Modele precyzyjnego dostrajania do wykrywania chorób roślin

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Zobacz na GitHub Pobierz notatnik Zobacz modele piasty TF

Ten notatnik pokazuje, jak dostroić modele CropNet z TensorFlow Hub na zestawie danych z TFDS lub własnym zestawie danych wykrywania chorób upraw.

Będziesz:

 • Załaduj zestaw danych manioku TFDS lub własne dane
 • Wzbogać dane nieznanymi (negatywnymi) przykładami, aby uzyskać bardziej niezawodny model
 • Zastosuj rozszerzenia obrazu do danych
 • Załaduj i dostosuj model CropNet z TF Hub
 • Eksportuj model TFLite, gotowy do wdrożenia w Twojej aplikacji bezpośrednio za pomocą Biblioteki zadań , MLKit lub TFLite

Import i zależności

Przed rozpoczęciem musisz zainstalować niektóre zależności, które będą potrzebne, takie jak Model Maker i najnowsza wersja zestawów danych TensorFlow.

pip install --use-deprecated=legacy-resolver tflite-model-maker
pip install -U tensorflow-datasets
import matplotlib.pyplot as plt
import os
import seaborn as sns

import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds

from tensorflow_examples.lite.model_maker.core.export_format import ExportFormat
from tensorflow_examples.lite.model_maker.core.task import image_preprocessing

from tflite_model_maker import image_classifier
from tflite_model_maker import ImageClassifierDataLoader
from tflite_model_maker.image_classifier import ModelSpec
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_addons/utils/ensure_tf_install.py:67: UserWarning: Tensorflow Addons supports using Python ops for all Tensorflow versions above or equal to 2.5.0 and strictly below 2.8.0 (nightly versions are not supported). 
 The versions of TensorFlow you are currently using is 2.8.0-rc1 and is not supported. 
Some things might work, some things might not.
If you were to encounter a bug, do not file an issue.
If you want to make sure you're using a tested and supported configuration, either change the TensorFlow version or the TensorFlow Addons's version. 
You can find the compatibility matrix in TensorFlow Addon's readme:
https://github.com/tensorflow/addons
 UserWarning,
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/numba/core/errors.py:154: UserWarning: Insufficiently recent colorama version found. Numba requires colorama >= 0.3.9
 warnings.warn(msg)

Załaduj zestaw danych TFDS, aby go dostroić

Wykorzystajmy dostępny publicznie zestaw danych dotyczących choroby liści manioku z TFDS.

tfds_name = 'cassava'
(ds_train, ds_validation, ds_test), ds_info = tfds.load(
  name=tfds_name,
  split=['train', 'validation', 'test'],
  with_info=True,
  as_supervised=True)
TFLITE_NAME_PREFIX = tfds_name

Lub alternatywnie załaduj własne dane, aby je dostroić

Zamiast korzystać z zestawu danych TFDS, możesz także trenować na własnych danych. Ten fragment kodu pokazuje, jak załadować własny niestandardowy zbiór danych. Zobacz ten link, aby zapoznać się z obsługiwaną strukturą danych. Przykład jest podany tutaj przy użyciu publicznie dostępnego zestawu danych dotyczących choroby liści manioku .

# data_root_dir = tf.keras.utils.get_file(
#   'cassavaleafdata.zip',
#   'https://storage.googleapis.com/emcassavadata/cassavaleafdata.zip',
#   extract=True)
# data_root_dir = os.path.splitext(data_root_dir)[0] # Remove the .zip extension

# builder = tfds.ImageFolder(data_root_dir)

# ds_info = builder.info
# ds_train = builder.as_dataset(split='train', as_supervised=True)
# ds_validation = builder.as_dataset(split='validation', as_supervised=True)
# ds_test = builder.as_dataset(split='test', as_supervised=True)

Wizualizuj próbki z podziału pociągu

Rzućmy okiem na kilka przykładów ze zbioru danych, w tym identyfikator klasy i nazwę klasy dla próbek obrazów i ich etykiet.

_ = tfds.show_examples(ds_train, ds_info)

png

Dodaj obrazy, które będą używane jako Nieznane przykłady ze zbiorów danych TFDS

Dodaj dodatkowe nieznane (negatywne) przykłady do uczącego zbioru danych i przypisz do nich nowy numer etykiety nieznanej klasy. Celem jest posiadanie modelu, który w praktyce (np. w terenie) ma możliwość przewidywania „Nieznanego”, gdy zobaczy coś nieoczekiwanego.

