Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Podstawy modelowania wielopoziomowego w prawdopodobieństwie TensorFlow

Ten przykład został przeniesiony z przykładowego notatnika PyMC3 A Primer on Bayesian Methods for Multilevel Modeling

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Zależności i wymagania wstępne
import collections
import os
from six.moves import urllib
import daft as daft
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
import warnings

import tensorflow.compat.v2 as tf
tf.enable_v2_behavior()

import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow_probability as tfp

tfk = tf.keras
tfkl = tf.keras.layers
tfpl = tfp.layers
tfd = tfp.distributions
tfb = tfp.bijectors

warnings.simplefilter('ignore')

1. Wstęp

W tej kolumnie dopasujemy hierarchiczne modele liniowe (HLM) o różnym stopniu złożoności modelu, korzystając z popularnego zestawu danych Radon . Wykorzystamy prymitywy TFP i jego zestaw narzędzi Markov Chain Monte Carlo.

Aby lepiej dopasować dane, naszym celem jest wykorzystanie naturalnej struktury hierarchicznej obecnej w zbiorze danych. Zaczynamy od podejść konwencjonalnych: modele w całości połączone i spasowane. Kontynuujemy modele wielopoziomowe: badamy modele częściowego łączenia, predyktory na poziomie grupy i skutki kontekstowe.

Aby zapoznać się z powiązanym notatnikiem, również dopasowującym HLM przy użyciu TFP w zestawie danych Radon, sprawdź Linear Mixed-Effect Regression w {TF Probability, R, Stan} .

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zamieszczonych tu materiałów, nie wahaj się skontaktować (lub dołączyć) do listy mailingowej TensorFlow Probability . Chętnie pomożemy.

2 Omówienie modelowania wielopoziomowego

Podstawa metod bayesowskich do modelowania wielopoziomowego

Modelowanie hierarchiczne lub wielopoziomowe jest uogólnieniem modelowania regresji.

Modele wielopoziomowe to modele regresji, w których składowe parametry modelu mają rozkłady prawdopodobieństwa. Oznacza to, że parametry modelu mogą się różnić w zależności od grupy. Jednostki obserwacyjne są często skupione w sposób naturalny. Klastrowanie wywołuje zależność między obserwacjami, pomimo losowego próbkowania skupień i losowego pobierania próbek w obrębie klastrów.

Model hierarchiczny to szczególny model wielopoziomowy, w którym parametry są zagnieżdżone jeden w drugim. Niektóre struktury wielopoziomowe nie są hierarchiczne.

np. „kraj” i „rok” nie są zagnieżdżone, ale mogą reprezentować oddzielne, ale nakładające się, zespoły parametrów. Będziemy motywować ten temat na przykładzie epidemiologii środowiskowej.

Przykład: zanieczyszczenie radonem (Gelman i Hill 2006)

Radon to radioaktywny gaz, który dociera do domów przez punkty styku z ziemią. Jest to czynnik rakotwórczy, który jest główną przyczyną raka płuc u osób niepalących. Poziomy radonu różnią się znacznie w zależności od gospodarstwa domowego.

Agencja Ochrony Środowiska przeprowadziła badanie poziomu radonu w 80 000 domów. Dwa ważne predyktory to: 1. Pomiar w piwnicy lub na parterze (poziom radonu w piwnicach wyższy) 2. Poziom uranu w okręgu (dodatnia korelacja z poziomami radonu)

Skoncentrujemy się na modelowaniu poziomów radonu w Minnesocie. Hierarchia w tym przykładzie obejmuje gospodarstwa domowe w każdym hrabstwie.

3 Łączenie danych

W tej sekcji uzyskujemy zbiór danych radon i wykonujemy minimalne wstępne przetwarzanie.

# We'll use the following directory to store files we download as well as our
# preprocessed dataset.
CACHE_DIR = os.path.join(os.sep, 'tmp', 'radon')


def cache_or_download_file(cache_dir, url_base, filename):
 """Read a cached file or download it."""
 filepath = os.path.join(cache_dir, filename)
 if tf.io.gfile.exists(filepath):
  return filepath
 if not tf.io.gfile.exists(cache_dir):
  tf.io.gfile.makedirs(cache_dir)
 url = os.path.join(url_base, filename)
 print('Downloading {url} to {filepath}.'.format(url=url, filepath=filepath))
 urllib.request.urlretrieve(url, filepath)
 return filepath


def download_radon_dataset(cache_dir=CACHE_DIR):
 """Download the radon dataset and read as Pandas dataframe."""
 url_base = 'http://www.stat.columbia.edu/~gelman/arm/examples/radon/'
 # Alternative source:
 # url_base = ('https://raw.githubusercontent.com/pymc-devs/uq_chapter/'
 #       'master/reference/data/')
 srrs2 = pd.read_csv(cache_or_download_file(cache_dir, url_base, 'srrs2.dat'))
 srrs2.rename(columns=str.strip, inplace=True)
 cty = pd.read_csv(cache_or_download_file(cache_dir, url_base, 'cty.dat'))
 cty.rename(columns=str.strip, inplace=True)
 return srrs2, cty


def preprocess_radon_dataset(srrs2, cty, state='MN'):
 """Preprocess radon dataset as done in "Bayesian Data Analysis" book."""
 srrs2 = srrs2[srrs2.state == state].copy()
 cty = cty[cty.st == state].copy()

 # We will now join datasets on Federal Information Processing Standards
 # (FIPS) id, ie, codes that link geographic units, counties and county
 # equivalents. http://jeffgill.org/Teaching/rpqm_9.pdf
 srrs2['fips'] = 1000 * srrs2.stfips + srrs2.cntyfips
 cty['fips'] = 1000 * cty.stfips + cty.ctfips

 df = srrs2.merge(cty[['fips', 'Uppm']], on='fips')
 df = df.drop_duplicates(subset='idnum')
 df = df.rename(index=str, columns={'Uppm': 'uranium_ppm'})

 # For any missing or invalid activity readings, we'll use a value of `0.1`.
 df['radon'] = df.activity.apply(lambda x: x if x > 0. else 0.1)

 # Remap categories to start from 0 and end at max(category).
 county_name = sorted(df.county.unique())
 df['county'] = df.county.astype(
   pd.api.types.CategoricalDtype(categories=county_name)).cat.codes
 county_name = list(map(str.strip, county_name))

 df['log_radon'] = df['radon'].apply(np.log)
 df['log_uranium_ppm'] = df['uranium_ppm'].apply(np.log)
 df = df[['idnum', 'log_radon', 'floor', 'county', 'log_uranium_ppm']]

 return df, county_name
radon, county_name = preprocess_radon_dataset(*download_radon_dataset())
num_counties = len(county_name)
num_observations = len(radon)
Downloading http://www.stat.columbia.edu/~gelman/arm/examples/radon/srrs2.dat to /tmp/radon/srrs2.dat.
Downloading http://www.stat.columbia.edu/~gelman/arm/examples/radon/cty.dat to /tmp/radon/cty.dat.

# Create copies of variables as Tensors.
county = tf.convert_to_tensor(radon['county'], dtype=tf.int32)
floor = tf.convert_to_tensor(radon['floor'], dtype=tf.float32)
log_radon = tf.convert_to_tensor(radon['log_radon'], dtype=tf.float32)
log_uranium = tf.convert_to_tensor(radon['log_uranium_ppm'], dtype=tf.float32)
radon.head()

Rozkład poziomów radonu (skala logarytmiczna):

plt.hist(log_radon.numpy(), bins=25, edgecolor='white')
plt.xlabel("Histogram of Radon levels (Log Scale)")
plt.show()

png

4 Podejścia konwencjonalne

Dwie konwencjonalne alternatywy dla modelowania narażenia na radon reprezentują dwie skrajności kompromisu odchylenia i wariancji:

Uzupełnij pulę:

Traktuj wszystkie hrabstwa tak samo i oszacuj pojedynczy poziom radonu.

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \epsilon_i$$

Brak pulowania:

Modeluj radon niezależnie w każdym powiecie.

$$y_i = \alpha_{j[i]} + \beta x_i + \epsilon_i$$

gdzie $ j = 1, \ ldots, 85 $

Błędy $ \ epsilon_i $ mogą oznaczać błąd pomiaru, czasową zmienność wewnątrz domu lub zmienność między domami.


pgm = daft.PGM([7, 3.5], node_unit=1.2)
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "alpha_prior",
    r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$",
    1,
    3,
    fixed=True,
    offset=(0, 5)))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "beta_prior",
    r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$",
    2.5,
    3,
    fixed=True,
    offset=(10, 5)))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "sigma_prior",
    r"$\mathrm{HalfCauchy}(0, 5)$",
    4.5,
    3,
    fixed=True,
    offset=(20, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("alpha", r"$\alpha$", 1, 2))
pgm.add_node(daft.Node("beta", r"$\beta$", 2.5, 2))
pgm.add_node(daft.Node("sigma", r"$\sigma$", 4.5, 2))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "y_i", r"$y_i \sim \mathcal{N}$", 3, 1, scale=1.25, observed=True))
pgm.add_edge("alpha_prior", "alpha")
pgm.add_edge("beta_prior", "beta")
pgm.add_edge("sigma_prior", "sigma")
pgm.add_edge("sigma", "y_i")
pgm.add_edge("alpha", "y_i")
pgm.add_edge("beta", "y_i")
pgm.add_plate(daft.Plate([2.3, 0.1, 1.4, 1.4], "$i = 1:919$"))

pgm.render()
plt.show()

png

Poniżej dopasowujemy pełny model pulowania przy użyciu Hamiltona Monte Carlo.

