هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

VarIsInitializedOp

کلاس نهایی عمومی VarIsInitializedOp

بررسی می کند که آیا یک متغیر مبتنی بر دسته منبع مقداردهی اولیه شده است یا خیر.

روش های عمومی

خروجی <بولی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص VarIsInitializedOp
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات VarIsInitializedOp جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <بولی>
isInitialized ()
یک بولی اسکالر که اگر متغیر مقداردهی اولیه شده باشد درست است.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <بولی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک VarIsInitializedOp ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات VarIsInitializedOp جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
منبع دسته منبع ورودی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از VarIsInitializedOp

عمومی خروجی <بولی> isInitialized ()

یک بولی اسکالر که اگر متغیر مقداردهی اولیه شده باشد درست است.