TensorFlow Hub

TensorFlow Hub là một kho lưu trữ và thư viện mở dành cho máy học có thể tái sử dụng. Kho lưu trữ tfhub.dev cung cấp nhiều mô hình được đào tạo trước: nhúng văn bản, mô hình phân loại hình ảnh, mô hình TF.js/TFLite, v.v. Kho lưu trữ này được mở cho những người đóng góp cho cộng đồng .

Thư viện tensorflow_hub cho phép bạn tải xuống và sử dụng lại chúng trong chương trình TensorFlow của mình với số lượng mã tối thiểu.

import tensorflow_hub as hub

model = hub.KerasLayer("https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2")
embeddings = model(["The rain in Spain.", "falls",
          "mainly", "In the plain!"])

print(embeddings.shape) #(4,128)

Bước tiếp theo