هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Variable

عمومی متغیر کلاس نهایی

حالت را به شکل یک تانسور نگه می دارد که در تمام مراحل باقی می ماند.

یک ref را به حالت تانسور خروجی می دهد تا بتوان آن را خواند یا اصلاح کرد. TODO(zhifengc/mrry): یک اشاره گر به یک سند با جزئیات بیشتر در مورد به اشتراک گذاری حالت ها در tensorflow اضافه می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس متغیر.گزینه ها ویژگی اختیاری برای Variable

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص Variable.Options
ظرف (ظرف رشته)
شخص <T> متغیر <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، شکل شکل، کلاس <T> dtype، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات متغیر جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
کد عکس ()
ارجاع به تانسور متغیر.
شخص Variable.Options
sharedName (رشته sharedName)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک Variable.Options ظرف (ظرف رشته)

مولفه های
ظرف اگر خالی نباشد، این متغیر در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.

عمومی استاتیک متغیر <T> ایجاد ( محدوده دامنه، شکل شکل، کلاس <T> dtype، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات متغیر جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل تانسور متغیر.
dtype نوع عناصر در تانسور متغیر.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از متغیر

عمومی خروجی <T> کد عکس ()

ارجاع به تانسور متغیر.

عمومی استاتیک Variable.Options sharedName (رشته sharedName)

مولفه های
sharedname اگر خالی نباشد، این متغیر در سطل داده شده با این shared_name نامگذاری می شود. در غیر این صورت، به جای آن از نام گره استفاده می شود.