هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ThreadPoolDataset

عمومی ThreadPoolDataset کلاس نهایی

مجموعه داده‌ای ایجاد می‌کند که از یک مجموعه رشته سفارشی برای محاسبه «مجموعه داده‌های ورودی» استفاده می‌کند.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ThreadPoolDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <؟> threadPool، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ThreadPoolDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ThreadPoolDataset ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <؟> threadPool، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ThreadPoolDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
threadPool منبعی که توسط ThreadPoolHandle op.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ThreadPoolDataset

عمومی خروجی <؟> دسته ()