تشخیص عملکرد با یک CNN تورم 3D

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود در GitHub مشاهده کنید دانلود دفترچه یادداشت مدل TF Hub را ببینید

این نشان می دهد COLAB اقدامات شناخت در داده های ویدئویی با استفاده از tfhub.dev/deepmind/i3d-kinetics-400/1 ماژول. مدل های بیشتر برای تشخیص اقدامات در فیلم را می توان یافت در اینجا .

مدل اساسی در مقاله شرح " موجود VADIS، تشخیص اکشن؟ مدل جدید و سینتیک مجموعه داده " توسط Joao Carreira و اندرو Zisserman. این مقاله در می 2017 در arXiv پست شد و به عنوان مقاله کنفرانس CVPR 2017 منتشر شد. کد منبع در دسترس عموم است در گیتهاب .

«Quo Vadis» یک معماری جدید برای طبقه‌بندی ویدیویی معرفی کرد که Inflated 3D Convnet یا I3D است. این معماری با تنظیم دقیق این مدل‌ها به نتایج پیشرفته‌ای در مجموعه داده‌های UCF101 و HMDB51 دست یافت. مدل I3D قبل آموزش دیده در سینتیک همچنین برای اولین بار در CVPR 2017 قرار داده شده باکلمات چالش .

ماژول اصلی در آموزش دیده بود سینتیک-400 dateset و حدود 400 عملیات های مختلف می داند. برچسب برای این اقدامات را می توان در یافت فایل بر روی نقشه برچسب .

در این Colab از آن استفاده خواهیم کرد تا فعالیت‌های موجود در ویدیوها را از مجموعه داده UCF101 شناسایی کند.

برپایی

pip install -q imageio
pip install -q opencv-python
pip install -q git+https://github.com/tensorflow/docs

ماژول های لازم را وارد کنید

# TensorFlow and TF-Hub modules.
from absl import logging

import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub
from tensorflow_docs.vis import embed

logging.set_verbosity(logging.ERROR)

# Some modules to help with reading the UCF101 dataset.
import random
import re
import os
import tempfile
import ssl
import cv2
import numpy as np

# Some modules to display an animation using imageio.
import imageio
from IPython import display

from urllib import request # requires python3

توابع کمکی برای مجموعه داده UCF101

# Utilities to fetch videos from UCF101 dataset
UCF_ROOT = "https://www.crcv.ucf.edu/THUMOS14/UCF101/UCF101/"
_VIDEO_LIST = None
_CACHE_DIR = tempfile.mkdtemp()
# As of July 2020, crcv.ucf.edu doesn't use a certificate accepted by the
# default Colab environment anymore.
unverified_context = ssl._create_unverified_context()

def list_ucf_videos():
 """Lists videos available in UCF101 dataset."""
 global _VIDEO_LIST
 if not _VIDEO_LIST:
  index = request.urlopen(UCF_ROOT, context=unverified_context).read().decode("utf-8")
  videos = re.findall("(v_[\w_]+\.avi)", index)
  _VIDEO_LIST = sorted(set(videos))
 return list(_VIDEO_LIST)

def fetch_ucf_video(video):
 """Fetchs a video and cache into local filesystem."""
 cache_path = os.path.join(_CACHE_DIR, video)
 if not os.path.exists(cache_path):
  urlpath = request.urljoin(UCF_ROOT, video)
  print("Fetching %s => %s" % (urlpath, cache_path))
  data = request.urlopen(urlpath, context=unverified_context).read()
  open(cache_path, "wb").write(data)
 return cache_path

# Utilities to open video files using CV2
def crop_center_square(frame):
 y, x = frame.shape[0:2]
 min_dim = min(y, x)
 start_x = (x // 2) - (min_dim // 2)
 start_y = (y // 2) - (min_dim // 2)
 return frame[start_y:start_y+min_dim,start_x:start_x+min_dim]

def load_video(path, max_frames=0, resize=(224, 224)):
 cap = cv2.VideoCapture(path)
 frames = []
 try:
  while True:
   ret, frame = cap.read()
   if not ret:
    break
   frame = crop_center_square(frame)
   frame = cv2.resize(frame, resize)
   frame = frame[:, :, [2, 1, 0]]
   frames.append(frame)

   if len(frames) == max_frames:
    break
 finally:
  cap.release()
 return np.array(frames) / 255.0

def to_gif(images):
 converted_images = np.clip(images * 255, 0, 255).astype(np.uint8)
 imageio.mimsave('./animation.gif', converted_images, fps=25)
 return embed.embed_file('./animation.gif')

برچسب های kinetics-400 را دریافت کنید

Found 400 labels.