@tf.function
def affine(x, kernel_diag, bias=tf.zeros([])):
 """`kernel_diag * x + bias` with broadcasting."""
 kernel_diag = tf.ones_like(x) * kernel_diag
 bias = tf.ones_like(x) * bias
 return x * kernel_diag + bias
def pooled_model(floor):
 """Creates a joint distribution representing our generative process."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # alpha
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # beta
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma
   lambda s, b1, b0: tfd.MultivariateNormalDiag( # y
     loc=affine(floor, b1[..., tf.newaxis], b0[..., tf.newaxis]),
     scale_identity_multiplier=s)
 ])


@tf.function
def pooled_log_prob(alpha, beta, sigma):
 """Computes `joint_log_prob` pinned at `log_radon`."""
 return pooled_model(floor).log_prob([alpha, beta, sigma, log_radon])
@tf.function
def sample_pooled(num_chains, num_results, num_burnin_steps, num_observations):
 """Samples from the pooled model."""
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=pooled_log_prob,
   num_leapfrog_steps=10,
   step_size=0.005)

 initial_state = [
   tf.zeros([num_chains], name='init_alpha'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_beta'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma')
 ]

 # Contrain `sigma` to the positive real axis. Other variables are
 # unconstrained.
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Identity(), # alpha
   tfb.Identity(), # beta
   tfb.Exp()    # sigma
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)

 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
PooledModel = collections.namedtuple('PooledModel', ['alpha', 'beta', 'sigma'])

samples, acceptance_probs = sample_pooled(
  num_chains=4,
  num_results=1000,
  num_burnin_steps=1000,
  num_observations=num_observations)

print('Acceptance Probabilities for each chain: ', acceptance_probs.numpy())
pooled_samples = PooledModel._make(samples)
Acceptance Probabilities for each chain: [0.997 0.99 0.997 0.995]

for var, var_samples in pooled_samples._asdict().items():
 print('R-hat for ', var, ':\t',
    tfp.mcmc.potential_scale_reduction(var_samples).numpy())
R-hat for alpha :  1.0046891
R-hat for beta :  1.0128309
R-hat for sigma :  1.0010641

def reduce_samples(var_samples, reduce_fn):
 """Reduces across leading two dims using reduce_fn. """
 # Collapse the first two dimensions, typically (num_chains, num_samples), and
 # compute np.mean or np.std along the remaining axis.
 if isinstance(var_samples, tf.Tensor):
  var_samples = var_samples.numpy() # convert to numpy array
 var_samples = np.reshape(var_samples, (-1,) + var_samples.shape[2:])
 return np.apply_along_axis(reduce_fn, axis=0, arr=var_samples)

sample_mean = lambda samples : reduce_samples(samples, np.mean)

Wykreśl punktowe oszacowania nachylenia i punkt przecięcia dla pełnego modelu pulowania.

LinearEstimates = collections.namedtuple('LinearEstimates',
                    ['intercept', 'slope'])

pooled_estimate = LinearEstimates(
 intercept=sample_mean(pooled_samples.alpha),
 slope=sample_mean(pooled_samples.beta)
)

plt.scatter(radon.floor, radon.log_radon)
xvals = np.linspace(-0.2, 1.2)
plt.ylabel('Radon level (Log Scale)')
plt.xticks([0, 1], ['Basement', 'First Floor'])
plt.plot(xvals, pooled_estimate.intercept + pooled_estimate.slope * xvals, 'r--')
plt.show()

png


def plot_traces(var_name, samples, num_chains):
 if isinstance(samples, tf.Tensor):
  samples = samples.numpy() # convert to numpy array
 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 1.5), sharex='col', sharey='col')
 for chain in range(num_chains):
  axes[0].plot(samples[:, chain], alpha=0.7)
  axes[0].title.set_text("'{}' trace".format(var_name))
  sns.kdeplot(samples[:, chain], ax=axes[1], shade=False)
  axes[1].title.set_text("'{}' distribution".format(var_name))
  axes[0].set_xlabel('Iteration')
  axes[1].set_xlabel(var_name)
 plt.show()
for var, var_samples in pooled_samples._asdict().items():
 plot_traces(var, samples=var_samples, num_chains=4)

png

png

png

Następnie szacujemy poziomy radonu dla każdego hrabstwa w modelu bez puli.


pgm = daft.PGM([7, 3.5], node_unit=1.2)
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "alpha_prior",
    r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$",
    1,
    3,
    fixed=True,
    offset=(0, 5)))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "beta_prior",
    r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$",
    2.5,
    3,
    fixed=True,
    offset=(10, 5)))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "sigma_prior",
    r"$\mathrm{HalfCauchy}(0, 5)$",
    4.5,
    3,
    fixed=True,
    offset=(20, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("alpha", r"$\alpha$", 1, 2))
pgm.add_node(daft.Node("beta", r"$\beta$", 2.5, 2))
pgm.add_node(daft.Node("sigma", r"$\sigma$", 4.5, 2))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "y_i", r"$y_i \sim \mathcal{N}$", 3, 1, scale=1.25, observed=True))
pgm.add_edge("alpha_prior", "alpha")
pgm.add_edge("beta_prior", "beta")
pgm.add_edge("sigma_prior", "sigma")
pgm.add_edge("sigma", "y_i")
pgm.add_edge("alpha", "y_i")
pgm.add_edge("beta", "y_i")
pgm.add_plate(daft.Plate([0.3, 1.1, 1.4, 1.4], "$i = 1:85$"))
pgm.add_plate(daft.Plate([2.3, 0.1, 1.4, 1.4], "$i = 1:919$"))

pgm.render()
plt.show()

png

def unpooled_model(floor, county):
 """Creates a joint distribution for the unpooled model."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.MultivariateNormalDiag(    # alpha
     loc=tf.zeros([num_counties]), scale_identity_multiplier=1e5),
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5),  # beta
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma
   lambda s, b1, b0: tfd.MultivariateNormalDiag( # y
     loc=affine(
      floor, b1[..., tf.newaxis], tf.gather(b0, county, axis=-1)),
     scale_identity_multiplier=s)
 ])


@tf.function
def unpooled_log_prob(beta0, beta1, sigma):
 """Computes `joint_log_prob` pinned at `log_radon`."""
 return (
  unpooled_model(floor, county).log_prob([beta0, beta1, sigma, log_radon]))
@tf.function
def sample_unpooled(num_chains, num_results, num_burnin_steps):
 """Samples from the unpooled model."""
 # Initialize the HMC transition kernel.
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=unpooled_log_prob,
   num_leapfrog_steps=10,
   step_size=0.025)

 initial_state = [
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='init_beta0'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_beta1'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma')
 ]
 # Contrain `sigma` to the positive real axis. Other variables are
 # unconstrained.
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Identity(), # alpha
   tfb.Identity(), # beta
   tfb.Exp()    # sigma
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)
 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
UnpooledModel = collections.namedtuple('UnpooledModel',
                    ['alpha', 'beta', 'sigma'])

samples, acceptance_probs = sample_unpooled(
  num_chains=4, num_results=1000, num_burnin_steps=1000)

print('Acceptance Probabilities: ', acceptance_probs.numpy())
unpooled_samples = UnpooledModel._make(samples)

print('R-hat for beta:',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(unpooled_samples.beta).numpy())
print('R-hat for sigma:',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(unpooled_samples.sigma).numpy())
Acceptance Probabilities: [0.892 0.897 0.911 0.91 ]
R-hat for beta: 1.0079623
R-hat for sigma: 1.0059084

plot_traces(var_name='beta', samples=unpooled_samples.beta, num_chains=4)
plot_traces(var_name='sigma', samples=unpooled_samples.sigma, num_chains=4)

png

png

Oto oczekiwane wartości dla hrabstwa nieobjęte pulą dla przecięcia wraz z 95% wiarygodnymi przedziałami dla każdego łańcucha. Podajemy również wartość R-hat dla szacunków każdego hrabstwa.


def forest_plot(num_chains, num_vars, var_name, var_labels, samples):
 fig, axes = plt.subplots(
   1, 2, figsize=(12, 15), sharey=True, gridspec_kw={'width_ratios': [3, 1]})
 for var_idx in range(num_vars):
  values = samples[..., var_idx]
  rhat = tfp.mcmc.diagnostic.potential_scale_reduction(values).numpy()
  meds = np.median(values, axis=-2)
  los = np.percentile(values, 5, axis=-2)
  his = np.percentile(values, 95, axis=-2)

  for i in range(num_chains):
   height = 0.1 + 0.3 * var_idx + 0.05 * i
   axes[0].plot([los[i], his[i]], [height, height], 'C0-', lw=2, alpha=0.5)
   axes[0].plot([meds[i]], [height], 'C0o', ms=1.5)
  axes[1].plot([rhat], [height], 'C0o', ms=4)

 axes[0].set_yticks(np.arange(0.2, 26, 0.3))
 axes[0].set_ylim(0, 26)
 axes[0].grid(which='both')
 axes[0].invert_yaxis()
 axes[0].set_yticklabels(var_labels)
 axes[0].xaxis.set_label_position('top')
 axes[0].set(xlabel='95% Credible Intervals for {}'.format(var_name))

 axes[1].set_xticks([1, 2])
 axes[1].set_xlim(0.95, 2.05)
 axes[1].grid(which='both')
 axes[1].set(xlabel='R-hat')
 axes[1].xaxis.set_label_position('top')

 plt.show()
forest_plot(
  num_chains=4,
  num_vars=num_counties,
  var_name='alpha',
  var_labels=county_name,
  samples=unpooled_samples.alpha.numpy())

png

Możemy wykreślić uporządkowane szacunki, aby zidentyfikować hrabstwa o wysokim poziomie radonu:

unpooled_intercepts = reduce_samples(unpooled_samples.alpha, np.mean)
unpooled_intercepts_se = reduce_samples(unpooled_samples.alpha, np.std)

def plot_ordered_estimates():
 means = pd.Series(unpooled_intercepts, index=county_name)
 std_errors = pd.Series(unpooled_intercepts_se, index=county_name)
 order = means.sort_values().index

 plt.plot(range(num_counties), means[order], '.')
 for i, m, se in zip(range(num_counties), means[order], std_errors[order]):
  plt.plot([i, i], [m - se, m + se], 'C0-')
 plt.xlabel('Ordered county')
 plt.ylabel('Radon estimate')
 plt.show()

plot_ordered_estimates()

png


def plot_estimates(linear_estimates, labels, sample_counties):
 fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(12, 6), sharey=True, sharex=True)
 axes = axes.ravel()
 intercepts_indexed = []
 slopes_indexed = []
 for intercepts, slopes in linear_estimates:
  intercepts_indexed.append(pd.Series(intercepts, index=county_name))
  slopes_indexed.append(pd.Series(slopes, index=county_name))

 markers = ['-', 'r--', 'k:']
 sample_county_codes = [county_name.index(c) for c in sample_counties]
 for i, c in enumerate(sample_county_codes):
  y = radon.log_radon[radon.county == c]
  x = radon.floor[radon.county == c]
  axes[i].scatter(
    x + np.random.randn(len(x)) * 0.01, y, alpha=0.4, label='Log Radon')

