هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

UniformQuantizedClipByValue

کلاس نهایی عمومی UniformQuantizedClipByValue

کلیپ بر اساس مقدار روی «عملوند» تانسور کوانتیزه شده انجام دهید.

با توجه به "عملوند" کوانتیزه شده که با استفاده از "مقیاس" و "نقطه_صفر" کوانتیزه شد، کلیپ به مقدار با استفاده از مقادیر "min" و "max" انجام می شود. اگر کوانتیزاسیون_محور -1 باشد (کوانتیزه شده در هر تانسور)، کل عملوند با استفاده از حداقل اسکالر، حداکثر برش داده می شود. در غیر این صورت (کوانتیزه شده در هر کانال)، برش نیز در هر کانال انجام می شود.

کلاس های تو در تو

کلاس UniformQuantizedClipByValue.Options ویژگی های اختیاری برای UniformQuantizedClipByValue

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> UniformQuantizedClipByValue <T>
ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند <T> عملوند، عملوند <T> دقیقه، عملوند <T> حداکثر، عملوند <Float> مقیاسها، عملوند <صحیح> صفر نقطه، کوانتیزاسیون طولانیMinVal، کوانتیزاسیون طولانیMaxVal، گزینه‌ها... )
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UniformQuantizedClipByValue جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
خروجی تانسور T را که شکل آن مشابه عملوند است بریده است.
UniformQuantizedClipByValue.Options استاتیک
QuantizationAxis (محور کوانتیزه طولانی)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا UniformQuantizedClipByValue <T> ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند <T> عملوند، عملوند <T> min، عملوند <T> حداکثر، مقیاس های عملوند <Float>، عملوند <صحیح> صفر نقطه، کوانتیزاسیون طولانیMinVal، کوانتیزاسیون طولانیMaxVal . . گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UniformQuantizedClipByValue جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
عملوند باید تانسور T باشد.
دقیقه مقدار(های) حداقل برای برش عملوند. باید یک تانسور T باشد. اگر کوانتیزاسیون_محور -1 باشد (کوانتیزه شدن به ازای هر تانسور) باید یک تانسور اسکالر باشد، در غیر این صورت تانسور اندازه (operand.dim_size(quantization_axis),) (کوانتیزاسیون هر محور) است.
حداکثر مقدار(های) حداقل برای برش عملوند. باید یک تانسور T باشد. اگر کوانتیزاسیون_محور -1 باشد (کوانتیزه شدن به ازای هر تانسور) باید یک تانسور اسکالر باشد، در غیر این صورت تانسور اندازه (operand.dim_size(quantization_axis),) (کوانتیزاسیون هر محور) است.
ترازو مقدار(های) شناور به عنوان مقیاس(های) هنگام کمی سازی «عملوند»، «min» و «max» استفاده می شود. اگر کوانتیزاسیون_محور -1 باشد (کوانتیزاسیون در هر تانسور) باید یک تانسور اسکالر باشد، در غیر این صورت تانسور اندازه یک بعدی (operand.dim_size(quantization_axis),) (کوانتیزاسیون هر محور).
صفر امتیاز مقدار(های) int32 به‌عنوان نقطه‌های_صفر هنگام کمی‌سازی «عملوند»، «min» و «max» استفاده می‌شود. شرایط شکلی مشابه فلس ها.
QuantizationMinVal مقدار کم کوانتیزاسیون که هنگام کوانتیزه شدن عملوند استفاده شد.
QuantizationMaxVal مقدار حداکثر کوانتیزاسیون که هنگام کوانتیزه شدن عملوند استفاده شد.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از UniformQuantizedClipByValue

خروجی عمومی <T> خروجی ()

خروجی تانسور T را که شکل آن مشابه عملوند است بریده است.

عمومی استاتیک UniformQuantizedClipByValue.Options quantizationAxis (Long quantizationAxis)

مولفه های
QuantizationAxis شاخص بعد تانسور را نشان می دهد که در آن کوانتیزاسیون هر محور برای برش های امتداد آن بعد اعمال می شود. اگر روی -1 تنظیم شود (پیش‌فرض)، این نشان‌دهنده کوانتیزاسیون هر تانسور است. در غیر این صورت، باید در محدوده [0، operand.dims()) تنظیم شود.