Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Modelowanie rozprzestrzeniania się COVID-19 w Europie i skutków interwencji

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Aby spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19 na początku 2020 r., Kraje europejskie przyjęły niefarmaceutyczne interwencje, takie jak zamknięcie nieistotnych przedsiębiorstw, izolacja pojedynczych przypadków, zakazy podróżowania i inne środki zachęcające do dystansowania społecznego. Zespół reagowania na COVID-19 z Imperial College przeanalizował skuteczność tych środków w artykule „Szacowanie liczby zakażeń i wpływu niefarmaceutycznych interwencji na COVID-19 w 11 krajach europejskich” , używając hierarchicznego modelu bayesowskiego połączonego z mechanistycznym model epidemiologiczny.

Ta kolumna zawiera implementację tej analizy według prawdopodobieństwa TensorFlow (TFP), zorganizowaną w następujący sposób:

 • „Konfiguracja modelu” definiuje model epidemiologiczny przenoszenia chorób i wynikających z nich zgonów, wcześniejszy rozkład bayesowski względem parametrów modelu oraz rozkład liczby zgonów zależny od wartości parametrów.
 • „Wstępne przetwarzanie danych” zawiera dane dotyczące czasu i rodzaju interwencji w każdym kraju, liczby zgonów w czasie i szacunkowych wskaźników śmiertelności dla zakażonych.
 • „Wnioskowanie o modelu” buduje hierarchiczny model bayesowski i uruchamia hamiltonian Monte Carlo (HMC) w celu próbkowania z późniejszego rozkładu parametrów.
 • „Wyniki” pokazują późniejsze predykcyjne rozkłady dla ilości będących przedmiotem zainteresowania, takich jak przewidywane zgony i zgony alternatywne przy braku interwencji.

W artykule znaleziono dowody na to, że krajom udało się zmniejszyć liczbę nowych zakażeń przenoszonych przez każdą zakażoną osobę ($ R_t $), ale wiarygodne przedziały zawierały $ R_t = 1 $ (wartość, powyżej której epidemia nadal się rozprzestrzenia) i że było przedwczesne, by wyciągać zdecydowane wnioski na temat skuteczności interwencji. Kod Stan dla artykułu znajduje się w repozytorium autorów na Github , a ten Colab odtwarza wersję 2 .

pip3 install -q git+git://github.com/arviz-devs/arviz.git
pip3 install -q tf-nightly tfp-nightly

from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import collections
from pprint import pprint

import numpy as np
import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

%config InlineBackend.figure_format = 'retina'

import tensorflow.compat.v2 as tf
import tensorflow_probability as tfp
from tensorflow_probability.python.internal import prefer_static as ps

tf.enable_v2_behavior()

# Globally Enable XLA.
# tf.config.optimizer.set_jit(True)

try:
 physical_devices = tf.config.list_physical_devices('GPU')
 tf.config.experimental.set_memory_growth(physical_devices[0], True)
except:
 # Invalid device or cannot modify virtual devices once initialized.
 pass

tfb = tfp.bijectors
tfd = tfp.distributions

DTYPE = np.float32

1 Konfiguracja modelu

1.1 Mechanistyczny model infekcji i zgonów

Model infekcji symuluje liczbę infekcji w każdym kraju w czasie. Dane wejściowe to czas i rodzaj interwencji, wielkość populacji i początkowe przypadki. Parametry kontrolują skuteczność interwencji i szybkość przenoszenia chorób. Model przewidywanej liczby zgonów stosuje współczynnik śmiertelności do przewidywanych infekcji.

Model infekcji wykonuje splot poprzednich codziennych infekcji z kolejną dystrybucją interwałów (rozkład na liczbę dni między zarażeniem a zarażeniem kogoś innego). Na każdym kroku liczba nowych infekcji w czasie $ t $, $ n_t $, jest obliczana jako

\ begin {equation} \ sum_ {i = 0} ^ {t-1} n_i \ mu_t \ text {p} (\ text {złapany od kogoś zarażonego o} i | \ text {nowo zainfekowany o} t) \ end { equation} gdzie $ \ mu_t = R_t $, a prawdopodobieństwo warunkowe jest przechowywane w conv_serial_interval , zdefiniowanej poniżej.

Model spodziewanych zgonów przedstawia splot codziennych infekcji i rozkład dni między zakażeniem a śmiercią. Oznacza to, że oczekiwane zgony w dniu $ t $ są obliczane jako

\ begin {equation} \ sum_ {i = 0} ^ {t-1} n_i \ text {p (śmierć w dniu $ t $ | infekcja w dniu $ i $)} \ end {equation} gdzie zapisywane jest prawdopodobieństwo warunkowe w conv_fatality_rate , zdefiniowanej poniżej.

from tensorflow_probability.python.mcmc.internal import util as mcmc_util

def predict_infections(
  intervention_indicators, population, initial_cases, mu, alpha_hier,
  conv_serial_interval, initial_days, total_days):
 """Predict the number of infections by forward-simulation.