با استفاده از مجموعه داده UCF101

# Get the list of videos in the dataset.
ucf_videos = list_ucf_videos()

categories = {}
for video in ucf_videos:
 category = video[2:-12]
 if category not in categories:
  categories[category] = []
 categories[category].append(video)
print("Found %d videos in %d categories." % (len(ucf_videos), len(categories)))

for category, sequences in categories.items():
 summary = ", ".join(sequences[:2])
 print("%-20s %4d videos (%s, ...)" % (category, len(sequences), summary))
Found 13320 videos in 101 categories.
ApplyEyeMakeup    145 videos (v_ApplyEyeMakeup_g01_c01.avi, v_ApplyEyeMakeup_g01_c02.avi, ...)
ApplyLipstick     114 videos (v_ApplyLipstick_g01_c01.avi, v_ApplyLipstick_g01_c02.avi, ...)
Archery        145 videos (v_Archery_g01_c01.avi, v_Archery_g01_c02.avi, ...)
BabyCrawling     132 videos (v_BabyCrawling_g01_c01.avi, v_BabyCrawling_g01_c02.avi, ...)
BalanceBeam      108 videos (v_BalanceBeam_g01_c01.avi, v_BalanceBeam_g01_c02.avi, ...)
BandMarching     155 videos (v_BandMarching_g01_c01.avi, v_BandMarching_g01_c02.avi, ...)
BaseballPitch     150 videos (v_BaseballPitch_g01_c01.avi, v_BaseballPitch_g01_c02.avi, ...)
BasketballDunk    131 videos (v_BasketballDunk_g01_c01.avi, v_BasketballDunk_g01_c02.avi, ...)
Basketball      134 videos (v_Basketball_g01_c01.avi, v_Basketball_g01_c02.avi, ...)
BenchPress      160 videos (v_BenchPress_g01_c01.avi, v_BenchPress_g01_c02.avi, ...)
Biking        134 videos (v_Biking_g01_c01.avi, v_Biking_g01_c02.avi, ...)
Billiards       150 videos (v_Billiards_g01_c01.avi, v_Billiards_g01_c02.avi, ...)
BlowDryHair      131 videos (v_BlowDryHair_g01_c01.avi, v_BlowDryHair_g01_c02.avi, ...)
BlowingCandles    109 videos (v_BlowingCandles_g01_c01.avi, v_BlowingCandles_g01_c02.avi, ...)
BodyWeightSquats   112 videos (v_BodyWeightSquats_g01_c01.avi, v_BodyWeightSquats_g01_c02.avi, ...)
Bowling        155 videos (v_Bowling_g01_c01.avi, v_Bowling_g01_c02.avi, ...)
BoxingPunchingBag   163 videos (v_BoxingPunchingBag_g01_c01.avi, v_BoxingPunchingBag_g01_c02.avi, ...)
BoxingSpeedBag    134 videos (v_BoxingSpeedBag_g01_c01.avi, v_BoxingSpeedBag_g01_c02.avi, ...)
BreastStroke     101 videos (v_BreastStroke_g01_c01.avi, v_BreastStroke_g01_c02.avi, ...)
BrushingTeeth     131 videos (v_BrushingTeeth_g01_c01.avi, v_BrushingTeeth_g01_c02.avi, ...)
CleanAndJerk     112 videos (v_CleanAndJerk_g01_c01.avi, v_CleanAndJerk_g01_c02.avi, ...)
CliffDiving      138 videos (v_CliffDiving_g01_c01.avi, v_CliffDiving_g01_c02.avi, ...)
CricketBowling    139 videos (v_CricketBowling_g01_c01.avi, v_CricketBowling_g01_c02.avi, ...)
CricketShot      167 videos (v_CricketShot_g01_c01.avi, v_CricketShot_g01_c02.avi, ...)
CuttingInKitchen   110 videos (v_CuttingInKitchen_g01_c01.avi, v_CuttingInKitchen_g01_c02.avi, ...)
Diving        150 videos (v_Diving_g01_c01.avi, v_Diving_g01_c02.avi, ...)
Drumming       161 videos (v_Drumming_g01_c01.avi, v_Drumming_g01_c02.avi, ...)
Fencing        111 videos (v_Fencing_g01_c01.avi, v_Fencing_g01_c02.avi, ...)
FieldHockeyPenalty  126 videos (v_FieldHockeyPenalty_g01_c01.avi, v_FieldHockeyPenalty_g01_c02.avi, ...)
FloorGymnastics    125 videos (v_FloorGymnastics_g01_c01.avi, v_FloorGymnastics_g01_c02.avi, ...)
