هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

UnsortedSegmentJoin

کلاس نهایی عمومی UnsortedSegmentJoin

کلاس های تو در تو

کلاس UnsortedSegmentJoin.Options ویژگی های اختیاری برای UnsortedSegmentJoin

روش های عمومی

خروجی <String>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <T تعداد را گسترش می دهد، U تعداد را گسترش می دهد> UnsortedSegmentJoin
ایجاد ( دامنه دامنه، ورودی های عملوند <رشته>، عملوند <T> segmentIds ، عملوند <U> numSegments، گزینه ها... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UnsortedSegmentJoin جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <String>
استاتیک UnsortedSegmentJoin.Options
جداکننده (جداکننده رشته)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <String> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک UnsortedSegmentJoin ایجاد ( دامنه دامنه، ورودی های عملوند <رشته>، عملوند <T> segmentIds ، عملوند <U> numSegments، گزینه ها... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UnsortedSegmentJoin جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از UnsortedSegmentJoin

خروجی عمومی <رشته> خروجی ()

جداکننده عمومی استاتیک UnsortedSegmentJoin.Options ( جداکننده رشته)