هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Xlog1py

کلاس نهایی عمومی Xlog1py

اگر x == 0 باشد، 0 و در غیر این صورت، x * log1p(y) را به صورت عنصری برمی‌گرداند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> Xlog1py <T>
ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند <T> x، عملوند <T> y)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات Xlog1py جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
z ()

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا Xlog1py <T> ایجاد ( دامنه دامنه، عملوند <T> x، عملوند <T> y)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات Xlog1py جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Xlog1py

خروجی عمومی <T> z ()