 Args:
  intervention_indicators: Binary array of shape
   `[num_countries, total_days, num_interventions]`, in which `1` indicates
   the intervention is active in that country at that time and `0` indicates
   otherwise.
  population: Vector of length `num_countries`. Population of each country.
  initial_cases: Array of shape `[batch_size, num_countries]`. Number of cases
   in each country at the start of the simulation.
  mu: Array of shape `[batch_size, num_countries]`. Initial reproduction rate
   (R_0) by country.
  alpha_hier: Array of shape `[batch_size, num_interventions]` representing
   the effectiveness of interventions.
  conv_serial_interval: Array of shape
   `[total_days - initial_days, total_days]` output from
   `make_conv_serial_interval`. Convolution kernel for serial interval
   distribution.
  initial_days: Integer, number of sequential days to seed infections after
   the 10th death in a country. (N0 in the authors' Stan code.)
  total_days: Integer, number of days of observed data plus days to forecast.
   (N2 in the authors' Stan code.)
 Returns:
  predicted_infections: Array of shape
   `[total_days, batch_size, num_countries]`. (Batched) predicted number of
   infections over time and by country.
 """
 alpha = alpha_hier - tf.cast(np.log(1.05) / 6.0, DTYPE)

 # Multiply the effectiveness of each intervention in each country (alpha)
 # by the indicator variable for whether the intervention was active and sum
 # over interventions, yielding an array of shape
 # [total_days, batch_size, num_countries] that represents the total effectiveness of
 # all interventions in each country on each day (for a batch of data).
 linear_prediction = tf.einsum(
   'ijk,...k->j...i', intervention_indicators, alpha)

 # Adjust the reproduction rate per country downward, according to the
 # effectiveness of the interventions.
 rt = mu * tf.exp(-linear_prediction, name='reproduction_rate')

 # Initialize storage array for daily infections and seed it with initial
 # cases.
 daily_infections = tf.TensorArray(
   dtype=DTYPE, size=total_days, element_shape=initial_cases.shape)
 for i in range(initial_days):
  daily_infections = daily_infections.write(i, initial_cases)

 # Initialize cumulative cases.
 init_cumulative_infections = initial_cases * initial_days

 # Simulate forward for total_days days.
 cond = lambda i, *_: i < total_days
 def body(i, prev_daily_infections, prev_cumulative_infections):
  # The probability distribution over days j that someone infected on day i
  # caught the virus from someone infected on day j.
  p_infected_on_day = tf.gather(
    conv_serial_interval, i - initial_days, axis=0)

  # Multiply p_infected_on_day by the number previous infections each day and
  # by mu, and sum to obtain new infections on day i. Mu is adjusted by
  # the fraction of the population already infected, so that the population
  # size is the upper limit on the number of infections.
  prev_daily_infections_array = prev_daily_infections.stack()
  to_sum = prev_daily_infections_array * mcmc_util.left_justified_expand_dims_like(
    p_infected_on_day, prev_daily_infections_array)
  convolution = tf.reduce_sum(to_sum, axis=0)
  rt_adj = (
    (population - prev_cumulative_infections) / population
    ) * tf.gather(rt, i)
  new_infections = rt_adj * convolution

  # Update the prediction array and the cumulative number of infections.
  daily_infections = prev_daily_infections.write(i, new_infections)
  cumulative_infections = prev_cumulative_infections + new_infections
  return i + 1, daily_infections, cumulative_infections

 _, daily_infections_final, last_cumm_sum = tf.while_loop(
   cond, body,
   (initial_days, daily_infections, init_cumulative_infections),
   maximum_iterations=(total_days - initial_days))
 return daily_infections_final.stack()

def predict_deaths(predicted_infections, ifr_noise, conv_fatality_rate):
 """Expected number of reported deaths by country, by day.

 Args:
  predicted_infections: Array of shape
   `[total_days, batch_size, num_countries]` output from
   `predict_infections`.
  ifr_noise: Array of shape `[batch_size, num_countries]`. Noise in Infection
   Fatality Rate (IFR).
  conv_fatality_rate: Array of shape
   `[total_days - 1, total_days, num_countries]`. Convolutional kernel for
   calculating fatalities, output from `make_conv_fatality_rate`.
 Returns:
  predicted_deaths: Array of shape `[total_days, batch_size, num_countries]`.
   (Batched) predicted number of deaths over time and by country.
 """
 # Multiply the number of infections on day j by the probability of death
 # on day i given infection on day j, and sum over j. This yields the expected
 result_remainder = tf.einsum(
   'i...j,kij->k...j', predicted_infections, conv_fatality_rate) * ifr_noise

 # Concatenate the result with a vector of zeros so that the first day is
 # included.
 result_temp = 1e-15 * predicted_infections[:1]
 return tf.concat([result_temp, result_remainder], axis=0)

1.2 Pierwszeństwo przed wartościami parametrów

Tutaj definiujemy wspólny wcześniejszy rozkład parametrów modelu. Zakłada się, że wiele wartości parametrów jest niezależnych, tak że poprzednią można wyrazić jako:

$ \ text p (\ tau, y, \ psi, \ kappa, \ mu, \ alpha) = \ text p (\ tau) \ text p (y | \ tau) \ text p (\ psi) \ text p ( \ kappa) \ text p (\ mu | \ kappa) \ text p (\ alpha) \ text p (\ epsilon) $

w którym:

 • $ \ tau $ jest wspólnym parametrem współczynnika rozkładu wykładniczego względem liczby początkowych przypadków na kraj, $ y = y_1, ... y _ {\ text {num_countries}} $.
 • $ \ psi $ jest parametrem w ujemnym rozkładzie dwumianowym określającym liczbę zgonów.
 • $ \ kappa $ jest wspólnym parametrem skali rozkładu HalfNormal względem początkowej liczby reprodukcji w każdym kraju, $ \ mu = \ mu_1, ..., \ mu _ {\ text {num_countries}} $ (wskazując liczbę dodatkowych przypadków przenoszone przez każdą zarażoną osobę).
 • $ \ alpha = \ alpha_1, ..., \ alpha_6 $ to skuteczność każdej z sześciu interwencji.
 • $ \ epsilon $ (nazywany w kodzie ifr_noise , po kodzie Stana autorów) to szum w współczynniku śmiertelności infekcji (IFR).

