Jak dopasowywać obrazy za pomocą DELF i TensorFlow Hub

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Zobacz na GitHub Pobierz notatnik Zobacz model piasty TF

TensorFlow Hub (TF-Hub) jest platformą do dzielenia się doświadczeniem uczenia maszynowego zapakowanego w wielokrotnego użytku zasobów, zwłaszcza wstępnie przeszkolony modułów.

W tym colab użyjemy moduł, który pakuje DELF sieci neuronowych i logiki do przeróbki zdjęć do identyfikacji keypoints i ich deskryptorów. Masy sieci neuronowej szkolono na wizerunkami zabytków w sposób opisany w niniejszym dokumencie .

Ustawiać

pip install scikit-image
from absl import logging

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from PIL import Image, ImageOps
from scipy.spatial import cKDTree
from skimage.feature import plot_matches
from skimage.measure import ransac
from skimage.transform import AffineTransform
from six import BytesIO

import tensorflow as tf

import tensorflow_hub as hub
from six.moves.urllib.request import urlopen

Dane

W następnej komórce podajemy adresy URL dwóch obrazów, które chcielibyśmy przetworzyć za pomocą DELF, aby je dopasować i porównać.

Wybierz obrazy

Pobierz, zmień rozmiar, zapisz i wyświetl obrazy.

def download_and_resize(name, url, new_width=256, new_height=256):
 path = tf.keras.utils.get_file(url.split('/')[-1], url)
 image = Image.open(path)
 image = ImageOps.fit(image, (new_width, new_height), Image.ANTIALIAS)
 return image
image1 = download_and_resize('image_1.jpg', IMAGE_1_URL)
image2 = download_and_resize('image_2.jpg', IMAGE_2_URL)

plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(image1)
plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(image2)
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Bridge_of_Sighs%2C_Oxford.jpg
7020544/7013850 [==============================] - 0s 0us/step
7028736/7013850 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/The_Bridge_of_Sighs_and_Sheldonian_Theatre%2C_Oxford.jpg
14172160/14164194 [==============================] - 1s 0us/step
14180352/14164194 [==============================] - 1s 0us/step
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f333b5e2d10>

png

Zastosuj moduł DELF do danych

Moduł DELF pobiera obraz jako dane wejściowe i opisuje godne uwagi punkty za pomocą wektorów. Poniższa komórka zawiera rdzeń logiki tej współpracy.

delf = hub.load('https://tfhub.dev/google/delf/1').signatures['default']
def run_delf(image):
 np_image = np.array(image)
 float_image = tf.image.convert_image_dtype(np_image, tf.float32)

 return delf(
   image=float_image,
   score_threshold=tf.constant(100.0),
   image_scales=tf.constant([0.25, 0.3536, 0.5, 0.7071, 1.0, 1.4142, 2.0]),
   max_feature_num=tf.constant(1000))
result1 = run_delf(image1)
result2 = run_delf(image2)

Użyj lokalizacji i wektorów opisu, aby dopasować obrazy

TensorFlow nie jest potrzebny do tego przetwarzania końcowego i wizualizacji

def match_images(image1, image2, result1, result2):
 distance_threshold = 0.8

 # Read features.
 num_features_1 = result1['locations'].shape[0]
 print("Loaded image 1's %d features" % num_features_1)

 num_features_2 = result2['locations'].shape[0]
 print("Loaded image 2's %d features" % num_features_2)

 # Find nearest-neighbor matches using a KD tree.
 d1_tree = cKDTree(result1['descriptors'])
 _, indices = d1_tree.query(
   result2['descriptors'],
   distance_upper_bound=distance_threshold)

 # Select feature locations for putative matches.
 locations_2_to_use = np.array([
   result2['locations'][i,]
   for i in range(num_features_2)
   if indices[i] != num_features_1
 ])
 locations_1_to_use = np.array([
   result1['locations'][indices[i],]
   for i in range(num_features_2)
   if indices[i] != num_features_1
 ])

 # Perform geometric verification using RANSAC.
 _, inliers = ransac(
   (locations_1_to_use, locations_2_to_use),
   AffineTransform,
   min_samples=3,
   residual_threshold=20,
   max_trials=1000)

 print('Found %d inliers' % sum(inliers))

 # Visualize correspondences.
 _, ax = plt.subplots()
 inlier_idxs = np.nonzero(inliers)[0]
 plot_matches(
   ax,
   image1,
   image2,
   locations_1_to_use,
   locations_2_to_use,
   np.column_stack((inlier_idxs, inlier_idxs)),
   matches_color='b')
 ax.axis('off')
 ax.set_title('DELF correspondences')
match_images(image1, image2, result1, result2)
Loaded image 1's 233 features
Loaded image 2's 262 features
Found 49 inliers

png