هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TridiagonalMatMul

عمومی TridiagonalMatMul کلاس نهایی

محاسبه محصول با ماتریس سه قطری

حاصل ضرب دو ماتریس را محاسبه می کند که ماتریس چپ یک ماتریس سه قطری است.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> TridiagonalMatMul <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> superdiag، عملوند <T> maindiag، عملوند <T> subdiag، عملوند <T> RHS)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TridiagonalMatMul جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
تانسور شکل «[...، M، N]» حاوی محصول.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TridiagonalMatMul <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> superdiag، عملوند <T> maindiag، عملوند <T> subdiag، عملوند <T> RHS)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TridiagonalMatMul جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
سوپردیاگ تانسور شکل «[...، 1، M]»، نشان دهنده ابر قطرهای ماتریس های سه قطری در سمت چپ ضرب است. آخرین عنصر نادیده گرفته می شود.
اصلی تانسور شکل «[...، 1، M]»، نشان دهنده قطرهای اصلی ماتریس های سه قطری در سمت چپ ضرب است.
زیرشاخه تانسور شکل «[...، 1، M]» که نشان دهنده قطرهای فرعی ماتریس های سه قطری در سمت چپ ضرب است. عنصر اول نادیده گرفته می شود.
rhs تانسور شکل «[...، M، N]»، نشان دهنده ماتریس های MxN در سمت راست ضرب است.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TridiagonalMatMul

عمومی خروجی <T> خروجی ()

تانسور شکل «[...، M، N]» حاوی محصول.