هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Timestamp

مهر زمان کلاس نهایی عمومی

زمان از دوران را در ثانیه ارائه می دهد.

مهر زمانی را به‌عنوان «float64» برای چند ثانیه از زمان یونیکس برمی‌گرداند.

کاربردهای رایج عبارتند از:

 • ورود به سیستم
 • ارائه یک دانه اعداد تصادفی
 • اشکال زدایی اجرای گراف
 • تولید اطلاعات زمان، عمدتاً از طریق مقایسه مُهرهای زمانی
نکته: در حالت گراف، زمانی که عملیات عملیاتی اجرا می شود، مهر زمانی محاسبه می شود، نه زمانی که به نمودار اضافه می شود. در حالت مشتاق، زمانی که عملیات مشتاقانه اجرا می شود، مهر زمانی محاسبه می شود.

روش های عمومی

خروجی <دوبل>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
مهر زمانی ثابت
ایجاد (حوزه دامنه )
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Timestamp جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <دوبل>
ts ()

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Double> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد مهر زمانی ایستا عمومی ( حوزه دامنه)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Timestamp جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از Timestamp

خروجی عمومی <Double> ts ()

،
مهر زمان کلاس نهایی عمومی

زمان از دوران را در ثانیه ارائه می دهد.

مهر زمانی را به‌عنوان «float64» برای چند ثانیه از زمان یونیکس برمی‌گرداند.

کاربردهای رایج عبارتند از:

 • ورود به سیستم
 • ارائه یک دانه اعداد تصادفی
 • اشکال زدایی اجرای گراف
 • تولید اطلاعات زمان، عمدتاً از طریق مقایسه مُهرهای زمانی
نکته: در حالت گراف، زمانی که عملیات عملیاتی اجرا می شود، مهر زمانی محاسبه می شود، نه زمانی که به نمودار اضافه می شود. در حالت مشتاق، زمانی که عملیات مشتاقانه اجرا می شود، مهر زمانی محاسبه می شود.

روش های عمومی

خروجی <دوبل>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
مهر زمانی ثابت
ایجاد (حوزه دامنه )
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Timestamp جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <دوبل>
ts ()

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Double> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد مهر زمانی ایستا عمومی ( حوزه دامنه)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Timestamp جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از Timestamp

خروجی عمومی <Double> ts ()

،
مهر زمان کلاس نهایی عمومی

زمان از دوران را در ثانیه ارائه می دهد.

مهر زمانی را به‌عنوان «float64» برای چند ثانیه از زمان یونیکس برمی‌گرداند.

کاربردهای رایج عبارتند از:

 • ورود به سیستم
 • ارائه یک دانه اعداد تصادفی
 • اشکال زدایی اجرای گراف
 • تولید اطلاعات زمان، عمدتاً از طریق مقایسه مُهرهای زمانی
نکته: در حالت گراف، زمانی که عملیات عملیاتی اجرا می شود، مهر زمانی محاسبه می شود، نه زمانی که به نمودار اضافه می شود. در حالت مشتاق، زمانی که عملیات مشتاقانه اجرا می شود، مهر زمانی محاسبه می شود.

روش های عمومی

خروجی <دوبل>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
مهر زمانی ثابت
ایجاد (حوزه دامنه )
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Timestamp جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <دوبل>
ts ()

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Double> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد مهر زمانی ایستا عمومی ( حوزه دامنه)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Timestamp جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از Timestamp

خروجی عمومی <Double> ts ()