هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

VarHandleOp

کلاس نهایی عمومی VarHandleOp

یک دسته برای یک منبع متغیر ایجاد می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس VarHandleOp.Options ویژگی اختیاری برای VarHandleOp

روش های عمومی

شخص VarHandleOp.Options
allowedDevices (فهرست <رشته> allowedDevices)
خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص VarHandleOp.Options
ظرف (ظرف رشته)
شخص <T> VarHandleOp
ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> dtype، شکل شکل، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات VarHandleOp جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
شخص VarHandleOp.Options
sharedName (رشته sharedName)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی استاتیک VarHandleOp.Options allowedDevices (فهرست <رشته> allowedDevices)

مولفه های
دستگاه های مجاز منسوخ. دستگاه های مجاز حاوی متغیر منبع. زمانی را تنظیم کنید که خروجی ResourceHandle یک متغیر منبع هر کپی/پارتیشن بندی شده را نشان دهد.

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک VarHandleOp.Options ظرف (ظرف رشته)

مولفه های
ظرف ظرفی که این متغیر در آن قرار می گیرد.

عمومی استاتیک VarHandleOp ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> dtype، شکل شکل، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات VarHandleOp جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
dtype نوع این متغیر باید با dtypes همه عملیات های استفاده از این متغیر موافق باشد.
شکل شکل (احتمالاً تا حدی مشخص شده) این متغیر.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از VarHandleOp

عمومی خروجی <؟> منابع ()

عمومی استاتیک VarHandleOp.Options sharedName (رشته sharedName)

مولفه های
sharedname نامی که با آن به این متغیر اشاره می شود.