Poniżej znajduje się lista zbiorów danych, które będą używane do próbkowania dodatkowych nieznanych zdjęć. Zawiera 3 zupełnie różne zestawy danych, aby zwiększyć różnorodność. Jednym z nich jest zbiór danych dotyczących chorób liści fasoli, dzięki czemu model ma ekspozycję na chore rośliny inne niż maniok.

UNKNOWN_TFDS_DATASETS = [{
  'tfds_name': 'imagenet_v2/matched-frequency',
  'train_split': 'test[:80%]',
  'test_split': 'test[80%:]',
  'num_examples_ratio_to_normal': 1.0,
}, {
  'tfds_name': 'oxford_flowers102',
  'train_split': 'train',
  'test_split': 'test',
  'num_examples_ratio_to_normal': 1.0,
}, {
  'tfds_name': 'beans',
  'train_split': 'train',
  'test_split': 'test',
  'num_examples_ratio_to_normal': 1.0,
}]

Nieznane zbiory danych są również ładowane z TFDS.

# Load unknown datasets.
weights = [
  spec['num_examples_ratio_to_normal'] for spec in UNKNOWN_TFDS_DATASETS
]
num_unknown_train_examples = sum(
  int(w * ds_train.cardinality().numpy()) for w in weights)
ds_unknown_train = tf.data.Dataset.sample_from_datasets([
  tfds.load(
    name=spec['tfds_name'], split=spec['train_split'],
    as_supervised=True).repeat(-1) for spec in UNKNOWN_TFDS_DATASETS
], weights).take(num_unknown_train_examples)
ds_unknown_train = ds_unknown_train.apply(
  tf.data.experimental.assert_cardinality(num_unknown_train_examples))
ds_unknown_tests = [
  tfds.load(
    name=spec['tfds_name'], split=spec['test_split'], as_supervised=True)
  for spec in UNKNOWN_TFDS_DATASETS
]
ds_unknown_test = ds_unknown_tests[0]
for ds in ds_unknown_tests[1:]:
 ds_unknown_test = ds_unknown_test.concatenate(ds)

# All examples from the unknown datasets will get a new class label number.
num_normal_classes = len(ds_info.features['label'].names)
unknown_label_value = tf.convert_to_tensor(num_normal_classes, tf.int64)
ds_unknown_train = ds_unknown_train.map(lambda image, _:
                    (image, unknown_label_value))
ds_unknown_test = ds_unknown_test.map(lambda image, _:
                   (image, unknown_label_value))

# Merge the normal train dataset with the unknown train dataset.
weights = [
  ds_train.cardinality().numpy(),
  ds_unknown_train.cardinality().numpy()
]
ds_train_with_unknown = tf.data.Dataset.sample_from_datasets(
  [ds_train, ds_unknown_train], [float(w) for w in weights])
ds_train_with_unknown = ds_train_with_unknown.apply(
  tf.data.experimental.assert_cardinality(sum(weights)))

print((f"Added {ds_unknown_train.cardinality().numpy()} negative examples."
    f"Training dataset has now {ds_train_with_unknown.cardinality().numpy()}"
    ' examples in total.'))
Added 16968 negative examples.Training dataset has now 22624 examples in total.

Zastosuj augmentacje

Aby wszystkie obrazy były bardziej zróżnicowane, zastosujesz pewne ulepszenia, takie jak zmiany w:

 • Jasność
 • Kontrast
 • Nasycenie
 • Odcień
 • Przyciąć

Tego typu rozszerzenia pomagają uczynić model bardziej odpornym na zmiany w obrazach wejściowych.

def random_crop_and_random_augmentations_fn(image):
 # preprocess_for_train does random crop and resize internally.
 image = image_preprocessing.preprocess_for_train(image)
 image = tf.image.random_brightness(image, 0.2)
 image = tf.image.random_contrast(image, 0.5, 2.0)
 image = tf.image.random_saturation(image, 0.75, 1.25)
 image = tf.image.random_hue(image, 0.1)
 return image


def random_crop_fn(image):
 # preprocess_for_train does random crop and resize internally.
 image = image_preprocessing.preprocess_for_train(image)
 return image


def resize_and_center_crop_fn(image):
 image = tf.image.resize(image, (256, 256))
 image = image[16:240, 16:240]
 return image


no_augment_fn = lambda image: image

train_augment_fn = lambda image, label: (
  random_crop_and_random_augmentations_fn(image), label)
eval_augment_fn = lambda image, label: (resize_and_center_crop_fn(image), label)