Wyrażamy ten model jako TFP JointDistribution, rodzaj dystrybucji TFP, który umożliwia ekspresję probabilistycznych modeli graficznych.

def make_jd_prior(num_countries, num_interventions):
 return tfd.JointDistributionSequentialAutoBatched([
   # Rate parameter for the distribution of initial cases (tau).
   tfd.Exponential(rate=tf.cast(0.03, DTYPE)),

   # Initial cases for each country.
   lambda tau: tfd.Sample(
     tfd.Exponential(rate=tf.cast(1, DTYPE) / tau),
     sample_shape=num_countries),

   # Parameter in Negative Binomial model for deaths (psi).
   tfd.HalfNormal(scale=tf.cast(5, DTYPE)),

   # Parameter in the distribution over the initial reproduction number, R_0
   # (kappa).
   tfd.HalfNormal(scale=tf.cast(0.5, DTYPE)),

   # Initial reproduction number, R_0, for each country (mu).
   lambda kappa: tfd.Sample(
     tfd.TruncatedNormal(loc=3.28, scale=kappa, low=1e-5, high=1e5),
     sample_shape=num_countries),

   # Impact of interventions (alpha; shared for all countries).
   tfd.Sample(
     tfd.Gamma(tf.cast(0.1667, DTYPE), 1), sample_shape=num_interventions),

   # Multiplicative noise in Infection Fatality Rate.
   tfd.Sample(
     tfd.TruncatedNormal(
       loc=tf.cast(1., DTYPE), scale=0.1, low=1e-5, high=1e5),
       sample_shape=num_countries)
 ])

1.3 Prawdopodobieństwo zaobserwowanych zgonów uzależnione od wartości parametrów

Model prawdopodobieństwa wyraża $ p (\ text {zgony} | \ tau, y, \ psi, \ kappa, \ mu, \ alpha, \ epsilon) $. Stosuje modele dla liczby infekcji i spodziewanych zgonów zależnych od parametrów i zakłada, że ​​rzeczywiste zgony są zgodne z ujemnym rozkładem dwumianowym.

def make_likelihood_fn(
  intervention_indicators, population, deaths,
  infection_fatality_rate, initial_days, total_days):

 # Create a mask for the initial days of simulated data, as they are not
 # counted in the likelihood.
 observed_deaths = tf.constant(deaths.T[np.newaxis, ...], dtype=DTYPE)
 mask_temp = deaths != -1
 mask_temp[:, :START_DAYS] = False
 observed_deaths_mask = tf.constant(mask_temp.T[np.newaxis, ...])

 conv_serial_interval = make_conv_serial_interval(initial_days, total_days)
 conv_fatality_rate = make_conv_fatality_rate(
   infection_fatality_rate, total_days)

 def likelihood_fn(tau, initial_cases, psi, kappa, mu, alpha_hier, ifr_noise):
  # Run models for infections and expected deaths
  predicted_infections = predict_infections(
    intervention_indicators, population, initial_cases, mu, alpha_hier,
    conv_serial_interval, initial_days, total_days)
  e_deaths_all_countries = predict_deaths(
    predicted_infections, ifr_noise, conv_fatality_rate)

  # Construct the Negative Binomial distribution for deaths by country.
  mu_m = tf.transpose(e_deaths_all_countries, [1, 0, 2])
  psi_m = psi[..., tf.newaxis, tf.newaxis]
  probs = tf.clip_by_value(mu_m / (mu_m + psi_m), 1e-9, 1.)
  likelihood_elementwise = tfd.NegativeBinomial(
    total_count=psi_m, probs=probs).log_prob(observed_deaths)
  return tf.reduce_sum(
    tf.where(observed_deaths_mask,
        likelihood_elementwise,
        tf.zeros_like(likelihood_elementwise)),
    axis=[-2, -1])

 return likelihood_fn

1.4 Prawdopodobieństwo zgonu w wyniku zakażenia

W tej sekcji oblicza się rozkład zgonów w dniach następujących po zakażeniu. Zakłada się, że czas od zakażenia do śmierci jest sumą dwóch zmiennych gamma, reprezentujących czas od zakażenia do wystąpienia choroby i czas od początku do śmierci. Rozkład czasu do śmierci połączono z danymi dotyczącymi wskaźnika śmiertelności infekcji z Verity i wsp. (2020) w celu obliczenia prawdopodobieństwa śmierci w dniach następujących po zakażeniu.

def daily_fatality_probability(infection_fatality_rate, total_days):
 """Computes the probability of death `d` days after infection."""

 # Convert from alternative Gamma parametrization and construct distributions
 # for number of days from infection to onset and onset to death.
 concentration1 = tf.cast((1. / 0.86)**2, DTYPE)
 rate1 = concentration1 / 5.1
 concentration2 = tf.cast((1. / 0.45)**2, DTYPE)
 rate2 = concentration2 / 18.8
 infection_to_onset = tfd.Gamma(concentration=concentration1, rate=rate1)
 onset_to_death = tfd.Gamma(concentration=concentration2, rate=rate2)

 # Create empirical distribution for number of days from infection to death.
 inf_to_death_dist = tfd.Empirical(
   infection_to_onset.sample([5e6]) + onset_to_death.sample([5e6]))

 # Subtract the CDF value at day i from the value at day i + 1 to compute the
 # probability of death on day i given infection on day 0, and given that
 # death (not recovery) is the outcome.
 times = np.arange(total_days + 1., dtype=DTYPE) + 0.5
 cdf = inf_to_death_dist.cdf(times).numpy()
 f_before_ifr = cdf[1:] - cdf[:-1]
 # Explicitly set the zeroth value to the empirical cdf at time 1.5, to include
 # the mass between time 0 and time .5.
 f_before_ifr[0] = cdf[1]

