هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Tile

عمومی کاشی کلاس نهایی

با کاشی کاری یک تانسور معین یک تانسور می سازد.

این عملیات با تکرار چندین بار «ورودی» یک تانسور جدید ایجاد می کند. بعد i'م تانسور خروجی دارای عناصر «input.dims(i) * مضرب[i]» است، و مقادیر «ورودی» چند برابر [i]» در امتداد بعد «i» تکرار می‌شوند. برای مثال، کاشی کاری «[abcd]» توسط «[2]» «[abcdabcd]» را تولید می‌کند.

>>> a = tf.constant([[1,2,3],[4,5,6]], tf.int32) >>> b = tf.constant([1,2], tf.int32) >>> tf.tile(a, b) >>> c = tf.constant([2,1], tf.int32) >>> tf.tile(a, c) >>> d = tf.constant([2,2], tf.int32) >>> tf.tile(a, d)

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T، U گسترش تعداد> کاشی <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <U> تقسیم عددی بر مضرب)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Tile جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک کاشی <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <U> تقسیم عددی بر مضرب)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Tile جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی 1-D یا بالاتر.
مضرب 1-D. طول باید با تعداد ابعاد «ورودی» برابر باشد
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از Tile

عمومی خروجی <T> خروجی ()