  # Plot both models and data
  xvals = np.linspace(-0.2, 1.2)
  for k in range(len(intercepts_indexed)):
   axes[i].plot(
     xvals,
     intercepts_indexed[k][c] + slopes_indexed[k][c] * xvals,
     markers[k],
     label=labels[k])

  axes[i].set_xticks([0, 1])
  axes[i].set_xticklabels(['Basement', 'First Floor'])
  axes[i].set_ylim(-1, 3)
  axes[i].set_title(sample_counties[i])
  if not i % 2:
   axes[i].set_ylabel('Log Radon level')
 axes[3].legend(bbox_to_anchor=(1.05, 0.9), borderaxespad=0.)

 plt.show()

Oto wizualne porównania między zbiorczymi i niepolowanymi szacunkami dla podzbioru hrabstw reprezentujących zakres wielkości próby.

unpooled_estimates = LinearEstimates(
 sample_mean(unpooled_samples.alpha),
 sample_mean(unpooled_samples.beta)
)

sample_counties = ('LAC QUI PARLE', 'AITKIN', 'KOOCHICHING', 'DOUGLAS', 'CLAY',
          'STEARNS', 'RAMSEY', 'ST LOUIS')
plot_estimates(
  linear_estimates=[unpooled_estimates, pooled_estimate],
  labels=['Unpooled Estimates', 'Pooled Estimates'],
  sample_counties=sample_counties)

png

Żaden z tych modeli nie jest zadowalający:

 • jeśli próbujemy zidentyfikować okręgi o wysokiej zawartości radonu, łączenie nie jest przydatne.
 • nie ufamy ekstremalnym szacunkom niepodzielonym na podstawie modeli wykorzystujących niewiele obserwacji.

5 Modele wielopoziomowe i hierarchiczne

Kiedy gromadzimy nasze dane, tracimy informacje, że różne punkty danych pochodzą z różnych krajów. Oznacza to, że każda obserwacja na poziomie radon jest próbkowana z tego samego rozkładu prawdopodobieństwa. Taki model nie uczy się żadnej zmienności w jednostce losowania, która jest nieodłączna dla grupy (np. Powiatu). Uwzględnia tylko wariancję próbkowania.


mpl.rc("font", size=18)

pgm = daft.PGM([13.6, 2.2], origin=[1.15, 1.0], node_ec="none")
pgm.add_node(daft.Node("parameter", r"parameter", 2.0, 3))
pgm.add_node(daft.Node("observations", r"observations", 2.0, 2))
pgm.add_node(daft.Node("theta", r"$\theta$", 5.5, 3))
pgm.add_node(daft.Node("y_0", r"$y_0$", 4, 2))
pgm.add_node(daft.Node("y_1", r"$y_1$", 5, 2))
pgm.add_node(daft.Node("dots", r"$\cdots$", 6, 2))
pgm.add_node(daft.Node("y_k", r"$y_k$", 7, 2))
pgm.add_edge("theta", "y_0")
pgm.add_edge("theta", "y_1")
pgm.add_edge("theta", "y_k")
pgm.render()
plt.show()

png

Kiedy analizujemy dane niepowiązane, sugerujemy, że są one próbkowane niezależnie od oddzielnych modeli. W przeciwieństwie do przypadku zbiorczego, podejście to zakłada, że ​​różnice między jednostkami próbkowania są zbyt duże, aby je połączyć:


mpl.rc("font", size=18)

pgm = daft.PGM([13.6, 2.2], origin=[1.15, 1.0], node_ec="none")
pgm.add_node(daft.Node("parameter", r"parameter", 2.0, 3))
pgm.add_node(daft.Node("observations", r"observations", 2.0, 2))
pgm.add_node(daft.Node("theta_0", r"$\theta_0$", 4, 3))
pgm.add_node(daft.Node("theta_1", r"$\theta_1$", 5, 3))
pgm.add_node(daft.Node("theta_dots", r"$\cdots$", 6, 3))
pgm.add_node(daft.Node("theta_k", r"$\theta_k$", 7, 3))

pgm.add_node(daft.Node("y_0", r"$y_0$", 4, 2))
pgm.add_node(daft.Node("y_1", r"$y_1$", 5, 2))
pgm.add_node(daft.Node("y_dots", r"$\cdots$", 6, 2))
pgm.add_node(daft.Node("y_k", r"$y_k$", 7, 2))
pgm.add_edge("theta_0", "y_0")
pgm.add_edge("theta_1", "y_1")
pgm.add_edge("theta_k", "y_k")
pgm.render()
plt.show()

png

W modelu hierarchicznym parametry są postrzegane jako próbka z rozkładu parametrów populacji. Dlatego uważamy, że nie są one całkowicie różne ani dokładnie takie same. Nazywa się to częściowym łączeniem .


mpl.rc("font", size=18)

pgm = daft.PGM([13.6, 3.4], origin=[1.15, 1.0], node_ec="none")
pgm.add_node(daft.Node("model", r"model", 2.0, 4))
pgm.add_node(daft.Node("parameter", r"parameter", 2.0, 3))
pgm.add_node(daft.Node("observations", r"observations", 2.0, 2))
pgm.add_node(daft.Node("mu_sigma", r"$\mu,\sigma^2$", 5.5, 4))
pgm.add_node(daft.Node("theta_0", r"$\theta_0$", 4, 3))
pgm.add_node(daft.Node("theta_1", r"$\theta_1$", 5, 3))
pgm.add_node(daft.Node("theta_dots", r"$\cdots$", 6, 3))
pgm.add_node(daft.Node("theta_k", r"$\theta_k$", 7, 3))
pgm.add_node(daft.Node("y_0", r"$y_0$", 4, 2))
pgm.add_node(daft.Node("y_1", r"$y_1$", 5, 2))
pgm.add_node(daft.Node("y_dots", r"$\cdots$", 6, 2))
pgm.add_node(daft.Node("y_k", r"$y_k$", 7, 2))
pgm.add_edge("mu_sigma", "theta_0")
pgm.add_edge("mu_sigma", "theta_1")
pgm.add_edge("mu_sigma", "theta_k")
pgm.add_edge("theta_0", "y_0")
pgm.add_edge("theta_1", "y_1")
pgm.add_edge("theta_k", "y_k")
pgm.render()
plt.show()

png

5.1 Łączenie częściowe

Najprostszym modelem puli częściowej dla zbioru danych radonu dla gospodarstw domowych jest model, który po prostu szacuje poziomy radonu, bez żadnych predyktorów na poziomie grupowym lub indywidualnym. Przykładem predyktora na poziomie indywidualnym jest to, czy punkt danych pochodzi z piwnicy, czy z pierwszego piętra. Predykatorem na poziomie grupy może być średni poziom uranu w całym hrabstwie.

Model puli częściowej stanowi kompromis między połączonymi i nie połączonymi ekstremami, w przybliżeniu średnią ważoną (w oparciu o wielkość próby) oszacowań powiatów bez pul i oszacowań zbiorczych.

Niech $ \ hat {\ alpha} _j $ będzie szacowanym poziomem log-radonu w hrabstwie $ j $. To tylko przechwycenie; na razie ignorujemy zbocza. $ n_j $ to liczba obserwacji z hrabstwa $ j $. $ \ sigma _ {\ alpha} $ i $ \ sigma_y $ to odpowiednio wariancja wewnątrz parametru i wariancja próbkowania. Wtedy model częściowej pulowania mógłby zakładać:

$$\hat{\alpha}_j \approx \frac{(n_j/\sigma_y^2)\bar{y}_j + (1/\sigma_{\alpha}^2)\bar{y} }{(n_j/\sigma_y^2) + (1/\sigma_{\alpha}^2)}$$

W przypadku korzystania z częściowej puli oczekujemy:

 • Szacunki dla hrabstw o ​​mniejszych liczebnościach próbek będą się zmniejszać w kierunku średniej dla całego stanu.
 • Szacunki dla hrabstw o ​​większej liczebności próby będą bliższe szacunkom powiatów niepuli.