 # Multiply the daily fatality rates conditional on infection and eventual
 # death (f_before_ifr) by the infection fatality rates (probability of death
 # given intection) to obtain the probability of death on day i conditional
 # on infection on day 0.
 return infection_fatality_rate[..., np.newaxis] * f_before_ifr

def make_conv_fatality_rate(infection_fatality_rate, total_days):
 """Computes the probability of death on day `i` given infection on day `j`."""
 p_fatal_all_countries = daily_fatality_probability(
   infection_fatality_rate, total_days)

 # Use the probability of death d days after infection in each country
 # to build an array of shape [total_days - 1, total_days, num_countries],
 # where the element [i, j, c] is the probability of death on day i+1 given
 # infection on day j in country c.
 conv_fatality_rate = np.zeros(
   [total_days - 1, total_days, p_fatal_all_countries.shape[0]])
 for n in range(1, total_days):
  conv_fatality_rate[n - 1, 0:n, :] = (
    p_fatal_all_countries[:, n - 1::-1]).T
 return tf.constant(conv_fatality_rate, dtype=DTYPE)

1.5 Odstęp między kolejkami

Odstęp szeregowy to czas między kolejnymi przypadkami w łańcuchu przenoszenia choroby i zakłada się, że ma rozkład gamma. Używamy seryjny rozkład odstępu obliczyć prawdopodobieństwo, że dana osoba zainfekowana na dzień $ i $ złapać wirusa z zakażonej osoby uprzednio na dzień $ j $ (The conv_serial_interval argumentów do predict_infections ).

def make_conv_serial_interval(initial_days, total_days):
 """Construct the convolutional kernel for infection timing."""

 g = tfd.Gamma(tf.cast(1. / (0.62**2), DTYPE), 1./(6.5*0.62**2))
 g_cdf = g.cdf(np.arange(total_days, dtype=DTYPE))

 # Approximate the probability mass function for the number of days between
 # successive infections.
 serial_interval = g_cdf[1:] - g_cdf[:-1]

 # `conv_serial_interval` is an array of shape
 # [total_days - initial_days, total_days] in which entry [i, j] contains the
 # probability that an individual infected on day i + initial_days caught the
 # virus from someone infected on day j.
 conv_serial_interval = np.zeros([total_days - initial_days, total_days])
 for n in range(initial_days, total_days):
  conv_serial_interval[n - initial_days, 0:n] = serial_interval[n - 1::-1]
 return tf.constant(conv_serial_interval, dtype=DTYPE) 

2 Wstępne przetwarzanie danych

COUNTRIES = [
  'Austria',
  'Belgium',
  'Denmark',
  'France',
  'Germany',
  'Italy',
  'Norway',
  'Spain',
  'Sweden',
  'Switzerland',
  'United_Kingdom'
]

raw_interventions = pd.read_csv(
  'https://raw.githubusercontent.com/ImperialCollegeLondon/covid19model/master/data/interventions.csv')

raw_interventions['Date effective'] = pd.to_datetime(
  raw_interventions['Date effective'], dayfirst=True)
interventions = raw_interventions.pivot(index='Country', columns='Type', values='Date effective')

# If any interventions happened after the lockdown, use the date of the lockdown.
for col in interventions.columns:
 idx = interventions[col] > interventions['Lockdown']
 interventions.loc[idx, col] = interventions[idx]['Lockdown']

num_countries = len(COUNTRIES)

# Load the case data
data = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/ImperialCollegeLondon/covid19model/master/data/COVID-19-up-to-date.csv')
# You can also use the dataset directly from european cdc (where the ICL model fetch their data from)
# data = pd.read_csv('https://opendata.ecdc.europa.eu/covid19/casedistribution/csv')

data['country'] = data['countriesAndTerritories']
data = data[['dateRep', 'cases', 'deaths', 'country']]
data = data[data['country'].isin(COUNTRIES)]
data['dateRep'] = pd.to_datetime(data['dateRep'], format='%d/%m/%Y')

# Add 0/1 features for whether or not each intevention was in place.
data = data.join(interventions, on='country', how='outer')
for col in interventions.columns:
 data[col] = (data['dateRep'] >= data[col]).astype(int)

# Add "any_intevention" 0/1 feature.
any_intervention_list = ['Schools + Universities',
             'Self-isolating if ill',
             'Public events',
             'Lockdown',
             'Social distancing encouraged']
data['any_intervention'] = (
  data[any_intervention_list].apply(np.sum, 'columns') > 0).astype(int)

# Index by country and date.
data = data.sort_values(by=['country', 'dateRep'])
data = data.set_index(['country', 'dateRep'])

infected_fatality_ratio = pd.read_csv(
  'https://raw.githubusercontent.com/ImperialCollegeLondon/covid19model/master/data/popt_ifr.csv')

infected_fatality_ratio = infected_fatality_ratio.replace(to_replace='United Kingdom', value='United_Kingdom')
infected_fatality_ratio['Country'] = infected_fatality_ratio.iloc[:, 1]
infected_fatality_ratio = infected_fatality_ratio[infected_fatality_ratio['Country'].isin(COUNTRIES)]
infected_fatality_ratio = infected_fatality_ratio[
 ['Country', 'popt', 'ifr']].set_index('Country')
infected_fatality_ratio = infected_fatality_ratio.sort_index()
infection_fatality_rate = infected_fatality_ratio['ifr'].to_numpy()
population_value = infected_fatality_ratio['popt'].to_numpy()

2.4 Wstępne przetwarzanie danych specyficznych dla kraju

# Model up to 75 days of data for each country, starting 30 days before the
# tenth cumulative death.
START_DAYS = 30
MAX_DAYS = 102
COVARIATE_COLUMNS = any_intervention_list + ['any_intervention']

