هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

UniqueDataset

کلاس نهایی عمومی UniqueDataset

مجموعه داده ای ایجاد می کند که حاوی عناصر منحصر به فرد «مجموعه_داده های ورودی» است.

کلاس های تو در تو

کلاس UniqueDataset.Options ویژگی اختیاری برای UniqueDataset

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص UniqueDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UniqueDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
شخص UniqueDataset.Options
ابرداده (رشته فراداده)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک UniqueDataset ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UniqueDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از UniqueDataset

عمومی خروجی <؟> دسته ()

عمومی استاتیک UniqueDataset.Options ابرداده (فراداده رشته)