mpl.rc("font", size=12)
pgm = daft.PGM([7, 4.5], node_unit=1.2)
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "mu_a_prior",
    r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$",
    1,
    4,
    fixed=True,
    offset=(0, 5)))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "sigma_a_prior",
    r"$\mathrm{HalfCauchy}(0, 5)$",
    3,
    4,
    fixed=True,
    offset=(10, 5)))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "sigma_prior",
    r"$\mathrm{HalfCauchy}(0, 5)$",
    4,
    3,
    fixed=True,
    offset=(20, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("mu_a", r"$\mu_a$", 1, 3))
pgm.add_node(daft.Node("sigma_a", r"$\sigma_a$", 3, 3))
pgm.add_node(daft.Node("a", r"$a \sim \mathcal{N}$", 2, 2, scale=1.25))
pgm.add_node(daft.Node("sigma_y", r"$\sigma_y$", 4, 2))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "y_i", r"$y_i \sim \mathcal{N}$", 3.25, 1, scale=1.25, observed=True))
pgm.add_edge("mu_a_prior", "mu_a")
pgm.add_edge("sigma_a_prior", "sigma_a")
pgm.add_edge("mu_a", "a")
pgm.add_edge("sigma_a", "a")
pgm.add_edge("sigma_prior", "sigma_y")
pgm.add_edge("sigma_y", "y_i")
pgm.add_edge("a", "y_i")
pgm.add_plate(daft.Plate([1.4, 1.2, 1.2, 1.4], "$i = 1:85$"))
pgm.add_plate(daft.Plate([2.65, 0.2, 1.2, 1.4], "$i = 1:919$"))

pgm.render()
plt.show()

png

def partial_pooling_model(county):
 """Creates a joint distribution for the partial pooling model."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5),  # mu_a
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_a
   lambda sigma_a, mu_a: tfd.MultivariateNormalDiag( # a
     loc=mu_a[..., tf.newaxis] * tf.ones([num_counties])[tf.newaxis, ...],
     scale_identity_multiplier=sigma_a),
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_y
   lambda sigma_y, a: tfd.MultivariateNormalDiag( # y
     loc=tf.gather(a, county, axis=-1),
     scale_identity_multiplier=sigma_y)
 ])


@tf.function
def partial_pooling_log_prob(mu_a, sigma_a, a, sigma_y):
 """Computes joint log prob pinned at `log_radon`."""
 return partial_pooling_model(county).log_prob(
   [mu_a, sigma_a, a, sigma_y, log_radon])
@tf.function
def sample_partial_pooling(num_chains, num_results, num_burnin_steps):
 """Samples from the partial pooling model."""
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=partial_pooling_log_prob,
   num_leapfrog_steps=10,
   step_size=0.01)

 initial_state = [
   tf.zeros([num_chains], name='init_mu_a'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_a'),
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='init_a'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_y')
 ]
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Identity(), # mu_a
   tfb.Exp(),    # sigma_a
   tfb.Identity(), # a
   tfb.Exp()    # sigma_y
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)
 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
PartialPoolingModel = collections.namedtuple(
  'PartialPoolingModel', ['mu_a', 'sigma_a', 'a', 'sigma_y'])

samples, acceptance_probs = sample_partial_pooling(
  num_chains=4, num_results=1000, num_burnin_steps=1000)

print('Acceptance Probabilities: ', acceptance_probs.numpy())
partial_pooling_samples = PartialPoolingModel._make(samples)

Acceptance Probabilities: [0.989 0.977 0.988 0.985]

for var in ['mu_a', 'sigma_a', 'sigma_y']:
 print(
   'R-hat for ', var, '\t:',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(getattr(partial_pooling_samples,
                         var)).numpy())
R-hat for mu_a   : 1.0216417
R-hat for sigma_a : 1.0224565
R-hat for sigma_y : 1.0016255

partial_pooling_intercepts = reduce_samples(
  partial_pooling_samples.a.numpy(), np.mean)
partial_pooling_intercepts_se = reduce_samples(
  partial_pooling_samples.a.numpy(), np.std)

def plot_unpooled_vs_partial_pooling_estimates():
 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6), sharex=True, sharey=True)

 # Order counties by number of observations (and add some jitter).
 num_obs_per_county = (
   radon.groupby('county')['idnum'].count().values.astype(np.float32))
 num_obs_per_county += np.random.normal(scale=0.5, size=num_counties)
 
 intercepts_list = [unpooled_intercepts, partial_pooling_intercepts]
 intercepts_se_list = [unpooled_intercepts_se, partial_pooling_intercepts_se]

 for ax, means, std_errors in zip(axes, intercepts_list, intercepts_se_list):
  ax.plot(num_obs_per_county, means, 'C0.')
  for n, m, se in zip(num_obs_per_county, means, std_errors):
   ax.plot([n, n], [m - se, m + se], 'C1-', alpha=.5)

 for ax in axes:
  ax.set_xscale('log')
  ax.set_xlabel('No. of Observations Per County')
  ax.set_xlim(1, 100)
  ax.set_ylabel('Log Radon Estimate (with Standard Error)')
  ax.set_ylim(0, 3)
  ax.hlines(partial_pooling_intercepts.mean(), .9, 125, 'k', '--', alpha=.5)
 axes[0].set_title('Unpooled Estimates')
 axes[1].set_title('Partially Pooled Estimates')

plot_unpooled_vs_partial_pooling_estimates()

png

Zwróć uwagę na różnicę między oszacowaniami spolowanymi i częściowo zebranymi, szczególnie w przypadku mniejszych próbek. Te pierwsze są zarówno bardziej ekstremalne, jak i bardziej nieprecyzyjne.

5.2 Różne przechwyty

Rozważymy teraz bardziej złożony model, który pozwala na zróżnicowanie punktów przecięcia w hrabstwie, zgodnie z efektem losowym.

$$y_i = \alpha_{j[i]} + \beta x_{i} + \epsilon_i$$

gdzie

$$\epsilon_i \sim N(0, \sigma_y^2)$$

i losowy efekt przechwycenia:

$$\alpha_{j[i]} \sim N(\mu_{\alpha}, \sigma_{\alpha}^2)$$

Nachylenie $ \ beta $, które pozwala obserwacjom zmieniać się w zależności od miejsca pomiaru (piwnica lub pierwsze piętro), jest nadal stałym efektem dzielonym przez różne hrabstwa.

Podobnie jak w przypadku modelu usuwania puli, ustawiliśmy osobny punkt przecięcia dla każdego hrabstwa, ale zamiast dopasowywać oddzielne modele regresji metodą najmniejszych kwadratów dla każdego hrabstwa, modelowanie wielopoziomowe dzieli siłę między hrabstwami, umożliwiając bardziej rozsądne wnioskowanie w hrabstwach z małą ilością danych.


mpl.rc("font", size=12)
pgm = daft.PGM([7, 4.5], node_unit=1.2)
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "mu_a_prior",
    r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$",
    1,
    4,
    fixed=True,
    offset=(0, 5)))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "sigma_a_prior",
    r"$\mathrm{HalfCauchy}(0, 5)$",
    3,
    4,
    fixed=True,
    offset=(10, 5)))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "b_prior",
    r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$",
    4,
    3.5,
    fixed=True,
    offset=(20, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("b", r"$b$", 4, 2.5))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "sigma_prior",
    r"$\mathrm{HalfCauchy}(0, 5)$",
    6,
    3.5,
    fixed=True,
    offset=(20, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("mu_a", r"$\mu_a$", 1, 3))
pgm.add_node(daft.Node("sigma_a", r"$\sigma_a$", 3, 3))
pgm.add_node(daft.Node("a", r"$a \sim \mathcal{N}$", 2, 2, scale=1.25))
pgm.add_node(daft.Node("sigma_y", r"$\sigma_y$", 6, 2.5))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "y_i", r"$y_i \sim \mathcal{N}$", 4, 1, scale=1.25, observed=True))
pgm.add_edge("mu_a_prior", "mu_a")
pgm.add_edge("sigma_a_prior", "sigma_a")
pgm.add_edge("mu_a", "a")
pgm.add_edge("b_prior", "b")
pgm.add_edge("sigma_a", "a")
pgm.add_edge("sigma_prior", "sigma_y")
pgm.add_edge("sigma_y", "y_i")
pgm.add_edge("a", "y_i")
pgm.add_edge("b", "y_i")
pgm.add_plate(daft.Plate([1.4, 1.2, 1.2, 1.4], "$i = 1:85$"))
pgm.add_plate(daft.Plate([3.4, 0.2, 1.2, 1.4], "$i = 1:919$"))

pgm.render()
plt.show()

png

def varying_intercept_model(floor, county):
 """Creates a joint distribution for the varying intercept model."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5),  # mu_a
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_a
   lambda sigma_a, mu_a: tfd.MultivariateNormalDiag( # a
     loc=affine(tf.ones([num_counties]), mu_a[..., tf.newaxis]),
     scale_identity_multiplier=sigma_a),
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5),  # b
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_y
   lambda sigma_y, b, a: tfd.MultivariateNormalDiag( # y
     loc=affine(floor, b[..., tf.newaxis], tf.gather(a, county, axis=-1)),
     scale_identity_multiplier=sigma_y)
 ])


def varying_intercept_log_prob(mu_a, sigma_a, a, b, sigma_y):
 """Computes joint log prob pinned at `log_radon`."""
 return varying_intercept_model(floor, county).log_prob(
   [mu_a, sigma_a, a, b, sigma_y, log_radon])
@tf.function
def sample_varying_intercepts(num_chains, num_results, num_burnin_steps):
 """Samples from the varying intercepts model."""
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=varying_intercept_log_prob,
   num_leapfrog_steps=10,
   step_size=0.01)

 initial_state = [
   tf.zeros([num_chains], name='init_mu_a'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_a'),
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='init_a'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_b'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_y')
 ]
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Identity(), # mu_a
   tfb.Exp(),    # sigma_a
   tfb.Identity(), # a
   tfb.Identity(), # b
   tfb.Exp()    # sigma_y
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)
 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
VaryingInterceptsModel = collections.namedtuple(
  'VaryingInterceptsModel', ['mu_a', 'sigma_a', 'a', 'b', 'sigma_y'])