# Initialize an array for number of deaths.
deaths = -np.ones((num_countries, MAX_DAYS), dtype=DTYPE)

# Assuming every intervention is still inplace in the unobserved future
num_interventions = len(COVARIATE_COLUMNS)
intervention_indicators = np.ones((num_countries, MAX_DAYS, num_interventions))

first_days = {}
for i, c in enumerate(COUNTRIES):
 c_data = data.loc[c]

 # Include data only after 10th death in a country.
 mask = c_data['deaths'].cumsum() >= 10

 # Get the date that the epidemic starts in a country.
 first_day = c_data.index[mask][0] - pd.to_timedelta(START_DAYS, 'days')
 c_data = c_data.truncate(before=first_day)

 # Truncate the data after 28 March 2020 for comparison with Flaxman et al.
 c_data = c_data.truncate(after='2020-03-28')

 c_data = c_data.iloc[:MAX_DAYS]
 days_of_data = c_data.shape[0]
 deaths[i, :days_of_data] = c_data['deaths']
 intervention_indicators[i, :days_of_data] = c_data[
  COVARIATE_COLUMNS].to_numpy()
 first_days[c] = first_day

# Number of sequential days to seed infections after the 10th death in a
# country. (N0 in authors' Stan code.)
INITIAL_DAYS = 6

# Number of days of observed data plus days to forecast. (N2 in authors' Stan
# code.)
TOTAL_DAYS = deaths.shape[1]

3 Wnioskowanie o modelu

Flaxman i in. (2020) użyli Stana do próbkowania z parametru posterior za pomocą Hamiltonian Monte Carlo (HMC) i próbnika No-U-Turn Sampler (NUTS).

W tym przypadku stosujemy HMC z adaptacją wielkości kroku uśredniania podwójnego. Używamy pilotażowego uruchomienia konsoli HMC do przygotowania wstępnego i inicjalizacji.

Wnioskowanie działa w ciągu kilku minut na GPU.

3.1 Zbuduj wcześniejszą i wiarygodność modelu

jd_prior = make_jd_prior(num_countries, num_interventions)
likelihood_fn = make_likelihood_fn(
  intervention_indicators, population_value, deaths,
  infection_fatality_rate, INITIAL_DAYS, TOTAL_DAYS)

3.2 Narzędzia

def get_bijectors_from_samples(samples, unconstraining_bijectors, batch_axes):
 """Fit bijectors to the samples of a distribution.

 This fits a diagonal covariance multivariate Gaussian transformed by the
 `unconstraining_bijectors` to the provided samples. The resultant
 transformation can be used to precondition MCMC and other inference methods.
 """
 state_std = [  
   tf.math.reduce_std(bij.inverse(x), axis=batch_axes)
   for x, bij in zip(samples, unconstraining_bijectors)
 ]
 state_mu = [
   tf.math.reduce_mean(bij.inverse(x), axis=batch_axes)
   for x, bij in zip(samples, unconstraining_bijectors)
 ]
 return [tfb.Chain([cb, tfb.Shift(sh), tfb.Scale(sc)])
     for cb, sh, sc in zip(unconstraining_bijectors, state_mu, state_std)]

def generate_init_state_and_bijectors_from_prior(nchain, unconstraining_bijectors):
 """Creates an initial MCMC state, and bijectors from the prior."""
 prior_samples = jd_prior.sample(4096)

 bijectors = get_bijectors_from_samples(
   prior_samples, unconstraining_bijectors, batch_axes=0)
 
 init_state = [
  bij(tf.zeros([nchain] + list(s), DTYPE))
  for s, bij in zip(jd_prior.event_shape, bijectors)
 ]
 
 return init_state, bijectors
@tf.function(autograph=False, experimental_compile=True)
def sample_hmc(
  init_state,
  step_size,
  target_log_prob_fn,
  unconstraining_bijectors,
  num_steps=500,
  burnin=50,
  num_leapfrog_steps=10):

  def trace_fn(_, pkr):
    return {
      'target_log_prob': pkr.inner_results.inner_results.accepted_results.target_log_prob,
      'diverging': ~(pkr.inner_results.inner_results.log_accept_ratio > -1000.),
      'is_accepted': pkr.inner_results.inner_results.is_accepted,
      'step_size': [tf.exp(s) for s in pkr.log_averaging_step],
    }
  
  hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
    target_log_prob_fn,
    step_size=step_size,
    num_leapfrog_steps=num_leapfrog_steps)

  hmc = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
    inner_kernel=hmc,
    bijector=unconstraining_bijectors)
 
  hmc = tfp.mcmc.DualAveragingStepSizeAdaptation(
    hmc,
    num_adaptation_steps=int(burnin * 0.8),
    target_accept_prob=0.8,
    decay_rate=0.5)

  # Sampling from the chain.
  return tfp.mcmc.sample_chain(
    num_results=burnin + num_steps,
    current_state=init_state,
    kernel=hmc,
    trace_fn=trace_fn)

3.3 Zdefiniuj bijektor w przestrzeni zdarzeń

HMC jest najbardziej wydajne podczas pobierania próbek z izotropowego wielowymiarowego rozkładu Gaussa ( Mangoubi i Smith (2017) ), więc pierwszym krokiem jest wstępne uwarunkowanie docelowej gęstości, aby wyglądała jak najbardziej jak to możliwe.