FrisbeeCatch     126 videos (v_FrisbeeCatch_g01_c01.avi, v_FrisbeeCatch_g01_c02.avi, ...)
FrontCrawl      137 videos (v_FrontCrawl_g01_c01.avi, v_FrontCrawl_g01_c02.avi, ...)
GolfSwing       139 videos (v_GolfSwing_g01_c01.avi, v_GolfSwing_g01_c02.avi, ...)
Haircut        130 videos (v_Haircut_g01_c01.avi, v_Haircut_g01_c02.avi, ...)
HammerThrow      150 videos (v_HammerThrow_g01_c01.avi, v_HammerThrow_g01_c02.avi, ...)
Hammering       140 videos (v_Hammering_g01_c01.avi, v_Hammering_g01_c02.avi, ...)
HandstandPushups   128 videos (v_HandstandPushups_g01_c01.avi, v_HandstandPushups_g01_c02.avi, ...)
HandstandWalking   111 videos (v_HandstandWalking_g01_c01.avi, v_HandstandWalking_g01_c02.avi, ...)
HeadMassage      147 videos (v_HeadMassage_g01_c01.avi, v_HeadMassage_g01_c02.avi, ...)
HighJump       123 videos (v_HighJump_g01_c01.avi, v_HighJump_g01_c02.avi, ...)
HorseRace       124 videos (v_HorseRace_g01_c01.avi, v_HorseRace_g01_c02.avi, ...)
HorseRiding      164 videos (v_HorseRiding_g01_c01.avi, v_HorseRiding_g01_c02.avi, ...)
HulaHoop       125 videos (v_HulaHoop_g01_c01.avi, v_HulaHoop_g01_c02.avi, ...)
IceDancing      158 videos (v_IceDancing_g01_c01.avi, v_IceDancing_g01_c02.avi, ...)
JavelinThrow     117 videos (v_JavelinThrow_g01_c01.avi, v_JavelinThrow_g01_c02.avi, ...)
JugglingBalls     121 videos (v_JugglingBalls_g01_c01.avi, v_JugglingBalls_g01_c02.avi, ...)
JumpRope       144 videos (v_JumpRope_g01_c01.avi, v_JumpRope_g01_c02.avi, ...)
JumpingJack      123 videos (v_JumpingJack_g01_c01.avi, v_JumpingJack_g01_c02.avi, ...)
Kayaking       141 videos (v_Kayaking_g01_c01.avi, v_Kayaking_g01_c02.avi, ...)
Knitting       123 videos (v_Knitting_g01_c01.avi, v_Knitting_g01_c02.avi, ...)
LongJump       131 videos (v_LongJump_g01_c01.avi, v_LongJump_g01_c02.avi, ...)
Lunges        127 videos (v_Lunges_g01_c01.avi, v_Lunges_g01_c02.avi, ...)
MilitaryParade    125 videos (v_MilitaryParade_g01_c01.avi, v_MilitaryParade_g01_c02.avi, ...)
Mixing        136 videos (v_Mixing_g01_c01.avi, v_Mixing_g01_c02.avi, ...)
MoppingFloor     110 videos (v_MoppingFloor_g01_c01.avi, v_MoppingFloor_g01_c02.avi, ...)
Nunchucks       132 videos (v_Nunchucks_g01_c01.avi, v_Nunchucks_g01_c02.avi, ...)
ParallelBars     114 videos (v_ParallelBars_g01_c01.avi, v_ParallelBars_g01_c02.avi, ...)
PizzaTossing     113 videos (v_PizzaTossing_g01_c01.avi, v_PizzaTossing_g01_c02.avi, ...)
PlayingCello     164 videos (v_PlayingCello_g01_c01.avi, v_PlayingCello_g01_c02.avi, ...)
PlayingDaf      151 videos (v_PlayingDaf_g01_c01.avi, v_PlayingDaf_g01_c02.avi, ...)
PlayingDhol      164 videos (v_PlayingDhol_g01_c01.avi, v_PlayingDhol_g01_c02.avi, ...)
PlayingFlute     155 videos (v_PlayingFlute_g01_c01.avi, v_PlayingFlute_g01_c02.avi, ...)
PlayingGuitar     160 videos (v_PlayingGuitar_g01_c01.avi, v_PlayingGuitar_g01_c02.avi, ...)
PlayingPiano     105 videos (v_PlayingPiano_g01_c01.avi, v_PlayingPiano_g01_c02.avi, ...)
PlayingSitar     157 videos (v_PlayingSitar_g01_c01.avi, v_PlayingSitar_g01_c02.avi, ...)
PlayingTabla     111 videos (v_PlayingTabla_g01_c01.avi, v_PlayingTabla_g01_c02.avi, ...)
PlayingViolin     100 videos (v_PlayingViolin_g01_c01.avi, v_PlayingViolin_g01_c02.avi, ...)
PoleVault       149 videos (v_PoleVault_g01_c01.avi, v_PoleVault_g01_c02.avi, ...)