samples, acceptance_probs = sample_varying_intercepts(
  num_chains=4, num_results=1000, num_burnin_steps=1000)

print('Acceptance Probabilities: ', acceptance_probs.numpy())
varying_intercepts_samples = VaryingInterceptsModel._make(samples)
Acceptance Probabilities: [0.978 0.987 0.982 0.984]

for var in ['mu_a', 'sigma_a', 'b', 'sigma_y']:
 print(
   'R-hat for ', var, ': ',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(
     getattr(varying_intercepts_samples, var)).numpy())
R-hat for mu_a : 1.1099764
R-hat for sigma_a : 1.1058794
R-hat for b : 1.0448593
R-hat for sigma_y : 1.0019052

varying_intercepts_estimates = LinearEstimates(
  sample_mean(varying_intercepts_samples.a),
  sample_mean(varying_intercepts_samples.b))
sample_counties = ('LAC QUI PARLE', 'AITKIN', 'KOOCHICHING', 'DOUGLAS', 'CLAY',
          'STEARNS', 'RAMSEY', 'ST LOUIS')
plot_estimates(
  linear_estimates=[
    unpooled_estimates, pooled_estimate, varying_intercepts_estimates
  ],
  labels=['Unpooled', 'Pooled', 'Varying Intercepts'],
  sample_counties=sample_counties)

png

def plot_posterior(var_name, var_samples):
 if isinstance(var_samples, tf.Tensor):
  var_samples = var_samples.numpy() # convert to numpy array

 fig = plt.figure(figsize=(10, 3))
 ax = fig.add_subplot(111)
 ax.hist(var_samples.flatten(), bins=40, edgecolor='white')
 sample_mean = var_samples.mean()
 ax.text(
   sample_mean,
   100,
   'mean={:.3f}'.format(sample_mean),
   color='white',
   fontsize=12)
 ax.set_xlabel('posterior of ' + var_name)
 plt.show()


plot_posterior('b', varying_intercepts_samples.b)
plot_posterior('sigma_a', varying_intercepts_samples.sigma_a)

png

png

Oszacowanie współczynnika podłogowego wynosi około -0,69, co można interpretować jako domy bez piwnic o około połowie ($ \ exp (-0,69) = 0,50 $) poziomu radonu w piwnicach, po uwzględnieniu powiatu.

for var in ['b']:
 var_samples = getattr(varying_intercepts_samples, var)
 mean = var_samples.numpy().mean()
 std = var_samples.numpy().std()
 r_hat = tfp.mcmc.potential_scale_reduction(var_samples).numpy()
 n_eff = tfp.mcmc.effective_sample_size(var_samples).numpy().sum()

 print('var: ', var, ' mean: ', mean, ' std: ', std, ' n_eff: ', n_eff,
    ' r_hat: ', r_hat)
var: b mean: -0.6972574 std: 0.06966117 n_eff: 397.94327 r_hat: 1.0448593

def plot_intercepts_and_slopes(linear_estimates, title):
 xvals = np.arange(2)
 intercepts = np.ones([num_counties]) * linear_estimates.intercept
 slopes = np.ones([num_counties]) * linear_estimates.slope
 fig, ax = plt.subplots()
 for c in range(num_counties):
  ax.plot(xvals, intercepts[c] + slopes[c] * xvals, 'bo-', alpha=0.4)
 plt.xlim(-0.2, 1.2)
 ax.set_xticks([0, 1])
 ax.set_xticklabels(['Basement', 'First Floor'])
 ax.set_ylabel('Log Radon level')
 plt.title(title)
 plt.show()
plot_intercepts_and_slopes(varying_intercepts_estimates,
              'Log Radon Estimates (Varying Intercepts)')

png

5.3 Różne nachylenia

Alternatywnie możemy postawić model, który pozwala hrabstwom zmieniać się w zależności od tego, jak lokalizacja pomiaru (piwnica lub pierwsze piętro) wpływa na odczyt radonu. W tym przypadku punkt przecięcia $ \ alpha $ jest dzielony między hrabstwami.

$$y_i = \alpha + \beta_{j[i]} x_{i} + \epsilon_i$$

mpl.rc("font", size=12)
pgm = daft.PGM([10, 4.5], node_unit=1.2)
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "mu_b_prior",
    r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$",
    3.2,
    4,
    fixed=True,
    offset=(0, 5)))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "a_prior", r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$", 2, 3, fixed=True, offset=(20, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("a", r"$a$", 2, 2))

pgm.add_node(
  daft.Node(
    "sigma_prior",
    r"$\mathrm{HalfCauchy}(0, 5)$",
    4,
    3.5,
    fixed=True,
    offset=(20, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("sigma_y", r"$\sigma_y$", 4, 2.5))

pgm.add_node(
  daft.Node(
    "mu_b_prior",
    r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$",
    5,
    4,
    fixed=True,
    offset=(0, 5)))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "sigma_b_prior",
    r"$\mathrm{HalfCauchy}(0, 5)$",
    7,
    4,
    fixed=True,
    offset=(10, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("mu_b", r"$\mu_b$", 5, 3))
pgm.add_node(daft.Node("sigma_b", r"$\sigma_b$", 7, 3))
pgm.add_node(daft.Node("b", r"$b \sim \mathcal{N}$", 6, 2, scale=1.25))

pgm.add_node(
  daft.Node(
    "y_i", r"$y_i \sim \mathcal{N}$", 4, 1, scale=1.25, observed=True))
pgm.add_edge("a_prior", "a")

pgm.add_edge("mu_b_prior", "mu_b")
pgm.add_edge("sigma_b_prior", "sigma_b")
pgm.add_edge("mu_b", "b")
pgm.add_edge("sigma_b", "b")

pgm.add_edge("sigma_prior", "sigma_y")

pgm.add_edge("sigma_y", "y_i")
pgm.add_edge("a", "y_i")
pgm.add_edge("b", "y_i")
pgm.add_plate(daft.Plate([5.4, 1.2, 1.2, 1.4], "$i = 1:85$"))
pgm.add_plate(daft.Plate([3.4, 0.2, 1.2, 1.4], "$i = 1:919$"))

pgm.render()
plt.show()

png

def varying_slopes_model(floor, county):
 """Creates a joint distribution for the varying slopes model."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # mu_b
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_b
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # a
   lambda _, sigma_b, mu_b: tfd.MultivariateNormalDiag( # b
     loc=affine(tf.ones([num_counties]), mu_b[..., tf.newaxis]),
     scale_identity_multiplier=sigma_b),
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_y
   lambda sigma_y, b, a: tfd.MultivariateNormalDiag( # y
     loc=affine(floor, tf.gather(b, county, axis=-1), a[..., tf.newaxis]),
     scale_identity_multiplier=sigma_y)
 ])


def varying_slopes_log_prob(mu_b, sigma_b, a, b, sigma_y):
 return varying_slopes_model(floor, county).log_prob(
   [mu_b, sigma_b, a, b, sigma_y, log_radon])
@tf.function
def sample_varying_slopes(num_chains, num_results, num_burnin_steps):
 """Samples from the varying slopes model."""
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=varying_slopes_log_prob,
   num_leapfrog_steps=25,
   step_size=0.01)

 initial_state = [
   tf.zeros([num_chains], name='init_mu_b'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_b'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_a'),
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='init_b'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_y')
 ]
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Identity(), # mu_b
   tfb.Exp(),    # sigma_b
   tfb.Identity(), # a
   tfb.Identity(), # b
   tfb.Exp()    # sigma_y
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)
 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
VaryingSlopesModel = collections.namedtuple(
  'VaryingSlopesModel', ['mu_b', 'sigma_b', 'a', 'b', 'sigma_y'])

samples, acceptance_probs = sample_varying_slopes(
  num_chains=4, num_results=1000, num_burnin_steps=1000)

print('Acceptance Probabilities: ', acceptance_probs.numpy())
varying_slopes_samples = VaryingSlopesModel._make(samples)
Acceptance Probabilities: [0.979 0.984 0.977 0.984]

for var in ['mu_b', 'sigma_b', 'a', 'sigma_y']:
 print(
   'R-hat for ', var, '\t: ',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(getattr(varying_slopes_samples,
                         var)).numpy())
R-hat for mu_b   : 1.0770341
R-hat for sigma_b : 1.0634488
R-hat for a  : 1.0133665
R-hat for sigma_y : 1.0011941

varying_slopes_estimates = LinearEstimates(
  sample_mean(varying_slopes_samples.a),
  sample_mean(varying_slopes_samples.b))

plot_intercepts_and_slopes(varying_slopes_estimates,
              'Log Radon Estimates (Varying Slopes)')

png

5.4 Różne punkty przecięcia i nachylenia

Najbardziej ogólny model pozwala, aby punkt przecięcia i nachylenie różniły się w zależności od hrabstwa:

$$y_i = \alpha_{j[i]} + \beta_{j[i]} x_{i} + \epsilon_i$$

mpl.rc("font", size=12)
pgm = daft.PGM([10, 4.5], node_unit=1.2)
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "mu_a_prior",
    r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$",
    1,
    4,
    fixed=True,
    offset=(0, 5)))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "sigma_a_prior",
    r"$\mathrm{HalfCauchy}(0, 5)$",
    3,
    4,
    fixed=True,
    offset=(10, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("mu_a", r"$\mu_a$", 1, 3))
pgm.add_node(daft.Node("sigma_a", r"$\sigma_a$", 3, 3))
pgm.add_node(daft.Node("a", r"$a \sim \mathcal{N}$", 2, 2, scale=1.25))

pgm.add_node(
  daft.Node(
    "sigma_prior",
    r"$\mathrm{HalfCauchy}(0, 5)$",
    4,
    3.5,
    fixed=True,
    offset=(20, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("sigma_y", r"$\sigma_y$", 4, 2.5))

