Unbatch

کلاس نهایی عمومی Unbatch

عملکرد Batch را برای یک تانسور خروجی معکوس می کند.

نمونه‌ای از Unbatch یا یک batched_tensor خالی دریافت می‌کند، در این صورت به‌طور ناهمزمان منتظر می‌ماند تا مقادیر از یک نمونه در حال اجرا همزمان Unbatch با همان container و shared_name در دسترس قرار گیرند، یا یک batched_tensor غیر خالی دریافت می‌کند که در این صورت همه موارد دیگر را همزمان نهایی می‌کند. نمونه های در حال اجرا و خروجی عنصر خود را از دسته.

batched_tensor: خروجی احتمالاً تغییر یافته Batch. اندازه بعد اول باید بدون تغییر باقی بماند تا عملیات کار کند. batch_index: مطابق با batch_index که از Batch به دست می آید. id: اسکالر id منتشر شده توسط Batch. unbatched_tensor: تنسور مربوط به این اجرا. timeout_micros: حداکثر زمان (بر حسب میکروثانیه) برای منتظر ماندن برای دریافت تانسور ورودی دسته‌ای مرتبط با فراخوانی معین عملیات. Container: کانتینری برای کنترل اشتراک منابع. shared_name: نمونه‌های Unbatch با یک کانتینر و shared_name احتمالاً متعلق به همان دسته هستند. اگر خالی بماند، نام عملیات به عنوان نام مشترک استفاده خواهد شد.

کلاس های تو در تو

کلاس Unbatch.Options ویژگی های اختیاری برای Unbatch

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک Unbatch.Options
ظرف ( ظرف رشته ای )
استاتیک <T> Unbatch <T>
ایجاد ( scope scope، Operand <T> batchedTensor، Operand <Long> batchIndex، Operand <Long> id، Long timeoutMicros، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Unbatch جدید را بسته بندی می کند.
استاتیک Unbatch.Options
sharedName (رشته sharedName)
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

محفظه Unbatch.Options ثابت عمومی (محفظه رشته)

عمومی استاتیک Unbatch <T> ایجاد ( scope scope، Operand <T> batchedTensor، Operand <Long> batchIndex، Operand <Long> id، Long timeoutMicros، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Unbatch جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Unbatch

عمومی استاتیک Unbatch.Options sharedName (رشته sharedName)

خروجی عمومی <T> unbatchedTensor ()