Aby zastosować rozszerzenie, używa metody map z klasy Dataset.

ds_train_with_unknown = ds_train_with_unknown.map(train_augment_fn)
ds_validation = ds_validation.map(eval_augment_fn)
ds_test = ds_test.map(eval_augment_fn)
ds_unknown_test = ds_unknown_test.map(eval_augment_fn)
INFO:tensorflow:Use default resize_bicubic.
INFO:tensorflow:Use default resize_bicubic.
INFO:tensorflow:Use customized resize method bilinear
INFO:tensorflow:Use customized resize method bilinear

Zapakuj dane w przyjazny dla Model Maker format

Aby użyć tych zestawów danych w programie Model Maker, muszą one znajdować się w klasie ImageClassifierDataLoader.

label_names = ds_info.features['label'].names + ['UNKNOWN']

train_data = ImageClassifierDataLoader(ds_train_with_unknown,
                    ds_train_with_unknown.cardinality(),
                    label_names)
validation_data = ImageClassifierDataLoader(ds_validation,
                      ds_validation.cardinality(),
                      label_names)
test_data = ImageClassifierDataLoader(ds_test, ds_test.cardinality(),
                   label_names)
unknown_test_data = ImageClassifierDataLoader(ds_unknown_test,
                       ds_unknown_test.cardinality(),
                       label_names)

Uruchom szkolenie

TensorFlow Hub oferuje wiele modeli do nauki transferu.

Tutaj możesz wybrać jeden, a także eksperymentować z innymi, aby uzyskać lepsze wyniki.

Jeśli chcesz wypróbować jeszcze więcej modeli, możesz dodać je z tej kolekcji .

Wybierz model podstawowy

Aby dostroić model, użyjesz Model Maker. Ułatwia to ogólne rozwiązanie, ponieważ po wytrenowaniu modelu przekonwertuje go również do TFLite.

Model Maker sprawia, że ​​ta konwersja jest najlepsza z możliwych i zawiera wszystkie niezbędne informacje do łatwego późniejszego wdrożenia modelu na urządzeniu.

Specyfikacja modelu to sposób, w jaki poinformujesz Kreatora modeli, którego modelu podstawowego chcesz użyć.

image_model_spec = ModelSpec(uri=model_handle)

Jednym z ważnych szczegółów jest tutaj ustawienie train_whole_model , które sprawi, że podstawowy model zostanie dostrojony podczas treningu. To sprawia, że ​​proces jest wolniejszy, ale ostateczny model ma wyższą dokładność. Ustawienie shuffle zapewni, że model będzie widział dane w losowej kolejności tasowania, co jest najlepszą praktyką w przypadku uczenia się modeli.

model = image_classifier.create(
  train_data,
  model_spec=image_model_spec,
  batch_size=128,
  learning_rate=0.03,
  epochs=5,
  shuffle=True,
  train_whole_model=True,
  validation_data=validation_data)
INFO:tensorflow:Retraining the models...
INFO:tensorflow:Retraining the models...
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 hub_keras_layer_v1v2 (HubKe (None, 1280)       4226432  
 rasLayerV1V2)                          
                                 
 dropout (Dropout)      (None, 1280)       0     
                                 
 dense (Dense)        (None, 6)         7686   
                                 
=================================================================
Total params: 4,234,118
Trainable params: 4,209,718
Non-trainable params: 24,400
_________________________________________________________________
None
Epoch 1/5
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/keras/optimizer_v2/gradient_descent.py:102: UserWarning: The `lr` argument is deprecated, use `learning_rate` instead.
 super(SGD, self).__init__(name, **kwargs)
176/176 [==============================] - 120s 488ms/step - loss: 0.8874 - accuracy: 0.9148 - val_loss: 1.1721 - val_accuracy: 0.7935
Epoch 2/5
176/176 [==============================] - 84s 444ms/step - loss: 0.7907 - accuracy: 0.9532 - val_loss: 1.0761 - val_accuracy: 0.8100
Epoch 3/5
176/176 [==============================] - 85s 441ms/step - loss: 0.7743 - accuracy: 0.9582 - val_loss: 1.0305 - val_accuracy: 0.8444
Epoch 4/5
176/176 [==============================] - 79s 409ms/step - loss: 0.7653 - accuracy: 0.9611 - val_loss: 1.0166 - val_accuracy: 0.8422
Epoch 5/5
176/176 [==============================] - 75s 402ms/step - loss: 0.7534 - accuracy: 0.9665 - val_loss: 0.9988 - val_accuracy: 0.8555

