هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

WindowOp

عمومی WindowOp کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص WindowOp
ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <؟ >> ورودی، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات WindowOp جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک WindowOp ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <؟ >> ورودی، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات WindowOp جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از WindowOp

عمومی خروجی <؟> دسته ()