (ماسک پایان طولانی)
استاتیک TensorStridedSliceUpdate.Options
newAxisMask (ماسک جدید جدید AxisMask)
خروجی <T>
استاتیک TensorStridedSliceUpdate.Options
shrinkAxisMask (Long shrinkAxisMask)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorStridedSliceUpdate.Options beginMask (ماسک شروع طولانی)

عمومی ایستا TensorStridedSliceUpdate <T> ایجاد ( دامنه دامنه ، ورودی عملوند <T>، عملوند <U> شروع، عملوند <U> پایان، عملوند <U> گام‌ها، مقدار عملوند <T>، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید TensorStridedSliceUpdate را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorStridedSliceUpdate

عمومی ایستا TensorStridedSliceUpdate.Options ellipsisMask (Long ellipsisMask)

عمومی استاتیک TensorStridedSliceUpdate.Options endMask (Long endMask)

عمومی استاتیک TensorStridedSliceUpdate.Options newAxisMask (Long newAxisMask)

خروجی عمومی <T> خروجی ()

عمومی استاتیک TensorStridedSliceUpdate.Options shrinkAxisMask (Long shrinkAxisMask)