pgm.add_node(
  daft.Node(
    "mu_b_prior",
    r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$",
    5,
    4,
    fixed=True,
    offset=(0, 5)))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "sigma_b_prior",
    r"$\mathrm{HalfCauchy}(0, 5)$",
    7,
    4,
    fixed=True,
    offset=(10, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("mu_b", r"$\mu_b$", 5, 3))
pgm.add_node(daft.Node("sigma_b", r"$\sigma_b$", 7, 3))
pgm.add_node(daft.Node("b", r"$b \sim \mathcal{N}$", 6, 2, scale=1.25))

pgm.add_node(
  daft.Node(
    "y_i", r"$y_i \sim \mathcal{N}$", 4, 1, scale=1.25, observed=True))
pgm.add_edge("mu_a_prior", "mu_a")
pgm.add_edge("sigma_a_prior", "sigma_a")
pgm.add_edge("mu_a", "a")
pgm.add_edge("sigma_a", "a")

pgm.add_edge("mu_b_prior", "mu_b")
pgm.add_edge("sigma_b_prior", "sigma_b")
pgm.add_edge("mu_b", "b")
pgm.add_edge("sigma_b", "b")

pgm.add_edge("sigma_prior", "sigma_y")

pgm.add_edge("sigma_y", "y_i")
pgm.add_edge("a", "y_i")
pgm.add_edge("b", "y_i")
pgm.add_plate(daft.Plate([1.4, 1.2, 1.2, 1.4], "$i = 1:85$"))
pgm.add_plate(daft.Plate([5.4, 1.2, 1.2, 1.4], "$i = 1:85$"))
pgm.add_plate(daft.Plate([3.4, 0.2, 1.2, 1.4], "$i = 1:919$"))

pgm.render()
plt.show()

png

def varying_intercepts_and_slopes_model(floor, county):
 """Creates a joint distribution for the varying slope model."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5),  # mu_a
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_a
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5),  # mu_b
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_b
   lambda sigma_b, mu_b, sigma_a, mu_a: tfd.MultivariateNormalDiag( # a
     loc=affine(tf.ones([num_counties]), mu_a[..., tf.newaxis]),
     scale_identity_multiplier=sigma_a),
   lambda _, sigma_b, mu_b: tfd.MultivariateNormalDiag( # b
     loc=affine(tf.ones([num_counties]), mu_b[..., tf.newaxis]),
     scale_identity_multiplier=sigma_b),
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_y
   lambda sigma_y, b, a: tfd.MultivariateNormalDiag( # y
     loc=affine(floor, tf.gather(b, county, axis=-1),
           tf.gather(a, county, axis=-1)),
     scale_identity_multiplier=sigma_y)
 ])


@tf.function
def varying_intercepts_and_slopes_log_prob(mu_a, sigma_a, mu_b, sigma_b, a, b,
                      sigma_y):
 """Computes joint log prob pinned at `log_radon`."""
 return varying_intercepts_and_slopes_model(floor, county).log_prob(
   [mu_a, sigma_a, mu_b, sigma_b, a, b, sigma_y, log_radon])
@tf.function
def sample_varying_intercepts_and_slopes(num_chains, num_results,
                     num_burnin_steps):
 """Samples from the varying intercepts and slopes model."""
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=varying_intercepts_and_slopes_log_prob,
   num_leapfrog_steps=50,
   step_size=0.01)

 initial_state = [
   tf.zeros([num_chains], name='init_mu_a'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_a'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_mu_b'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_b'),
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='init_a'),
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='init_b'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_y')
 ]
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Identity(), # mu_a
   tfb.Exp(),    # sigma_a
   tfb.Identity(), # mu_b
   tfb.Exp(),    # sigma_b
   tfb.Identity(), # a
   tfb.Identity(), # b
   tfb.Exp()    # sigma_y
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)
 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
VaryingInterceptsAndSlopesModel = collections.namedtuple(
  'VaryingInterceptsAndSlopesModel',
  ['mu_a', 'sigma_a', 'mu_b', 'sigma_b', 'a', 'b', 'sigma_y'])

samples, acceptance_probs = sample_varying_intercepts_and_slopes(
  num_chains=4, num_results=1000, num_burnin_steps=500)

print('Acceptance Probabilities: ', acceptance_probs.numpy())
varying_intercepts_and_slopes_samples = VaryingInterceptsAndSlopesModel._make(
  samples)
Acceptance Probabilities: [0.988 0.985 0.992 0.938]

for var in ['mu_a', 'sigma_a', 'mu_b', 'sigma_b']:
 print(
   'R-hat for ', var, '\t: ',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(
     getattr(varying_intercepts_and_slopes_samples, var)).numpy())
R-hat for mu_a   : 1.010764
R-hat for sigma_a : 1.0078123
R-hat for mu_b   : 1.0279609
R-hat for sigma_b : 1.3165458

varying_intercepts_and_slopes_estimates = LinearEstimates(
  sample_mean(varying_intercepts_and_slopes_samples.a),
  sample_mean(varying_intercepts_and_slopes_samples.b))

plot_intercepts_and_slopes(
  varying_intercepts_and_slopes_estimates,
  'Log Radon Estimates (Varying Intercepts and Slopes)')

png

forest_plot(
  num_chains=4,
  num_vars=num_counties,
  var_name='a',
  var_labels=county_name,
  samples=varying_intercepts_and_slopes_samples.a.numpy())
forest_plot(
  num_chains=4,
  num_vars=num_counties,
  var_name='b',
  var_labels=county_name,
  samples=varying_intercepts_and_slopes_samples.b.numpy())

png

png

6 Dodawanie predyktorów na poziomie grupy

Podstawową zaletą modeli wielopoziomowych jest możliwość jednoczesnego obsługiwania predyktorów na wielu poziomach. Jeśli weźmiemy pod uwagę powyższy model ze zmiennymi punktami przecięcia:

$$y_i = \alpha_{j[i]} + \beta x_{i} + \epsilon_i$$

zamiast prostego efektu losowego opisującego zmienność oczekiwanej wartości radonu możemy określić inny model regresji ze współzmienną na poziomie hrabstwa. Tutaj używamy hrabstwa uran jako odczyt $ u_j $, który jest uważany za powiązany z poziomami radonu:

$$\alpha_j = \gamma_0 + \gamma_1 u_j + \zeta_j$$
$$\zeta_j \sim N(0, \sigma_{\alpha}^2)$$

W ten sposób włączamy teraz predyktor na poziomie domu (podłoga lub piwnica), a także predyktor na poziomie hrabstwa (uran).

Należy zauważyć, że model zawiera obie zmienne wskaźnikowe dla każdego hrabstwa oraz współzmienną na poziomie hrabstwa. W klasycznej regresji spowodowałoby to współliniowość. W modelu wielopoziomowym unika się tego częściowe łączenie punktów przecięcia w kierunku oczekiwanej wartości modelu liniowego na poziomie grupy.

Predyktory na poziomie grupy służą również do zmniejszania zmienności na poziomie grupy $ \ sigma _ {\ alpha} $. Ważną konsekwencją tego jest fakt, że oszacowanie na poziomie grupy powoduje silniejsze łączenie.


mpl.rc("font", size=12)
pgm = daft.PGM([10, 4.5], node_unit=1.2)
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "gamma_0_prior",
    r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$",
    0.5,
    4,
    fixed=True,
    offset=(0, 5)))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "gamma_1_prior",
    r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$",
    1.5,
    4,
    fixed=True,
    offset=(10, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("gamma_0", r"$\gamma_0$", 0.5, 3))
pgm.add_node(daft.Node("gamma_1", r"$\gamma_1$", 1.5, 3))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "sigma_a_prior",
    r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$",
    3,
    4,
    fixed=True,
    offset=(0, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("sigma_a", r"$\sigma_a$", 3, 3.5))
pgm.add_node(daft.Node("eps_a", r"$eps_a$", 3, 2.5, scale=1.25))
pgm.add_node(daft.Node("a", r"$a \sim \mathcal{Det}$", 1.5, 1.2, scale=1.5))

pgm.add_node(
  daft.Node(
    "sigma_prior",
    r"$\mathrm{U}(0, 100)$",
    4,
    3.5,
    fixed=True,
    offset=(20, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("sigma_y", r"$\sigma_y$", 4, 2.5))
pgm.add_node(daft.Node("b_prior", r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$", 5, 3, fixed=True))
pgm.add_node(daft.Node("b", r"$b$", 5, 2))

pgm.add_node(
  daft.Node(
    "y_i", r"$y_i \sim \mathcal{N}$", 4, 1, scale=1.25, observed=True))

pgm.add_edge("gamma_0_prior", "gamma_0")
pgm.add_edge("gamma_1_prior", "gamma_1")
pgm.add_edge("sigma_a_prior", "sigma_a")
pgm.add_edge("sigma_a", "eps_a")
pgm.add_edge("gamma_0", "a")
pgm.add_edge("gamma_1", "a")
pgm.add_edge("eps_a", "a")

pgm.add_edge("b_prior", "b")
pgm.add_edge("sigma_prior", "sigma_y")

pgm.add_edge("sigma_y", "y_i")
pgm.add_edge("a", "y_i")
pgm.add_edge("b", "y_i")
pgm.add_plate(daft.Plate([2.4, 1.7, 1.2, 1.4], "$i = 1:85$"))
pgm.add_plate(daft.Plate([0.9, 0.4, 1.2, 1.4], "$i = 1:919$"))
pgm.add_plate(daft.Plate([3.4, 0.2, 1.2, 1.4], "$i = 1:919$"))

pgm.render()
plt.show()

