هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

XlaRecvTPUEmbeddingDeduplicationData

کلاس نهایی عمومی XlaRecvTPUEmbeddingDeduplicationData

داده های deduplication (شاخص ها و وزن ها) را از هسته جاسازی دریافت می کند.

داده های deduplication یک تانسور با نوع=DT_VARIANT است. تانسور خود یک تاپل تودرتوی XLA حاوی N عنصر است (که در آن N نسبت تعداد هسته‌های جاسازی شده به هسته‌های تانسور در هر تراشه TPU است). هر عنصر از تاپل تودرتو یک تاپل از تانسورهای رتبه 1 است. هر تانسور یا شامل شاخص‌هایی (DT_UINT32) برای جاسازی جستجو در TensorCore یا وزن‌هایی (DT_FLOAT) برای اعمال در خروجی عملیات جستجوی جاسازی است.

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک XlaRecvTPUEmbeddingDeduplicationData
ایجاد ( حوزه دامنه، پیکربندی رشته)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید XlaRecvTPUEmbeddingDeduplicationData را بسته بندی می کند.
خروجی <?>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

استاتیک عمومی XlaRecvTPUEmbeddingDeduplicationData ایجاد ( حوزه دامنه، پیکربندی رشته)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید XlaRecvTPUEmbeddingDeduplicationData را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
پیکربندی پروتوی TPUEmbeddingConfiguration سریال.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از XlaRecvTPUEmbeddingDeduplicationData

خروجی عمومی <?> خروجی ()