Przede wszystkim transformujemy ograniczone (np. Nieujemne) zmienne do nieograniczonej przestrzeni, czego wymaga konsola HMC. Dodatkowo używamy bijektora SinhArcsinh do manipulowania ciężkością ogonów przekształconej gęstości docelowej; chcemy, żeby wypadły mniej więcej jako $ e ^ {- x ^ 2} $.

unconstraining_bijectors = [
  tfb.Chain([tfb.Scale(tf.constant(1 / 0.03, DTYPE)), tfb.Softplus(),
        tfb.SinhArcsinh(tailweight=tf.constant(1.85, DTYPE))]), # tau
  tfb.Chain([tfb.Scale(tf.constant(1 / 0.03, DTYPE)), tfb.Softplus(),
        tfb.SinhArcsinh(tailweight=tf.constant(1.85, DTYPE))]), # initial_cases
  tfb.Softplus(), # psi
  tfb.Softplus(), # kappa
  tfb.Softplus(), # mu
  tfb.Chain([tfb.Scale(tf.constant(0.4, DTYPE)), tfb.Softplus(),
        tfb.SinhArcsinh(skewness=tf.constant(-0.2, DTYPE), tailweight=tf.constant(2., DTYPE))]), # alpha
  tfb.Softplus(), # ifr_noise
]

3.4 Uruchomienie pilotażowe HMC

Najpierw uruchamiamy konsolę HMC wstępnie uwarunkowaną przez poprzednią, zainicjowaną z 0 w przekształconej przestrzeni. Nie używamy wcześniejszych próbek do inicjalizacji łańcucha, ponieważ w praktyce często powodują one zablokowanie łańcuchów z powodu słabych wartości liczbowych.

%%time

nchain = 32

target_log_prob_fn = lambda *x: jd_prior.log_prob(*x) + likelihood_fn(*x)
init_state, bijectors = generate_init_state_and_bijectors_from_prior(nchain, unconstraining_bijectors)

# Each chain gets its own step size.
step_size = [tf.fill([nchain] + [1] * (len(s.shape) - 1), tf.constant(0.01, DTYPE)) for s in init_state]

burnin = 200
num_steps = 100

pilot_samples, pilot_sampler_stat = sample_hmc(
  init_state,
  step_size,
  target_log_prob_fn,
  bijectors,
  num_steps=num_steps,
  burnin=burnin,
  num_leapfrog_steps=10)
CPU times: user 56.8 s, sys: 2.34 s, total: 59.1 s
Wall time: 1min 1s

3.5 Wizualizacja próbek pilotażowych

Szukamy zablokowanych łańcuchów i konwergencji gałek ocznych. Możemy tutaj przeprowadzić formalną diagnostykę, ale nie jest to konieczne, biorąc pod uwagę, że jest to tylko pilotaż.

import arviz as az
az.style.use('arviz-darkgrid')
var_name = ['tau', 'initial_cases', 'psi', 'kappa', 'mu', 'alpha', 'ifr_noise']

pilot_with_warmup = {k: np.swapaxes(v.numpy(), 1, 0)
           for k, v in zip(var_name, pilot_samples)}

Obserwujemy rozbieżności podczas rozgrzewki, głównie dlatego, że adaptacja rozmiaru kroku uśredniania podwójnego wykorzystuje bardzo agresywne poszukiwanie optymalnej wielkości kroku. Kiedy adaptacja się wyłączy, znikają również rozbieżności.

az_trace = az.from_dict(posterior=pilot_with_warmup,
            sample_stats={'diverging': np.swapaxes(pilot_sampler_stat['diverging'].numpy(), 0, 1)})
az.plot_trace(az_trace, combined=True, compact=True, figsize=(12, 8));

png

plt.plot(pilot_sampler_stat['step_size'][0]);

png

3.6 Uruchom konsolę HMC

W zasadzie moglibyśmy użyć próbek pilotażowych do analizy końcowej (gdybyśmy uruchomili ją dłużej, aby uzyskać konwergencję), ale nieco bardziej wydajne jest rozpoczęcie kolejnego przebiegu HMC, tym razem wstępnie uwarunkowanego i zainicjowanego przez próbki pilotażowe.

%%time

burnin = 50
num_steps = 200

bijectors = get_bijectors_from_samples([s[burnin:] for s in pilot_samples],
                    unconstraining_bijectors=unconstraining_bijectors,
                    batch_axes=(0, 1))

samples, sampler_stat = sample_hmc(
  [s[-1] for s in pilot_samples],
  [s[-1] for s in pilot_sampler_stat['step_size']],
  target_log_prob_fn,
  bijectors,
  num_steps=num_steps,
  burnin=burnin,
  num_leapfrog_steps=20)
CPU times: user 1min 26s, sys: 3.88 s, total: 1min 30s
Wall time: 1min 32s

plt.plot(sampler_stat['step_size'][0]);

png

3.7 Wizualizuj próbki

import arviz as az
az.style.use('arviz-darkgrid')
var_name = ['tau', 'initial_cases', 'psi', 'kappa', 'mu', 'alpha', 'ifr_noise']

posterior = {k: np.swapaxes(v.numpy()[burnin:], 1, 0)
       for k, v in zip(var_name, samples)}
posterior_with_warmup = {k: np.swapaxes(v.numpy(), 1, 0)
       for k, v in zip(var_name, samples)}

Oblicz podsumowanie łańcuchów. Szukamy wysokiego ESS i r_hat blisko 1.

az.summary(posterior)
az_trace = az.from_dict(posterior=posterior_with_warmup,
            sample_stats={'diverging': np.swapaxes(sampler_stat['diverging'].numpy(), 0, 1)})
az.plot_trace(az_trace, combined=True, compact=True, figsize=(12, 8));

png

Pouczające jest przyjrzenie się funkcjom autokorelacji we wszystkich wymiarach. Szukamy funkcji, które spadają szybko, ale nie tak bardzo, że przechodzą w stan ujemny (co wskazuje na rezonans HMC, który jest zły dla ergodyczności i może wprowadzać odchylenie).

with az.rc_context(rc={'plot.max_subplots': None}):
 az.plot_autocorr(posterior, combined=True, figsize=(12, 16), textsize=12);

png

4 Wyniki

Poniższe wykresy analizują późniejsze predykcyjne rozkłady ponad $ R_t $, liczbę zgonów i liczbę infekcji, podobnie jak w analizie Flaxman et al. (2020).