png

def hierarchical_intercepts_model(floor, county, log_uranium):
 """Creates a joint distribution for the varying slope model."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_a
   lambda sigma_a: tfd.MultivariateNormalDiag( # eps_a
     loc=tf.zeros([num_counties]),
     scale_identity_multiplier=sigma_a),
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # gamma_0
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # gamma_1
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # b
   tfd.Uniform(low=0., high=100), # sigma_y
   lambda sigma_y, b, gamma_1, gamma_0, eps_a: tfd.
   MultivariateNormalDiag( # y
     loc=affine(
       floor, b[..., tf.newaxis],
       affine(log_uranium, gamma_1[..., tf.newaxis], 
           gamma_0[..., tf.newaxis]) + tf.gather(eps_a, county, axis=-1)),
     scale_identity_multiplier=sigma_y)
 ])


def hierarchical_intercepts_log_prob(sigma_a, eps_a, gamma_0, gamma_1, b,
                   sigma_y):
 """Computes joint log prob pinned at `log_radon`."""
 return hierarchical_intercepts_model(floor, county, log_uranium).log_prob(
   [sigma_a, eps_a, gamma_0, gamma_1, b, sigma_y, log_radon])
@tf.function
def sample_hierarchical_intercepts(num_chains, num_results, num_burnin_steps):
 """Samples from the hierarchical intercepts model."""
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=hierarchical_intercepts_log_prob,
   num_leapfrog_steps=10,
   step_size=0.01)

 initial_state = [
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_a'),
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='eps_a'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_gamma_0'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_gamma_1'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_b'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_y')
 ]
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Exp(),    # sigma_a
   tfb.Identity(), # eps_a
   tfb.Identity(), # gamma_0
   tfb.Identity(), # gamma_0
   tfb.Identity(), # b
   # Maps reals to [0, 100].
   tfb.Chain([tfb.AffineScalar(shift=50., scale=50.),
         tfb.Tanh()]) # sigma_y
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)
 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
HierarchicalInterceptsModel = collections.namedtuple(
  'HierarchicalInterceptsModel',
  ['sigma_a', 'eps_a', 'gamma_0', 'gamma_1', 'b', 'sigma_y'])

samples, acceptance_probs = sample_hierarchical_intercepts(
  num_chains=4, num_results=2000, num_burnin_steps=500)
print('Acceptance Probabilities: ', acceptance_probs.numpy())
hierarchical_intercepts_samples = HierarchicalInterceptsModel._make(samples)
WARNING:tensorflow:From <ipython-input-80-bb4b34537cae>:17: AffineScalar.__init__ (from tensorflow_probability.python.bijectors.affine_scalar) is deprecated and will be removed after 2020-01-01.
Instructions for updating:
`AffineScalar` bijector is deprecated; please use `tfb.Shift(loc)(tfb.Scale(...))` instead.
Acceptance Probabilities: [0.9615 0.941 0.955 0.95 ]

for var in ['sigma_a', 'gamma_0', 'gamma_1', 'b', 'sigma_y']:
 print(
   'R-hat for', var, ':',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(
     getattr(hierarchical_intercepts_samples, var)).numpy())
R-hat for sigma_a : 1.0469627
R-hat for gamma_0 : 1.0016835
R-hat for gamma_1 : 1.0097923
R-hat for b : 1.0014259
R-hat for sigma_y : 1.0025403

def plot_hierarchical_intercepts():
 mean_and_var = lambda x : [reduce_samples(x, fn) for fn in [np.mean, np.var]]
 gamma_0_mean, gamma_0_var = mean_and_var(
  hierarchical_intercepts_samples.gamma_0)
 gamma_1_mean, gamma_1_var = mean_and_var(
  hierarchical_intercepts_samples.gamma_1)
 eps_a_means, eps_a_vars = mean_and_var(hierarchical_intercepts_samples.eps_a)

 mu_a_means = gamma_0_mean + gamma_1_mean * log_uranium
 mu_a_vars = gamma_0_var + np.square(log_uranium) * gamma_1_var
 a_means = mu_a_means + eps_a_means[county]
 a_stds = np.sqrt(mu_a_vars + eps_a_vars[county])

 plt.figure()
 plt.scatter(log_uranium, a_means, marker='.', c='C0')
 xvals = np.linspace(-1, 0.8)
 plt.plot(xvals,gamma_0_mean + gamma_1_mean * xvals, 'k--')
 plt.xlim(-1, 0.8)

 for ui, m, se in zip(log_uranium, a_means, a_stds):
  plt.plot([ui, ui], [m - se, m + se], 'C1-', alpha=0.1)
 plt.xlabel('County-level uranium')
 plt.ylabel('Intercept estimate')


plot_hierarchical_intercepts()

png

Błędy standardowe w punktach przecięcia są węższe niż w modelu częściowej puli bez zmiennej towarzyszącej na poziomie hrabstwa.

6.2 Korelacje między poziomami

W niektórych przypadkach posiadanie predyktorów na wielu poziomach może ujawnić korelację między zmiennymi na poziomie indywidualnym a resztami grupy. Możemy to wyjaśnić, włączając średnią z poszczególnych predyktorów jako zmienną towarzyszącą w modelu dla punktu przecięcia z grupą.

$$\alpha_j = \gamma_0 + \gamma_1 u_j + \gamma_2 \bar{x} + \zeta_j$$

Są to ogólnie określane jako skutki kontekstowe .


mpl.rc("font", size=12)
pgm = daft.PGM([10, 4.5], node_unit=1.2)
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "gamma_prior",
    r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$",
    1.5,
    4,
    fixed=True,
    offset=(10, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("gamma", r"$\gamma$", 1.5, 3.5))
pgm.add_node(daft.Node("mu_a", r"$\mu_a$", 1.5, 2.2))
pgm.add_node(
  daft.Node(
    "sigma_a_prior",
    r"$\mathrm{HalfCauchy}(0, 5)$",
    3,
    4,
    fixed=True,
    offset=(0, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("sigma_a", r"$\sigma_a$", 3, 3.5))
pgm.add_node(daft.Node("eps_a", r"$eps_a$", 3, 2.5, scale=1.25))
pgm.add_node(daft.Node("a", r"$a \sim \mathcal{Det}$", 1.5, 1.2, scale=1.5))

pgm.add_node(
  daft.Node(
    "sigma_prior",
    r"$\mathrm{U}(0, 100)$",
    4,
    3.5,
    fixed=True,
    offset=(20, 5)))
pgm.add_node(daft.Node("sigma_y", r"$\sigma_y$", 4, 2.5))
pgm.add_node(daft.Node("b_prior", r"$\mathcal{N}(0, 10^5)$", 5, 3, fixed=True))
pgm.add_node(daft.Node("b", r"$b$", 5, 2))

pgm.add_node(
  daft.Node(
    "y_i", r"$y_i \sim \mathcal{N}$", 4, 1, scale=1.25, observed=True))

pgm.add_edge("gamma_prior", "gamma")
pgm.add_edge("sigma_a_prior", "sigma_a")
pgm.add_edge("sigma_a", "eps_a")
pgm.add_edge("gamma", "mu_a")
pgm.add_edge("mu_a", "a")
pgm.add_edge("eps_a", "a")

pgm.add_edge("b_prior", "b")
pgm.add_edge("sigma_prior", "sigma_y")

pgm.add_edge("sigma_y", "y_i")
pgm.add_edge("a", "y_i")
pgm.add_edge("b", "y_i")
pgm.add_plate(daft.Plate([0.9, 2.9, 1.2, 1.0], "$i = 1:3$"))
pgm.add_plate(daft.Plate([2.4, 1.7, 1.2, 1.4], "$i = 1:85$"))
pgm.add_plate(daft.Plate([0.9, 0.4, 1.2, 2.2], "$i = 1:919$"))
pgm.add_plate(daft.Plate([3.4, 0.2, 1.2, 1.4], "$i = 1:919$"))

pgm.render()
plt.show()

png

# Create a new variable for mean of floor across counties
xbar = tf.convert_to_tensor(radon.groupby('county')['floor'].mean(), tf.float32)
xbar = tf.gather(xbar, county, axis=-1)
def contextual_effects_model(floor, county, log_uranium, xbar):
 """Creates a joint distribution for the varying slope model."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_a
   lambda sigma_a: tfd.MultivariateNormalDiag( # eps_a
     loc=tf.zeros([num_counties]),
     scale_identity_multiplier=sigma_a),
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # gamma_0
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # gamma_1
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # gamma_2
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # b
   tfd.Uniform(low=0., high=100), # sigma_y
   lambda sigma_y, b, gamma_2, gamma_1, gamma_0, eps_a: tfd.
   MultivariateNormalDiag( # y
     loc=affine(
       floor, b[..., tf.newaxis],
       affine(log_uranium, gamma_1[..., tf.newaxis], gamma_0[
         ..., tf.newaxis]) + affine(xbar, gamma_2[..., tf.newaxis]) +
       tf.gather(eps_a, county, axis=-1)),
     scale_identity_multiplier=sigma_y)
 ])


def contextual_effects_log_prob(sigma_a, eps_a, gamma_0, gamma_1, gamma_2, b,
                sigma_y):
 """Computes joint log prob pinned at `log_radon`."""
 return contextual_effects_model(floor, county, log_uranium, xbar).log_prob(
   [sigma_a, eps_a, gamma_0, gamma_1, gamma_2, b, sigma_y, log_radon])
@tf.function
def sample_contextual_effects(num_chains, num_results, num_burnin_steps):
 """Samples from the hierarchical intercepts model."""
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=contextual_effects_log_prob,
   num_leapfrog_steps=10,
   step_size=0.01)

