هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Where

کلاس نهایی عمومی که در آن

مکان هایی از مقادیر غیرصفر / واقعی را در یک تانسور برمی گرداند.

این عملیات مختصات عناصر واقعی را در "شرط" برمی گرداند. مختصات در یک تانسور 2 بعدی بازگردانده می شوند که در آن بعد اول (ردیف ها) تعداد عناصر واقعی را نشان می دهد و بعد دوم (ستون ها) مختصات عناصر واقعی را نشان می دهد. به خاطر داشته باشید، شکل تانسور خروجی می تواند بسته به تعداد مقادیر واقعی در "شرط" متفاوت باشد. شاخص ها به ترتیب ردیف اصلی خروجی می شوند.

به عنوان مثال:

# 'input' tensor is [[True, False]
 #          [True, False]]
 # 'input' has two true values, so output has two coordinates.
 # 'input' has rank of 2, so coordinates have two indices.
 where(input) ==> [[0, 0],
          [1, 0]]
 
 # `condition` tensor is [[[True, False]
 #           [True, False]]
 #          [[False, True]
 #           [False, True]]
 #          [[False, False]
 #           [False, True]]]
 # 'input' has 5 true values, so output has 5 coordinates.
 # 'input' has rank of 3, so coordinates have three indices.
 where(input) ==> [[0, 0, 0],
          [0, 1, 0],
          [1, 0, 1],
          [1, 1, 1],
          [2, 1, 1]]
 
 # `condition` tensor is [[[1.5, 0.0]
 #           [-0.5, 0.0]]
 #          [[0.0, 0.25]
 #           [0.0, 0.75]]
 #          [[0.0, 0.0]
 #           [0.0, 0.01]]]
 # 'input' has 5 nonzero values, so output has 5 coordinates.
 # 'input' has rank of 3, so coordinates have three indices.
 where(input) ==> [[0, 0, 0],
          [0, 1, 0],
          [1, 0, 1],
          [1, 1, 1],
          [2, 1, 1]]
 
 # `condition` tensor is [[[1.5 + 0.0j, 0.0 + 0.0j]
 #           [0.0 + 0.5j, 0.0 + 0.0j]]
 #          [[0.0 + 0.0j, 0.25 + 1.5j]
 #           [0.0 + 0.0j, 0.75 + 0.0j]]
 #          [[0.0 + 0.0j, 0.0 + 0.0j]
 #           [0.0 + 0.0j, 0.01 + 0.0j]]]
 # 'input' has 5 nonzero magnitude values, so output has 5 coordinates.
 # 'input' has rank of 3, so coordinates have three indices.
 where(input) ==> [[0, 0, 0],
          [0, 1, 0],
          [1, 0, 1],
          [1, 1, 1],
          [2, 1, 1]]
 

روش های عمومی

خروجی <طولانی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> کجا
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شرط)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Where جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <طولانی>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <طولانی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک کجا ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شرط)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Where جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از Where

عمومی خروجی <طولانی> صفحه اول ()