total_num_samples = np.prod(posterior['mu'].shape[:2])

# Calculate R_t given parameter estimates.
def rt_samples_batched(mu, intervention_indicators, alpha):
 linear_prediction = tf.reduce_sum(
   intervention_indicators * alpha[..., np.newaxis, np.newaxis, :], axis=-1)
 rt_hat = mu[..., tf.newaxis] * tf.exp(-linear_prediction, name='rt')
 return rt_hat

alpha_hat = tf.convert_to_tensor(
  posterior['alpha'].reshape(total_num_samples, posterior['alpha'].shape[-1]))
mu_hat = tf.convert_to_tensor(
  posterior['mu'].reshape(total_num_samples, num_countries))
rt_hat = rt_samples_batched(mu_hat, intervention_indicators, alpha_hat)
sampled_initial_cases = posterior['initial_cases'].reshape(
  total_num_samples, num_countries)
sampled_ifr_noise = posterior['ifr_noise'].reshape(
  total_num_samples, num_countries)
psi_hat = posterior['psi'].reshape([total_num_samples])

conv_serial_interval = make_conv_serial_interval(INITIAL_DAYS, TOTAL_DAYS)
conv_fatality_rate = make_conv_fatality_rate(infection_fatality_rate, TOTAL_DAYS)
pred_hat = predict_infections(
  intervention_indicators, population_value, sampled_initial_cases, mu_hat,
  alpha_hat, conv_serial_interval, INITIAL_DAYS, TOTAL_DAYS)
expected_deaths = predict_deaths(pred_hat, sampled_ifr_noise, conv_fatality_rate)

psi_m = psi_hat[np.newaxis, ..., np.newaxis]
probs = tf.clip_by_value(expected_deaths / (expected_deaths + psi_m), 1e-9, 1.)
predicted_deaths = tfd.NegativeBinomial(
  total_count=psi_m, probs=probs).sample()

# Predict counterfactual infections/deaths in the absence of interventions
no_intervention_infections = predict_infections(
  intervention_indicators,
  population_value,
  sampled_initial_cases,
  mu_hat,
  tf.zeros_like(alpha_hat),
  conv_serial_interval,
  INITIAL_DAYS, TOTAL_DAYS)

no_intervention_expected_deaths = predict_deaths(
  no_intervention_infections, sampled_ifr_noise, conv_fatality_rate)
probs = tf.clip_by_value(
  no_intervention_expected_deaths / (no_intervention_expected_deaths + psi_m),
  1e-9, 1.)
no_intervention_predicted_deaths = tfd.NegativeBinomial(
  total_count=psi_m, probs=probs).sample()

4.1 Skuteczność interwencji

Podobnie jak na Rysunku 4 Flaxman et al. (2020).

def intervention_effectiveness(alpha):

 alpha_adj = 1. - np.exp(-alpha + np.log(1.05) / 6.)
 alpha_adj_first = (

   1. - np.exp(-alpha - alpha[..., -1:] + np.log(1.05) / 6.))

 fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=[12, 6])
 intervention_perm = [2, 1, 3, 4, 0]
 percentile_vals = [2.5, 97.5]
 jitter = .2

 for ind in range(5):
  first_low, first_high = tfp.stats.percentile(
    alpha_adj_first[..., ind], percentile_vals)
  low, high = tfp.stats.percentile(
    alpha_adj[..., ind], percentile_vals)

  p_ind = intervention_perm[ind]
  ax.hlines(p_ind, low, high, label='Later Intervention', colors='g')
  ax.scatter(alpha_adj[..., ind].mean(), p_ind, color='g')
  ax.hlines(p_ind + jitter, first_low, first_high,
       label='First Intervention', colors='r')
  ax.scatter(alpha_adj_first[..., ind].mean(), p_ind + jitter, color='r')

  if ind == 0:
   plt.legend(loc='lower right')
 ax.set_yticks(range(5))
 ax.set_yticklabels(
   [any_intervention_list[intervention_perm.index(p)] for p in range(5)])
 ax.set_xlim([-0.01, 1.])
 r = fig.patch
 r.set_facecolor('white') 

intervention_effectiveness(alpha_hat)

png

4.2 Infekcje, zgony i R_t według kraju

Podobnie jak na Rysunku 2 Flaxmana i in. (2020).

import matplotlib.dates as mdates

plot_quantile = True 
forecast_days = 0 

fig, ax = plt.subplots(11, 3, figsize=(15, 40))

for ind, country in enumerate(COUNTRIES):
 num_days = (pd.to_datetime('2020-03-28') - first_days[country]).days + forecast_days
 dates = [(first_days[country] + i*pd.to_timedelta(1, 'days')).strftime('%m-%d') for i in range(num_days)]
 plot_dates = [dates[i] for i in range(0, num_days, 7)]

 # Plot daily number of infections
 infections = pred_hat[:, :, ind]
 posterior_quantile = np.percentile(infections, [2.5, 25, 50, 75, 97.5], axis=-1)
 ax[ind, 0].plot(
   dates, posterior_quantile[2, :num_days],
   color='b', label='posterior median', lw=2)
 if plot_quantile:
  ax[ind, 0].fill_between(
    dates, posterior_quantile[1, :num_days], posterior_quantile[3, :num_days],
    color='b', label='50% quantile', alpha=.4)
  ax[ind, 0].fill_between(
    dates, posterior_quantile[0, :num_days], posterior_quantile[4, :num_days],
    color='b', label='95% quantile', alpha=.2)

 ax[ind, 0].set_xticks(plot_dates)
 ax[ind, 0].xaxis.set_tick_params(rotation=45)
 ax[ind, 0].set_ylabel('Daily number of infections', fontsize='large')
 ax[ind, 0].set_xlabel('Day', fontsize='large')

