هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

UniformQuantize

کلاس نهایی عمومی UniformQuantize

کمی سازی را روی «ورودی» تانسور انجام دهید.

با توجه به «ورودی»، «مقیاس‌ها» و «نقاط_صفر»، کمیت‌سازی را با استفاده از فرمول انجام می‌دهد: داده‌های_کوانتی‌شده = کف (داده_ورودی * (1.0f / مقیاس) + 0.5f) + نقطه_صفر

کلاس های تو در تو

کلاس UniformQuantize.Options ویژگی های اختیاری برای UniformQuantize

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <U، T تعداد را گسترش می دهد> UniformQuantize <U>
ایجاد ( دامنه دامنه، ورودی عملوند <T>، مقیاس های عملوند <Float>، عملوند <صحیح> نقطه صفر، Class<U> Tout، کوانتیزاسیون طولانیMinVal، کوانتیزاسیون طولانیMaxVal، گزینه ها... )
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UniformQuantize جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <U>
خروجی ()
خروجی تانسور Tout را کوانتیزه کرد که شکل آن مشابه ورودی است.
استاتیک UniformQuantize.Options
QuantizationAxis (محور کوانتیزه طولانی)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا UniformQuantize <U> ایجاد ( دامنه دامنه، ورودی عملوند <T>، مقیاس عملوند <Float>، عملوند <صحیح> صفر نقطه، کلاس<U> Tout، کوانتیزاسیون طولانیMinVal، کوانتیزاسیون طولانیMaxVal، گزینه‌های گزینه‌ها... )

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UniformQuantize جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی باید تنسور قلع باشد.
ترازو مقدار(های) شناور برای استفاده به عنوان مقیاس(های) برای کمی کردن "ورودی". اگر کوانتیزاسیون_محور -1 باشد (کوانتیزاسیون به ازای هر تانسور) باید یک تانسور اسکالر باشد، در غیر این صورت تانسور 1 بعدی اندازه (input.dim_size(quantization_axis),) (کوانتیزاسیون هر محور).
صفر امتیاز مقدار(های) int32 برای استفاده به عنوان نقطه(های)صفر برای کمی کردن "ورودی". شرایط شکلی مشابه فلس ها.
تاوت نوع تانسور خروجی یک tf.DType از: tf.float32
QuantizationMinVal مقدار کم‌ترین مقدار برای کمی کردن «ورودی». هدف این مشخصه معمولاً (اما نه محدود به) نشان دادن محدوده باریک است، جایی که این مقدار روی «(کمترین قلع) + 1» در صورت محدود بودن محدوده، و «(کمترین قلع)» تنظیم می‌شود. به عنوان مثال، اگر Tin qint8 باشد، اگر محدوده باریک کوانتیزه شود، این مقدار روی 127- تنظیم می شود و اگر نه، -128 است.
QuantizationMaxVal حداکثر مقدار کمی سازی برای کمی کردن «ورودی». هدف این ویژگی معمولاً (اما نه محدود به) نشان دادن محدوده باریک است، جایی که این مقدار روی «(حداکثر حداکثر)» برای هر دو محدوده باریک و نه محدوده باریک تنظیم شده است. به عنوان مثال، اگر Tin qint8 باشد، روی 127 تنظیم می شود.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از UniformQuantize

خروجی عمومی <U> خروجی ()

خروجی تانسور Tout را کوانتیزه کرد که شکل آن مشابه ورودی است.

عمومی ایستا UniformQuantize.Options quantizationAxis (Long quantizationAxis)

مولفه های
QuantizationAxis شاخص بعد تانسور را نشان می دهد که در آن کوانتیزاسیون هر محور برای برش های امتداد آن بعد اعمال می شود. اگر روی -1 تنظیم شود (پیش‌فرض)، این نشان‌دهنده کوانتیزاسیون هر تانسور است. در غیر این صورت، باید در محدوده [0, input.dims()) تنظیم شود.