Generuj sztuczne twarze za pomocą modelu CelebA Progressive GAN

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Zobacz na GitHub Pobierz notatnik Zobacz model piasty TF

Ten Colab demonstruje użycie modułu TF Hub opartego na generatywnej sieci kontradyktoryjnej (GAN). Moduł odwzorowuje wektory N-wymiarowe, zwane przestrzenią utajoną, na obrazy RGB.

Podano dwa przykłady:

 • Mapowanie z utajonego miejsca do zdjęć, a
 • Biorąc pod uwagę obraz docelowy, używając gradientu zejście do znalezienia ukrytego wektor, który generuje obraz podobny do obrazu docelowego.

Opcjonalne warunki wstępne

Więcej modeli

Tutaj można znaleźć wszystkie modele aktualnie przechowywane na tfhub.dev które mogą generować obrazy.

Ustawiać

# Install imageio for creating animations.
pip -q install imageio
pip -q install scikit-image
pip install git+https://github.com/tensorflow/docs

Importy i definicje funkcji

from absl import logging

import imageio
import PIL.Image
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

import tensorflow as tf
tf.random.set_seed(0)

import tensorflow_hub as hub
from tensorflow_docs.vis import embed
import time

try:
 from google.colab import files
except ImportError:
 pass

from IPython import display
from skimage import transform

# We could retrieve this value from module.get_input_shapes() if we didn't know
# beforehand which module we will be using.
latent_dim = 512


# Interpolates between two vectors that are non-zero and don't both lie on a
# line going through origin. First normalizes v2 to have the same norm as v1. 
# Then interpolates between the two vectors on the hypersphere.
def interpolate_hypersphere(v1, v2, num_steps):
 v1_norm = tf.norm(v1)
 v2_norm = tf.norm(v2)
 v2_normalized = v2 * (v1_norm / v2_norm)

 vectors = []
 for step in range(num_steps):
  interpolated = v1 + (v2_normalized - v1) * step / (num_steps - 1)
  interpolated_norm = tf.norm(interpolated)
  interpolated_normalized = interpolated * (v1_norm / interpolated_norm)
  vectors.append(interpolated_normalized)
 return tf.stack(vectors)

# Simple way to display an image.
def display_image(image):
 image = tf.constant(image)
 image = tf.image.convert_image_dtype(image, tf.uint8)
 return PIL.Image.fromarray(image.numpy())

# Given a set of images, show an animation.
def animate(images):
 images = np.array(images)
 converted_images = np.clip(images * 255, 0, 255).astype(np.uint8)
 imageio.mimsave('./animation.gif', converted_images)
 return embed.embed_file('./animation.gif')

logging.set_verbosity(logging.ERROR)

Interpolacja przestrzeni utajonej

Wektory losowe

Interpolacja przestrzeni utajonej między dwoma losowo zainicjowanymi wektorami. Będziemy korzystać z modułu TF Hub progan-128 , który zawiera wstępnie przeszkolony Progressive Gan.

progan = hub.load("https://tfhub.dev/google/progan-128/1").signatures['default']
def interpolate_between_vectors():
 v1 = tf.random.normal([latent_dim])
 v2 = tf.random.normal([latent_dim])

 # Creates a tensor with 25 steps of interpolation between v1 and v2.
 vectors = interpolate_hypersphere(v1, v2, 50)

 # Uses module to generate images from the latent space.
 interpolated_images = progan(vectors)['default']

 return interpolated_images

interpolated_images = interpolate_between_vectors()
animate(interpolated_images)

gif

Znajdowanie najbliższego wektora w przestrzeni utajonej

Napraw obraz docelowy. Jako przykład użyj obrazu wygenerowanego z modułu lub wgraj własny.

image_from_module_space = True # @param { isTemplate:true, type:"boolean" }

def get_module_space_image():
 vector = tf.random.normal([1, latent_dim])
 images = progan(vector)['default'][0]
 return images

def upload_image():
 uploaded = files.upload()
 image = imageio.imread(uploaded[list(uploaded.keys())[0]])
 return transform.resize(image, [128, 128])

if image_from_module_space:
 target_image = get_module_space_image()
else:
 target_image = upload_image()

display_image(target_image)

png

Po zdefiniowaniu funkcji straty między obrazem docelowym a obrazem wygenerowanym przez zmienną przestrzeni latentnej, możemy użyć gradientu zejścia, aby znaleźć wartości zmiennych, które minimalizują stratę.

tf.random.set_seed(42)
initial_vector = tf.random.normal([1, latent_dim])
display_image(progan(initial_vector)['default'][0])

png

def find_closest_latent_vector(initial_vector, num_optimization_steps,
                steps_per_image):
 images = []
 losses = []

 vector = tf.Variable(initial_vector) 
 optimizer = tf.optimizers.Adam(learning_rate=0.01)
 loss_fn = tf.losses.MeanAbsoluteError(reduction="sum")

 for step in range(num_optimization_steps):
  if (step % 100)==0:
   print()
  print('.', end='')
  with tf.GradientTape() as tape:
   image = progan(vector.read_value())['default'][0]
   if (step % steps_per_image) == 0:
    images.append(image.numpy())
   target_image_difference = loss_fn(image, target_image[:,:,:3])
   # The latent vectors were sampled from a normal distribution. We can get
   # more realistic images if we regularize the length of the latent vector to 
   # the average length of vector from this distribution.
   regularizer = tf.abs(tf.norm(vector) - np.sqrt(latent_dim))

   loss = target_image_difference + regularizer
   losses.append(loss.numpy())
  grads = tape.gradient(loss, [vector])
  optimizer.apply_gradients(zip(grads, [vector]))

 return images, losses


num_optimization_steps=200
steps_per_image=5
images, loss = find_closest_latent_vector(initial_vector, num_optimization_steps, steps_per_image)
....................................................................................................
....................................................................................................
plt.plot(loss)
plt.ylim([0,max(plt.ylim())])
(0.0, 6696.301751708985)

png

animate(np.stack(images))

gif

Porównaj wynik z celem:

display_image(np.concatenate([images[-1], target_image], axis=1))

png

Zabawa z powyższym przykładem

Jeśli obraz pochodzi z przestrzeni modułu, zejście jest szybkie i zbiega się do rozsądnej próbki. Wypróbuj malejącym do obrazu, który nie jest z przestrzeni modułu. Zejście zbiegnie się tylko wtedy, gdy obraz będzie dość blisko przestrzeni obrazów treningowych.

Jak sprawić, by schodziła szybciej i do bardziej realistycznego obrazu? Można spróbować:

 • stosując różne straty na różnicy obrazu, np. kwadratowe,
 • używanie innego regularizera na wektorze utajonym,
 • inicjowanie z losowego wektora w wielu przebiegach,
 • itp.