هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

XlaConcatND

عمومی XlaConcatND کلاس نهایی

تانسور ورودی Concat در تمام ابعاد.

عملیاتی که ادغام می شود، تانسور ورودی را بر اساس ویژگی num_splits داده شده برش می دهد، padding ها را به صورت اختیاری حذف می کند و تانسور ادغام شده را بدون بالشتک برمی گرداند.

این عملیات ممکن است از طریق پل TPU ایجاد شود.

به عنوان مثال، با `تانسور input`:

[[0, 1],
  [4, 5]]
 [[2, 3],
  [6, 7]]
 [[8, 9],
  [12, 13]]
 [[10, 11],
  [14, 15]]
 
` num_splits`:
[2, 2]
 
و `paddings`:
[1, 1]
 
انتظار می رود` outputs` است:
[[0, 1, 2],
  [4, 5, 6],
  [8, 9, 10]]
 

کلاس های تو در تو

کلاس XlaConcatND.Options ویژگی اختیاری برای XlaConcatND

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> XlaConcatND <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <T >> ورودی، فهرست <طولانی> numConcats، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات XlaConcatND جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
شخص XlaConcatND.Options
تشک (فهرست <طولانی> تشک)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک XlaConcatND <T> ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <T >> ورودی، فهرست <طولانی> numConcats، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات XlaConcatND جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی ها برش های تانسور ورودی را به ترتیب ردیف اصلی وارد کنید تا در تمام ابعاد ادغام شوند. همه ورودی ها باید شکل یکسانی داشته باشند. } out_arg { name: "output" توضیحات: <
numConcats تعداد روش های ادغام در هر بعد.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از XlaConcatND

عمومی خروجی <T> خروجی ()

عمومی استاتیک XlaConcatND.Options کیف (فهرست <طولانی> تشک)

مولفه های
بالشتک ها فهرست اختیاری از لایه‌های سمت راست در هر بعد برای حذف از تانسور ادغام شده نهایی. این بالشتک ها نباید از اندازه بعد نتیجه ادغام شده قبل از برداشتن لایه ها بیشتر باشد.