Oceń model przy podziale testu

model.evaluate(test_data)
59/59 [==============================] - 10s 81ms/step - loss: 0.9956 - accuracy: 0.8594
[0.9956456422805786, 0.8594164252281189]

Aby jeszcze lepiej zrozumieć model dostrojony, dobrze jest przeanalizować macierz pomyłek. To pokaże, jak często jedna klasa jest przewidywana jako druga.

def predict_class_label_number(dataset):
 """Runs inference and returns predictions as class label numbers."""
 rev_label_names = {l: i for i, l in enumerate(label_names)}
 return [
   rev_label_names[o[0][0]]
   for o in model.predict_top_k(dataset, batch_size=128)
 ]

def show_confusion_matrix(cm, labels):
 plt.figure(figsize=(10, 8))
 sns.heatmap(cm, xticklabels=labels, yticklabels=labels, 
       annot=True, fmt='g')
 plt.xlabel('Prediction')
 plt.ylabel('Label')
 plt.show()
confusion_mtx = tf.math.confusion_matrix(
  list(ds_test.map(lambda x, y: y)),
  predict_class_label_number(test_data),
  num_classes=len(label_names))

show_confusion_matrix(confusion_mtx, label_names)

png

Oceń model na nieznanych danych testowych

W tej ocenie oczekujemy, że model będzie miał dokładność prawie 1. Wszystkie obrazy, na których model jest testowany, nie są powiązane z normalnym zestawem danych, a zatem oczekujemy, że model przewidzi etykietę klasy „Nieznana”.

model.evaluate(unknown_test_data)
259/259 [==============================] - 36s 127ms/step - loss: 0.6777 - accuracy: 0.9996
[0.677702784538269, 0.9996375441551208]

Wydrukuj macierz pomyłek.

unknown_confusion_mtx = tf.math.confusion_matrix(
  list(ds_unknown_test.map(lambda x, y: y)),
  predict_class_label_number(unknown_test_data),
  num_classes=len(label_names))

show_confusion_matrix(unknown_confusion_mtx, label_names)

png

Eksportuj model jako TFLite i SavedModel

Teraz możemy wyeksportować wytrenowane modele w formatach TFLite i SavedModel w celu wdrożenia na urządzeniu i wykorzystania do wnioskowania w TensorFlow.

tflite_filename = f'{TFLITE_NAME_PREFIX}_model_{model_name}.tflite'
model.export(export_dir='.', tflite_filename=tflite_filename)
2022-01-26 12:25:57.742415: W tensorflow/python/util/util.cc:368] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmppliqmyki/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmppliqmyki/assets
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/lite/python/convert.py:746: UserWarning: Statistics for quantized inputs were expected, but not specified; continuing anyway.
 warnings.warn("Statistics for quantized inputs were expected, but not "
2022-01-26 12:26:07.247752: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:357] Ignored output_format.
2022-01-26 12:26:07.247806: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:360] Ignored drop_control_dependency.
INFO:tensorflow:Label file is inside the TFLite model with metadata.
fully_quantize: 0, inference_type: 6, input_inference_type: 3, output_inference_type: 3
INFO:tensorflow:Label file is inside the TFLite model with metadata.
INFO:tensorflow:Saving labels in /tmp/tmp_k_gr9mu/labels.txt
INFO:tensorflow:Saving labels in /tmp/tmp_k_gr9mu/labels.txt
INFO:tensorflow:TensorFlow Lite model exported successfully: ./cassava_model_mobilenet_v3_large_100_224.tflite
INFO:tensorflow:TensorFlow Lite model exported successfully: ./cassava_model_mobilenet_v3_large_100_224.tflite
# Export saved model version.
model.export(export_dir='.', export_format=ExportFormat.SAVED_MODEL)
INFO:tensorflow:Assets written to: ./saved_model/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: ./saved_model/assets

Następne kroki

Model, który właśnie wyszkoliłeś, może być używany na urządzeniach mobilnych, a nawet wdrażany w terenie!

Aby pobrać model, kliknij ikonę folderu w menu Pliki po lewej stronie kolaboracji i wybierz opcję pobierania.

Ta sama technika zastosowana tutaj może być zastosowana do innych zadań dotyczących chorób roślin, które mogą być bardziej odpowiednie dla twojego przypadku użycia lub dowolnego innego rodzaju zadania klasyfikacji obrazów. Jeśli chcesz kontynuować i wdrożyć aplikację na Androida, możesz kontynuować korzystanie z tego przewodnika szybkiego startu na Androida .