TridiagonalSolve

کلاس نهایی عمومی TridiagonalSolve

سیستم های معادلات سه ضلعی را حل می کند.

سیستم های معادلات سه ضلعی را حل می کند. از ابعاد دسته ای و چندین سمت راست در هر سمت چپ پشتیبانی می کند. در CPU، بسته به ویژگی «Pivoting_partial»، راه حل از طریق حذف گاوسی با یا بدون چرخش جزئی محاسبه می شود. در GPU، کتابخانه cuSPARSE انویدیا استفاده می‌شود: https://docs.nvidia.com/cuda/cusparse/index.html#gtsv چرخش جزئی هنوز توسط پشتیبان‌های XLA پشتیبانی نمی‌شود.

کلاس های تو در تو

کلاس TridiagonalSolve.Options ویژگی های اختیاری برای TridiagonalSolve

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> TridiagonalSolve <T>
ایجاد (حوزه دامنه ، مورب عملوند <T>، عملوند <T> rhs، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TridiagonalSolve جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
تانسور شکل «[...، M، K]» حاوی محلول‌ها
استاتیک TridiagonalSolve.Options
محوری جزئی (پیوتینگ جزئی بولی)
استاتیک TridiagonalSolve.Options
perturbSingular (Boolean perturbSingular)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TridiagonalSolve <T> ایجاد ( scope scope، Operand <T> مورب، Operand <T> rhs، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TridiagonalSolve جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مورب ها تانسور شکل «[...، 3، M]» که درونی‌ترین ابعاد آن نشان‌دهنده ماتریس‌های سه‌ضلعی با سه ردیف به ترتیب فوق‌مورب، مورب و فرعی است. آخرین عنصر فوق قطر و اولین عنصر فرعی نادیده گرفته می شود.
rhs تانسور شکل «[...، M، K]» که نمایانگر K سمت راست در هر سمت چپ است.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TridiagonalSolve

خروجی عمومی <T> خروجی ()

تانسور شکل «[...، M، K]» حاوی محلول‌ها

عمومی ثابت TridiagonalSolve.Options partialPivoting (Boolean partialPivoting)

مولفه های
pivoting جزئی آیا برای اعمال چرخش جزئی. چرخش جزئی باعث می شود که روند با ثبات تر، اما کندتر شود.

عمومی استاتیک TridiagonalSolve.Options perturbSingular (Boolean perturbSingular)