ToBool

کلاس نهایی عمومی ToBool

یک تانسور را به یک محمول اسکالر تبدیل می کند.

با قوانین زیر یک تانسور را به یک محمول اسکالر تبدیل می کند:

- برای تانسورهای 0D، صحت با مقایسه با مقدار "صفر" تعیین می شود. برای انواع عددی، صفر آشکار است. برای رشته ها، رشته خالی است.

- برای تانسورهای >0D، صداقت با نگاه کردن به تعداد عناصر تعیین می شود. اگر عناصر صفر داشته باشد، نتیجه نادرست است. در غیر این صورت نتیجه درست است.

این با رفتار If و while برای تعیین اینکه آیا یک تانسور به عنوان صحیح / نادرست برای یک شرط شاخه به حساب می آید مطابقت دارد.

روش های عمومی

خروجی <Boolean>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> ToBool
ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ToBool جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <Boolean>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Boolean> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد ToBool استاتیک عمومی (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ToBool جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ToBool

خروجی عمومی <بولی> خروجی ()