هاب TensorFlow

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

TensorFlow Hub یک مخزن و کتابخانه باز برای یادگیری ماشین مجدد است. tfhub.dev مخزن فراهم می کند بسیاری از مدل های از پیش آموزش دیده: درونه گیریها متن، مدل طبقه بندی تصویر، TF.js / مدل TFLite و خیلی بیشتر. مخزن به باز است همکاران جامعه .

tensorflow_hub کتابخانه شما اجازه دانلود و استفاده مجدد از آنها در برنامه TensorFlow خود را با یک مقدار حداقل از کد.

import tensorflow_hub as hub

model = hub.KerasLayer("https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2")
embeddings = model(["The rain in Spain.", "falls",
          "mainly", "In the plain!"])

print(embeddings.shape) #(4,128)

مراحل بعدی