رمزگذار جملات جهانی

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود در GitHub مشاهده کنید دانلود دفترچه یادداشت مدل های TF Hub را ببینید

این نوت بوک نحوه دسترسی به رمزگذار جملات جهانی و استفاده از آن برای تشابه جملات و وظایف طبقه بندی جملات را نشان می دهد.

رمزگذار جملات جهانی دریافت جاسازی‌های سطح جمله را به همان راحتی که در طول تاریخ جستجو برای جاسازی‌ها برای کلمات جداگانه بوده است، می‌کند. جاسازی‌های جملات می‌توانند به‌طور بی‌اهمیت برای محاسبه شباهت معنی سطح جمله و همچنین برای فعال کردن عملکرد بهتر در وظایف طبقه‌بندی پایین‌دستی با استفاده از داده‌های آموزشی با نظارت کمتر مورد استفاده قرار گیرند.

برپایی

این بخش محیطی را برای دسترسی به رمزگذار جملات جهانی در TF Hub تنظیم می کند و نمونه هایی از اعمال رمزگذار برای کلمات، جملات و پاراگراف ها را ارائه می دهد.

%%capture
!pip3 install seaborn

اطلاعات بیشتر در مورد نصب Tensorflow می توان در یافت https://www.tensorflow.org/install/ .

ماژول TF Hub رمزگذار جملات جهانی را بارگیری کنید

module https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder/4 loaded

یک نمایش برای هر پیام محاسبه کنید و طول های مختلف پشتیبانی شده را نشان دهید.

Message: Elephant
Embedding size: 512
Embedding: [0.008344474248588085, 0.00048079612315632403, 0.06595245748758316, ...]

Message: I am a sentence for which I would like to get its embedding.
Embedding size: 512
Embedding: [0.05080860108137131, -0.016524313017725945, 0.015737781301140785, ...]

Message: Universal Sentence Encoder embeddings also support short paragraphs. There is no hard limit on how long the paragraph is. Roughly, the longer the more 'diluted' the embedding will be.
Embedding size: 512
Embedding: [-0.028332678601145744, -0.05586216226220131, -0.012941479682922363, ...]

مثال کار شباهت متنی معنایی

جاسازی های تولید شده توسط رمزگذار جملات جهانی تقریباً نرمال شده اند. شباهت معنایی دو جمله را می توان به صورت بی اهمیت به عنوان محصول درونی رمزگذاری ها محاسبه کرد.

def plot_similarity(labels, features, rotation):
 corr = np.inner(features, features)
 sns.set(font_scale=1.2)
 g = sns.heatmap(
   corr,
   xticklabels=labels,
   yticklabels=labels,
   vmin=0,
   vmax=1,
   cmap="YlOrRd")
 g.set_xticklabels(labels, rotation=rotation)
 g.set_title("Semantic Textual Similarity")

def run_and_plot(messages_):
 message_embeddings_ = embed(messages_)
 plot_similarity(messages_, message_embeddings_, 90)

شباهت تجسم شده است

در اینجا شباهت را در یک نقشه حرارتی نشان می دهیم. نمودار نهایی یک ماتریس 9x9 به که در آن هر ورودی است [i, j] بر اساس محصول داخلی از سیستم های کد گذاری برای اجرای حکم رنگی i و j .

messages = [
  # Smartphones
  "I like my phone",
  "My phone is not good.",
  "Your cellphone looks great.",

  # Weather
  "Will it snow tomorrow?",
  "Recently a lot of hurricanes have hit the US",
  "Global warming is real",

  # Food and health
  "An apple a day, keeps the doctors away",
  "Eating strawberries is healthy",
  "Is paleo better than keto?",

  # Asking about age
  "How old are you?",
  "what is your age?",
]

run_and_plot(messages)

png

ارزیابی: معیار STS (Semantic Textual Similarity).

معیار STS ارزیابی ذاتی درجه ای که نمرات شباهت محاسبه با استفاده از جمله درونه گیریها چین با قضاوت های انسانی فراهم می کند. معیار به سیستم ها نیاز دارد که نمرات شباهت را برای انتخاب متنوعی از جفت جملات برگردانند. همبستگی پیرسون است و سپس به ارزیابی کیفیت نمرات ماشین شباهت برابر قضاوت انسان استفاده می شود.

دانلود داده ها

import pandas
import scipy
import math
import csv

sts_dataset = tf.keras.utils.get_file(
  fname="Stsbenchmark.tar.gz",
  origin="http://ixa2.si.ehu.es/stswiki/images/4/48/Stsbenchmark.tar.gz",
  extract=True)
sts_dev = pandas.read_table(
  os.path.join(os.path.dirname(sts_dataset), "stsbenchmark", "sts-dev.csv"),
  error_bad_lines=False,
  skip_blank_lines=True,
  usecols=[4, 5, 6],
  names=["sim", "sent_1", "sent_2"])
sts_test = pandas.read_table(
  os.path.join(
    os.path.dirname(sts_dataset), "stsbenchmark", "sts-test.csv"),
  error_bad_lines=False,
  quoting=csv.QUOTE_NONE,
  skip_blank_lines=True,
  usecols=[4, 5, 6],
  names=["sim", "sent_1", "sent_2"])
# cleanup some NaN values in sts_dev
sts_dev = sts_dev[[isinstance(s, str) for s in sts_dev['sent_2']]]
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/IPython/core/interactiveshell.py:3444: FutureWarning: The error_bad_lines argument has been deprecated and will be removed in a future version.


 exec(code_obj, self.user_global_ns, self.user_ns)

جاسازی جملات را ارزیابی کنید

sts_data = sts_dev

def run_sts_benchmark(batch):
 sts_encode1 = tf.nn.l2_normalize(embed(tf.constant(batch['sent_1'].tolist())), axis=1)
 sts_encode2 = tf.nn.l2_normalize(embed(tf.constant(batch['sent_2'].tolist())), axis=1)
 cosine_similarities = tf.reduce_sum(tf.multiply(sts_encode1, sts_encode2), axis=1)
 clip_cosine_similarities = tf.clip_by_value(cosine_similarities, -1.0, 1.0)
 scores = 1.0 - tf.acos(clip_cosine_similarities) / math.pi
 """Returns the similarity scores"""
 return scores

dev_scores = sts_data['sim'].tolist()
scores = []
for batch in np.array_split(sts_data, 10):
 scores.extend(run_sts_benchmark(batch))

pearson_correlation = scipy.stats.pearsonr(scores, dev_scores)
print('Pearson correlation coefficient = {0}\np-value = {1}'.format(
  pearson_correlation[0], pearson_correlation[1]))
Pearson correlation coefficient = 0.8036394630692778
p-value = 0.0