 # Plot deaths
 ax[ind, 1].set_title(country)

 samples = predicted_deaths[:, :, ind]
 posterior_quantile = np.percentile(samples, [2.5, 25, 50, 75, 97.5], axis=-1)
 ax[ind, 1].plot(
   range(num_days), posterior_quantile[2, :num_days],
   color='b', label='Posterior median', lw=2)
 if plot_quantile:
  ax[ind, 1].fill_between(
    range(num_days), posterior_quantile[1, :num_days], posterior_quantile[3, :num_days],
    color='b', label='50% quantile', alpha=.4)
  ax[ind, 1].fill_between(
    range(num_days), posterior_quantile[0, :num_days], posterior_quantile[4, :num_days],
    color='b', label='95% quantile', alpha=.2)

 observed = deaths[ind, :]
 observed[observed == -1] = np.nan
 ax[ind, 1].plot(
   dates, observed[:num_days],
   '--o', color='k', markersize=3,
   label='Observed deaths', alpha=.8)
 ax[ind, 1].set_xticks(plot_dates)
 ax[ind, 1].xaxis.set_tick_params(rotation=45)
 ax[ind, 1].set_title(country)
 ax[ind, 1].set_xlabel('Day', fontsize='large')
 ax[ind, 1].set_ylabel('Deaths', fontsize='large')

 # Plot R_t
 samples = np.transpose(rt_hat[:, ind, :])
 posterior_quantile = np.percentile(samples, [2.5, 25, 50, 75, 97.5], axis=-1)
 l1 = ax[ind, 2].plot(
   dates, posterior_quantile[2, :num_days],
   color='g', label='Posterior median', lw=2)
 l2 = ax[ind, 2].fill_between(
   dates, posterior_quantile[1, :num_days], posterior_quantile[3, :num_days],
   color='g', label='50% quantile', alpha=.4)
 if plot_quantile:
  l3 = ax[ind, 2].fill_between(
    dates, posterior_quantile[0, :num_days], posterior_quantile[4, :num_days],
    color='g', label='95% quantile', alpha=.2)

 l4 = ax[ind, 2].hlines(1., dates[0], dates[-1], linestyle='--', label='R == 1')
 ax[ind, 2].set_xlabel('Day', fontsize='large')
 ax[ind, 2].set_ylabel('R_t', fontsize='large')
 ax[ind, 2].set_xticks(plot_dates)
 ax[ind, 2].xaxis.set_tick_params(rotation=45)

fontsize = 'medium'
ax[0, 0].legend(loc='upper left', fontsize=fontsize)
ax[0, 1].legend(loc='upper left', fontsize=fontsize)
ax[0, 2].legend(
 bbox_to_anchor=(1., 1.),
 loc='upper right',
 borderaxespad=0.,
 fontsize=fontsize)

plt.tight_layout();

png

4.3 Dzienna liczba przewidywanych zgonów z interwencjami i bez nich

plot_quantile = True 
forecast_days = 0 

fig, ax = plt.subplots(4, 3, figsize=(15, 16))
ax = ax.flatten()
fig.delaxes(ax[-1])
for country_index, country in enumerate(COUNTRIES):
 num_days = (pd.to_datetime('2020-03-28') - first_days[country]).days + forecast_days
 dates = [(first_days[country] + i*pd.to_timedelta(1, 'days')).strftime('%m-%d') for i in range(num_days)]
 plot_dates = [dates[i] for i in range(0, num_days, 7)]

 ax[country_index].set_title(country)

 quantile_vals = [.025, .25, .5, .75, .975]
 samples = predicted_deaths[:, :, country_index].numpy()
 quantiles = []

 psi_m = psi_hat[np.newaxis, ..., np.newaxis]
 probs = tf.clip_by_value(expected_deaths / (expected_deaths + psi_m), 1e-9, 1.)
 predicted_deaths_dist = tfd.NegativeBinomial(
  total_count=psi_m, probs=probs)

 posterior_quantile = np.percentile(samples, [2.5, 25, 50, 75, 97.5], axis=-1)
 ax[country_index].plot(
   dates, posterior_quantile[2, :num_days],
   color='b', label='Posterior median', lw=2)
 if plot_quantile:
  ax[country_index].fill_between(
    dates, posterior_quantile[1, :num_days], posterior_quantile[3, :num_days],
    color='b', label='50% quantile', alpha=.4)

 samples_counterfact = no_intervention_predicted_deaths[:, :, country_index]
 posterior_quantile = np.percentile(samples_counterfact, [2.5, 25, 50, 75, 97.5], axis=-1)
 ax[country_index].plot(
   dates, posterior_quantile[2, :num_days],
   color='r', label='Posterior median', lw=2)
 if plot_quantile:
  ax[country_index].fill_between(
    dates, posterior_quantile[1, :num_days], posterior_quantile[3, :num_days],
    color='r', label='50% quantile, no intervention', alpha=.4)

 observed = deaths[country_index, :]
 observed[observed == -1] = np.nan
 ax[country_index].plot(
   dates, observed[:num_days],
   '--o', color='k', markersize=3,
   label='Observed deaths', alpha=.8)
 ax[country_index].set_xticks(plot_dates)
 ax[country_index].xaxis.set_tick_params(rotation=45)
 ax[country_index].set_title(country)
 ax[country_index].set_xlabel('Day', fontsize='large')
 ax[country_index].set_ylabel('Deaths', fontsize='large')
 ax[0].legend(loc='upper left')
plt.tight_layout(pad=1.0);

png

Licencjonowane na podstawie licencji MIT.# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
# in the Software without restriction, including without limitation the rights
# to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
# copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
# copies or substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
# AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.