PommelHorse      123 videos (v_PommelHorse_g01_c01.avi, v_PommelHorse_g01_c02.avi, ...)
PullUps        100 videos (v_PullUps_g01_c01.avi, v_PullUps_g01_c02.avi, ...)
Punch         160 videos (v_Punch_g01_c01.avi, v_Punch_g01_c02.avi, ...)
PushUps        102 videos (v_PushUps_g01_c01.avi, v_PushUps_g01_c02.avi, ...)
Rafting        111 videos (v_Rafting_g01_c01.avi, v_Rafting_g01_c02.avi, ...)
RockClimbingIndoor  144 videos (v_RockClimbingIndoor_g01_c01.avi, v_RockClimbingIndoor_g01_c02.avi, ...)
RopeClimbing     119 videos (v_RopeClimbing_g01_c01.avi, v_RopeClimbing_g01_c02.avi, ...)
Rowing        137 videos (v_Rowing_g01_c01.avi, v_Rowing_g01_c02.avi, ...)
SalsaSpin       133 videos (v_SalsaSpin_g01_c01.avi, v_SalsaSpin_g01_c02.avi, ...)
ShavingBeard     161 videos (v_ShavingBeard_g01_c01.avi, v_ShavingBeard_g01_c02.avi, ...)
Shotput        144 videos (v_Shotput_g01_c01.avi, v_Shotput_g01_c02.avi, ...)
SkateBoarding     120 videos (v_SkateBoarding_g01_c01.avi, v_SkateBoarding_g01_c02.avi, ...)
Skiing        135 videos (v_Skiing_g01_c01.avi, v_Skiing_g01_c02.avi, ...)
Skijet        100 videos (v_Skijet_g01_c01.avi, v_Skijet_g01_c02.avi, ...)
SkyDiving       110 videos (v_SkyDiving_g01_c01.avi, v_SkyDiving_g01_c02.avi, ...)
SoccerJuggling    147 videos (v_SoccerJuggling_g01_c01.avi, v_SoccerJuggling_g01_c02.avi, ...)
SoccerPenalty     137 videos (v_SoccerPenalty_g01_c01.avi, v_SoccerPenalty_g01_c02.avi, ...)
StillRings      112 videos (v_StillRings_g01_c01.avi, v_StillRings_g01_c02.avi, ...)
SumoWrestling     116 videos (v_SumoWrestling_g01_c01.avi, v_SumoWrestling_g01_c02.avi, ...)
Surfing        126 videos (v_Surfing_g01_c01.avi, v_Surfing_g01_c02.avi, ...)
Swing         131 videos (v_Swing_g01_c01.avi, v_Swing_g01_c02.avi, ...)
TableTennisShot    140 videos (v_TableTennisShot_g01_c01.avi, v_TableTennisShot_g01_c02.avi, ...)
TaiChi        100 videos (v_TaiChi_g01_c01.avi, v_TaiChi_g01_c02.avi, ...)
TennisSwing      166 videos (v_TennisSwing_g01_c01.avi, v_TennisSwing_g01_c02.avi, ...)
ThrowDiscus      130 videos (v_ThrowDiscus_g01_c01.avi, v_ThrowDiscus_g01_c02.avi, ...)
TrampolineJumping   119 videos (v_TrampolineJumping_g01_c01.avi, v_TrampolineJumping_g01_c02.avi, ...)
Typing        136 videos (v_Typing_g01_c01.avi, v_Typing_g01_c02.avi, ...)
UnevenBars      104 videos (v_UnevenBars_g01_c01.avi, v_UnevenBars_g01_c02.avi, ...)
VolleyballSpiking   116 videos (v_VolleyballSpiking_g01_c01.avi, v_VolleyballSpiking_g01_c02.avi, ...)
WalkingWithDog    123 videos (v_WalkingWithDog_g01_c01.avi, v_WalkingWithDog_g01_c02.avi, ...)
WallPushups      130 videos (v_WallPushups_g01_c01.avi, v_WallPushups_g01_c02.avi, ...)
WritingOnBoard    152 videos (v_WritingOnBoard_g01_c01.avi, v_WritingOnBoard_g01_c02.avi, ...)
YoYo         128 videos (v_YoYo_g01_c01.avi, v_YoYo_g01_c02.avi, ...)
# Get a sample cricket video.
video_path = fetch_ucf_video("v_CricketShot_g04_c02.avi")
sample_video = load_video(video_path)
Fetching https://www.crcv.ucf.edu/THUMOS14/UCF101/UCF101/v_CricketShot_g04_c02.avi => /tmp/tmp4wns8m2b/v_CricketShot_g04_c02.avi
sample_video.shape
(116, 224, 224, 3)
i3d = hub.load("https://tfhub.dev/deepmind/i3d-kinetics-400/1").signatures['default']