 initial_state = [
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_a'),
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='eps_a'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_gamma_0'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_gamma_1'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_gamma_2'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_b'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_y')
 ]
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Exp(),    # sigma_a
   tfb.Identity(), # eps_a
   tfb.Identity(), # gamma_0
   tfb.Identity(), # gamma_1
   tfb.Identity(), # gamma_2
   tfb.Identity(), # b
   tfb.Chain([tfb.AffineScalar(shift=50., scale=50.),
         tfb.Tanh()]) # sigma_y
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)
 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
ContextualEffectsModel = collections.namedtuple(
  'ContextualEffectsModel',
  ['sigma_a', 'eps_a', 'gamma_0', 'gamma_1', 'gamma_2', 'b', 'sigma_y'])

samples, acceptance_probs = sample_contextual_effects(
  num_chains=4, num_results=2000, num_burnin_steps=500)
print('Acceptance Probabilities: ', acceptance_probs.numpy())
contextual_effects_samples = ContextualEffectsModel._make(samples)
Acceptance Probabilities: [0.9505 0.9595 0.951 0.9535]

for var in ['sigma_a', 'gamma_0', 'gamma_1', 'gamma_2', 'b', 'sigma_y']:
 print(
   'R-hat for ', var, ': ',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(
     getattr(contextual_effects_samples, var)).numpy())
R-hat for sigma_a : 1.0709597
R-hat for gamma_0 : 1.0067923
R-hat for gamma_1 : 1.0089629
R-hat for gamma_2 : 1.0054177
R-hat for b : 1.0018929
R-hat for sigma_y : 1.0032713

for var in ['gamma_0', 'gamma_1', 'gamma_2']:
 var_samples = getattr(contextual_effects_samples, var)
 mean = var_samples.numpy().mean()
 std = var_samples.numpy().std()
 r_hat = tfp.mcmc.potential_scale_reduction(var_samples).numpy()
 n_eff = tfp.mcmc.effective_sample_size(var_samples).numpy().sum()

 print(var, ' mean: ', mean, ' std: ', std, ' n_eff: ', n_eff, ' r_hat: ',
    r_hat)
gamma_0 mean: 1.3934746 std: 0.04966602 n_eff: 816.21265 r_hat: 1.0067923
gamma_1 mean: 0.7229424 std: 0.088611916 n_eff: 1462.486 r_hat: 1.0089629
gamma_2 mean: 0.40893936 std: 0.20304097 n_eff: 457.8165 r_hat: 1.0054177

Możemy więc wywnioskować z tego, że hrabstwa o większym odsetku domów bez piwnic mają zwykle wyższe bazowe poziomy radonu. Być może jest to związane z rodzajem gruntu, który z kolei może mieć wpływ na rodzaj budowanych konstrukcji.

6.3 Przewidywanie

Gelman (2006) użył testów walidacji krzyżowej, aby sprawdzić błąd przewidywania modeli niepuli do puli, w puli i częściowo w puli.

Średnie kwadratowe błędy prognoz podczas walidacji krzyżowej:

 • bez puli = 0,86
 • połączone = 0,84
 • wielopoziomowe = 0,79

Istnieją dwa typy prognoz, które można wykonać w modelu wielopoziomowym:

 1. Nowa osoba w istniejącej grupie
 2. Nowa osoba w nowej grupie

Na przykład, jeśli chcieliśmy przewidzieć nowy dom bez piwnicy w hrabstwie St. Louis, wystarczy pobrać próbkę z modelu radonu z odpowiednim punktem przecięcia z osią.

county_name.index('ST LOUIS')
69

To jest,

$$\tilde{y}_i \sim N(\alpha_{69} + \beta (x_i=1), \sigma_y^2)$$
st_louis_log_uranium = tf.convert_to_tensor(
  radon.where(radon['county'] == 69)['log_uranium_ppm'].mean(), tf.float32)
st_louis_xbar = tf.convert_to_tensor(
  radon.where(radon['county'] == 69)['floor'].mean(), tf.float32)
@tf.function
def intercept_a(gamma_0, gamma_1, gamma_2, eps_a, log_uranium, xbar, county):
 return (affine(log_uranium, gamma_1, gamma_0) + affine(xbar, gamma_2) +
     tf.gather(eps_a, county, axis=-1))


def contextual_effects_predictive_model(floor, county, log_uranium, xbar,
                    st_louis_log_uranium, st_louis_xbar):
 """Creates a joint distribution for the contextual effects model."""
 return tfd.JointDistributionSequential([
   tfd.HalfCauchy(loc=0., scale=5), # sigma_a
   lambda sigma_a: tfd.MultivariateNormalDiag( # eps_a
     loc=tf.zeros([num_counties]),
     scale_identity_multiplier=sigma_a),
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # gamma_0
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # gamma_1
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # gamma_2
   tfd.Normal(loc=0., scale=1e5), # b
   tfd.Uniform(low=0., high=100), # sigma_y
   # y
   lambda sigma_y, b, gamma_2, gamma_1, gamma_0, eps_a: (
    tfd.MultivariateNormalDiag(
     loc=affine(
       floor, b[..., tf.newaxis],
       intercept_a(gamma_0[..., tf.newaxis], 
             gamma_1[..., tf.newaxis], gamma_2[..., tf.newaxis],
             eps_a, log_uranium, xbar, county)),
     scale_identity_multiplier=sigma_y)),
   # stl_pred
   lambda _, sigma_y, b, gamma_2, gamma_1, gamma_0, eps_a: tfd.Normal(
     loc=intercept_a(gamma_0, gamma_1, gamma_2, eps_a,
             st_louis_log_uranium, st_louis_xbar, 69) + b,
     scale=sigma_y)
 ])


@tf.function
def contextual_effects_predictive_log_prob(sigma_a, eps_a, gamma_0, gamma_1,
                      gamma_2, b, sigma_y, stl_pred):
 """Computes joint log prob pinned at `log_radon`."""
 return contextual_effects_predictive_model(floor, county, log_uranium, xbar,
                       st_louis_log_uranium,
                       st_louis_xbar).log_prob([
                         sigma_a, eps_a, gamma_0,
                         gamma_1, gamma_2, b, sigma_y,
                         log_radon, stl_pred
                       ])
@tf.function
def sample_contextual_effects_predictive(num_chains, num_results,
                     num_burnin_steps):
 """Samples from the contextual effects predictive model."""
 hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
   target_log_prob_fn=contextual_effects_predictive_log_prob,
   num_leapfrog_steps=50,
   step_size=0.01)

 initial_state = [
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_a'),
   tf.zeros([num_chains, num_counties], name='eps_a'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_gamma_0'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_gamma_1'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_gamma_2'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_b'),
   tf.ones([num_chains], name='init_sigma_y'),
   tf.zeros([num_chains], name='init_stl_pred')
 ]
 unconstraining_bijectors = [
   tfb.Exp(),    # sigma_a
   tfb.Identity(), # eps_a
   tfb.Identity(), # gamma_0
   tfb.Identity(), # gamma_1
   tfb.Identity(), # gamma_2
   tfb.Identity(), # b
   tfb.Chain([tfb.AffineScalar(shift=50., scale=50.),
         tfb.Tanh()]), # sigma_y
   tfb.Identity(), # stl_pred
 ]
 kernel = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
   inner_kernel=hmc, bijector=unconstraining_bijectors)
 samples, kernel_results = tfp.mcmc.sample_chain(
   num_results=num_results,
   num_burnin_steps=num_burnin_steps,
   current_state=initial_state,
   kernel=kernel)

 acceptance_probs = tf.reduce_mean(
   tf.cast(kernel_results.inner_results.is_accepted, tf.float32), axis=0)

 return samples, acceptance_probs
ContextualEffectsPredictiveModel = collections.namedtuple(
  'ContextualEffectsPredictiveModel', [
    'sigma_a', 'eps_a', 'gamma_0', 'gamma_1', 'gamma_2', 'b', 'sigma_y',
    'stl_pred'
  ])

samples, acceptance_probs = sample_contextual_effects_predictive(
  num_chains=4, num_results=2000, num_burnin_steps=500)
print('Acceptance Probabilities: ', acceptance_probs.numpy())
contextual_effects_pred_samples = ContextualEffectsPredictiveModel._make(
  samples)
Acceptance Probabilities: [0.9165 0.978 0.9755 0.9785]

for var in [
  'sigma_a', 'gamma_0', 'gamma_1', 'gamma_2', 'b', 'sigma_y', 'stl_pred'
]:
 print(
   'R-hat for ', var, ': ',
   tfp.mcmc.potential_scale_reduction(
     getattr(contextual_effects_pred_samples, var)).numpy())
R-hat for sigma_a : 1.0325582
R-hat for gamma_0 : 1.0033548
R-hat for gamma_1 : 1.0011047
R-hat for gamma_2 : 1.001153
R-hat for b : 1.0020066
R-hat for sigma_y : 1.0128921
R-hat for stl_pred : 1.0058256

plot_traces('stl_pred', contextual_effects_pred_samples.stl_pred, num_chains=4)

png

plot_posterior('stl_pred', contextual_effects_pred_samples.stl_pred)

png

7. Wnioski

Zalety modeli wielopoziomowych:

 • Uwzględnianie naturalnej hierarchicznej struktury danych obserwacyjnych.
 • Oszacowanie współczynników dla (niedoreprezentowanych) grup.
 • Uwzględnianie informacji na poziomie indywidualnym i grupowym podczas szacowania współczynników na poziomie grupy.
 • Umożliwienie zróżnicowania współczynników na poziomie indywidualnym w grupach.

Bibliografia

Gelman, A. i Hill, J. (2006). Analiza danych przy użyciu regresji i modeli wielopoziomowych / hierarchicznych (wydanie 1). Cambridge University Press.

Gelman, A. (2006). Modelowanie wielopoziomowe (hierarchiczne): co może, a czego nie może zrobić. Technometrics, 48 ​​(3), 432–435.