UnravelIndex

کلاس نهایی عمومی UnravelIndex

آرایه ای از شاخص های مسطح را به چند آرایه مختصات تبدیل می کند.

مثال:

y = tf.unravel_index(indices=[2, 5, 7], dims=[3, 3])
 # 'dims' represent a hypothetical (3, 3) tensor of indices:
 # [[0, 1, *2*],
 #  [3, 4, *5*],
 #  [6, *7*, 8]]
 # For each entry from 'indices', this operation returns
 # its coordinates (marked with '*'), such as
 # 2 ==> (0, 2)
 # 5 ==> (1, 2)
 # 7 ==> (2, 1)
 y ==> [[0, 1, 2], [2, 2, 1]]
 

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <T extensions Number> UnravelIndex <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، شاخص های عملوند <T>، عملوند <T> کم نور)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UnravelIndex جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
یک تانسور 2 بعدی (یا 1-D اگر شاخص ها 0-D باشد) که در آن هر ردیف همان شکل آرایه شاخص ها را دارد.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک UnravelIndex <T> ایجاد ( دامنه دامنه ، شاخص های عملوند <T>، عملوند <T> کم نور)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UnravelIndex جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شاخص ها یک تانسور «int» 0-D یا 1-D که عناصر آن شاخص هایی در نسخه مسطح آرایه ای از ابعاد هستند، کم نور می شود.
کم نور می کند یک تانسور 1 بعدی `int`. شکل آرایه ای که برای باز کردن شاخص ها استفاده می شود.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از UnravelIndex

خروجی عمومی <T> خروجی ()

یک تانسور 2 بعدی (یا 1-D اگر شاخص ها 0-D باشد) که در آن هر ردیف همان شکل آرایه شاخص ها را دارد.