مدل id3 را اجرا کنید و 5 پیش بینی عمل برتر را چاپ کنید.

def predict(sample_video):
 # Add a batch axis to the sample video.
 model_input = tf.constant(sample_video, dtype=tf.float32)[tf.newaxis, ...]

 logits = i3d(model_input)['default'][0]
 probabilities = tf.nn.softmax(logits)

 print("Top 5 actions:")
 for i in np.argsort(probabilities)[::-1][:5]:
  print(f" {labels[i]:22}: {probabilities[i] * 100:5.2f}%")
predict(sample_video)
Top 5 actions:
 playing cricket    : 97.77%
 skateboarding     : 0.71%
 robot dancing     : 0.56%
 roller skating    : 0.56%
 golf putting     : 0.13%

: در حال حاضر یک ویدیوی جدید، از سعی https://commons.wikimedia.org/wiki/Category : Videos_of_sports

چگونه در مورد این فیلم توسط Patrick ژیلت:

curl -O https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/End_of_a_jam.ogv
% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 55.0M 100 55.0M  0   0 21.9M   0 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 21.9M
video_path = "End_of_a_jam.ogv"
sample_video = load_video(video_path)[:100]
sample_video.shape
(100, 224, 224, 3)
to_gif(sample_video)

gif

predict(sample_video)
Top 5 actions:
 roller skating    : 96.85%
 playing volleyball  : 1.63%
 skateboarding     : 0.21%
 playing ice hockey  : 0.20%
 playing basketball  : 0.16%